חוק שירות המדינה (גמלאות) - חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה - פיצוי מיוחד לגמלאי שירותי הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר), התשס"ב-2002

לתחילת העמוד חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה - פיצוי מיוחד לגמלאי שירותי הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר), התשס"ב-2002
לתחילת העמוד 1. תוספת לקצבה
 • מי שפרש לגמלאות לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל- 1970 (להלן - חוק שירות המדינה (גמלאות)), כעובד שירותי הביטחון כהגדרתו בסעיף 63א לחוק שירות המדינה (גמלאות), בדירוג מן הדירוגים המנויים בתוספת הראשונה, או כשוטר או סוהר, כהגדרתם בסעיף 1 לאותו חוק, בדירוג מן הדירוגים המנויים בתוספת הראשונה, לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000), תשולם לו תוספת לקצבתו החודשית המגיעה לו על פי חוק שירות המדינה (גמלאות), בעד התקופות, בשיעורים ובמועדים המפורטים

לתחילת העמוד 2. תחילה ותחולה
 • תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001), והוא יחול על קצבה המשתלמת בעד חודש ינואר 2001 או בעד חודש כלשהו שלאחריו, הכל כמפורט בתוספת השניה.

  תוספת ראשונה  (סעיף 1)

  הדירוג המינהלי

  דירוג קצ"ט

  דירוג קצינים מקצועיים

  דירוג המח"ר

  דירוג מחר"מ

  דירוג מהנדסים

  דירוג ההנדסאים והטכנאים

  דירוג המשפטנים

  דירוג האחים והאחיות

  תוספת שניה (סעיף 1)

  טור א'

  טור ב'

  טור ג'

   
   

  התקופות

  שיעור התוספת

  מועדי התשלום

   

   באחוזים

   

   

   
         

  ינואר 2001 עד מאי 2002

  0.5

  תשלום חד פעמי בקצבת חודש אוגוסט 2002 בשיעור של 8.5 אחוזים מהקצבה החודשית

   
         
         

  יוני 2002 ויולי 2002

  1.5

  בקצבת חודש אוגוסט 2002

   
   

  אוגוסט 2002 עד דצמבר 2002     

  1.5

  בעת תשלום הקצבה

   
   

  ינואר 2003 עד ספטמבר 2003

  2.5

  בעת תשלום הקצבה

   
   

  אוקטובר 2003 ואילך

  3.2

  בעת תשלום הקצבה