חוק שירות המדינה (גמלאות) - חוק שירות המדינה (גימלאות) (הגדלת קיצבה לגימלאי משרד התקשורת), התשנ"ז-1997

לתחילת העמוד חוק שירות המדינה (גימלאות) (הגדלת קיצבה לגימלאי משרד התקשורת), התשנ"ז-1997
לתחילת העמוד 1. הגדלת קיצבה
  • על אף האמור בחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970, תוגדל קיצבתם של עובדי משרד התקשורת שפרשו מהשירות כעובדי משרד התקשורת לפני יום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987) וכן של עובדי רשות הדואר שפרשו מהשירות לפני יום י"ד בניסן התשמ"ח (1 באפריל 1988), ושל שאיריהם, כך:

    (1) לענין חישוב משכורתו הקובעת של כל עובד שפרש כאמור, יראו כאילו דרגתו היתה גבוהה בדרגה שלמה אחת מזו שהיתה לו למעשה, ובלבד שלא תהיה גבוהה מהדרגה המרבית בסולם השכר שבדירוג לפיו מחושבת משכורתו הקובעת;

    (2) על סכום כל קיצבה המגיעה לפי פסקה (1) לעובד או לשאיריו כאמור, תשולם תוספת בשיעור של 10%.

לתחילת העמוד 2. שמירת זכויות ומניעת תשלומי כפל
  • חוק זה אינו בא לגרוע מכל זכות של עובד כאמור בסעיף 1 או של שאיריו, ובלבד שעובד כאמור או שאיריו, שתשולם להם בעד זמן פלוני הקיצבה המוגדלת לפי חוק זה, לא יהיו זכאים בעד אותו זמן לתוספת של דרגה שלמה אחת או לתוספת של 10% מכוח הסכמי העברת עובדים ממשרד התקשורת ל"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ או לרשות הדואר