חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה על מינוי ועדה רפואית לעררים ועל מענה

לתחילת העמוד הודעה על מינוי ועדה רפואית לעררים ועל מענה
 • אני מודיע בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה (גמלאות),(נוסח משולב), התש"ל-1970, על קביעתי, בהתייעצות עם שר האוצר, כי הוועדה הרפואית לעררים (להלן- הוועדה) תהיה מורכבת לכל ערר משלושה חברים שימונו בידי היושב ראש מבין רשימת החברים המפורטים להלן; אם היושב ראש אינו כלול באותה הועדה שתדון
  בערר מסויים, ימנה הוא אחד מבין שלושת חבריה לכהן כיושב ראש הועדה הדנה באותו ערר.

  פרופ' חיים אלמוג - יושב ראש.

  חברים:
  ------

  פרופ' יום-טוב בר-יצחק

  ד"ר יחזקאל גלפר

  ד"ר יוסף גפני

  ד"ר ג'ורג' לבנטון

  ד"ר סוזי פלורו

  כל מינויים קודמים - בטלים

  מען הועדה הרפואית לעררים: מרכז רפואי ע"ש שיבא, ביתן 26, רמת-גן.

  הועדה על מינוי הועדה ועל מענה שפורסמה בילקוט הפרסומים התש"ל, עמ' 1501 - תתוקן לפי זה.