חוק שירות המדינה (גמלאות) - חוק שירות המדינה (גמלאות)(הוראות מעבר), התשל"א - 1971

לתחילת העמוד חוק שירות המדינה (גמלאות)(הוראות מעבר), התשל"א - 1971
לתחילת העמוד 1. פרשנות
 • בחוק זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970 (להלן-החוק העיקרי).

לתחילת העמוד 2. ביטול היוון קצבה לצמיתות
 • (א) היוון אדם לצמיתות חלק מקצבתו לפני י"ט בטבת התשכ"ח (18 בפברואר 1968), רואים אותו כאילו היוון אותו חלק מקצבתו ממועד ההיוון לתקופה של 12 שנים בלבד או לתקופה המסתיימת ביום שבו מלאו לו 70 שנה, הכל לפי המאוחר יותר; אולם אם אותו אדם נמנה עם סוג בני אדם ששר האוצר קבע לענין זה, רואים אותו כאילו היוון אותו חלק מקצבתו ממועד ההיוון לתקופה של 12 שנים בלבד או לתקופה המסתיימת ביום שבו הגיע לגיל נמוך מ-70 שקבע שר האוצר לגבי אותו סוג, הכל לפי המאוחר יותר.

  (ב) החל ממועד שבו נסתיימה התקופה האמורה בסעיף קטן (א) תשולם הקצבה כאילו לא הוון כל חלק ממנה, בלי שהזכאי לה יהיה חייב להחזיר כל חלק שהיוון.

  (ג) קביעת שר האוצר לפי סעיף זה טעונה אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

לתחילת העמוד 3. תיקון סעיף 109
 • בסעיף 109(ב) לחוק העיקרי, במקום פסקה (2) יבוא:"(2) ההיוון של קצבת פרישה לא יביא לפיהן, בחישוב קצבת שאיריו של הזכאי לפי סעיף 28(א) רישה, לידי הפחתת קצבת השאירים;".

לתחילת העמוד 4. אלמנה שבחרה בסכום חד-פעמי
 • (א) אלמנה שנעשתה לזכאית לשתי קצבאות לפי החוק העיקרי לפני יום כ"ח בתשרי התשכ"ח (1 בנובמבר 1967) ובחרה במקום אחת מהן בתשלום חד-פעמי, תהיה זכאית לגבי הזמן שלאחר תחילתו של חוק זה לשתי הקצבאות, בכפוף לאמור בסעיף 32 לחוק העיקרי, ובלבד שעשתה אחת מאלה:

  1. במקרה שקיבלה מענק לפי סעיף 33 לחוק שירות המדינה (גימלאות), התשט"ו-1955 החזירה לאוצר המדינה סכום השווה לסך-כל המענק ופיצויי הפיטורים ששולמו בגלל אותה פרישה, כפול במקדם הקובע, אך בניכוי סכום השווה לקצבה הראשונה שהיתה זכאית לה אלמלא בחרה במענק האמור, כשהוא כפול ב-12 ובמקדם הקובע;

  2. במקרה שבחרה בפיצויי פיטורים בלבד - החזירה לאוצר המדינה סכום השווה לפיצויים שקיבלה כשהוא כפול במקדם הקובע.

  (ב) "המקדם הקובע", לענין סעיף זה, הוא המספר היוצא מחילוק המשכורת הקובעת שלפיה חושבו פיצויי הפיטורים - כפי שהיתה ביום שבו החזירה האלמנה לאוצר המדינה את הסכומים הנקובים בסעיף קטן (א) - במשכורת הקובעת כאמור לפי השיעור ששימש לחישוב פיצויי הפיטורים.

  (ג) אלמנה שהיתה זכאית לקצבה אחת לפני כ"ח בתשרי התשכ"ח (1 בנובמבר 1967) ובחרה במקומה בתשלום חד-פעמי, תהיה זכאית לגבי הזמן שלאחר תחילתו של חוק זה לאותה קצבה בכפוף לאמור בסעיף 32 לחוק העיקרי, ובלבד שהחזירה לאוצר המדינה את הסכומים הנקובים בסעיף קטן (א)(1) או (2), הכל לפי הענין.

  (ד) שר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי בתקנות לקבוע מועד לביצוע תשלומיה של אלמנה לאוצר המדינה לפי סעיף 33(ב) לחוק העיקרי ולא לגרוע מהן.

לתחילת העמוד 5. תחולה
 • (א) לא תשולם קצבה בשיעור כפי שנקבע על פי סעיפים 2 או 3, אלא לגבי הזמן שלאחר תחילתו של חוק זה.

  (ב) סעיף 3 יחול בין שהאדם שמכוחו משתלמת הקצבה נפטר לפני תחילתו של חוק זה ובין שנפטר לאחר מכן.

לתחילת העמוד 6. תחילה
 • תחילתו של חוק זה ביום ד' בטבת התשל"א (1 בינואר 1971).