חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים
 • לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גימלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970, (להלן-חוק הגימלאות), קבעה ועדת השירות את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת.

  1. עובד שפרש מן השירות לפני יום כ"ז באב התשמ"ו (1 בספטמבר 1986) אשר קצבתו משתלמת על-פי אחד הדרוגים המפורטים להלן, ואשר דרגתו ערב הפרישה לרבות דרגה שתואמה לאחר מכן בהתאם לסעיף 9(2) לחוק הגימלאות, היתה אחת הדרגות המפורטות להלן בטור א', תחושב משכורתו הקובעת החל מיום כ"ז באב התשמ"ו (1 בספטמבר 1986) כאילו היתה דרגתו הדרגה המצויינת לצדה בטור ב':

  דירוג רוקחים

  דירוג רנטגנאים

  דירוג משפטנים

  טור א'

  טור ב'

  טור א'

  טור ב'

  טור א'

  טור ב'

   ומ

  ו

  א

  ב

  ה

  ד

   ו

  ה

  ב

  ג

  ד

  ג

   ה

  ה1

  ג

  ד

  ג

  ב

   ה1

  ד

  ד

  ה

  ב

  ב1

   ד

  ג

  ה

  ו

  ב1

  ב2

   ג

  ב

  ו

  ז

  ב2

  א

   ב

  א

  ז

  ח

  א

  א1

   א

  א1

  ח

  ט

  א1

  א2

   א1

  א2

  ט

  י

  א2

  א3

   א2

  א3

  י

  יא

  א3

  א4

   א3

  א4

  יא

  יב

   

   

   

  דירוג החטיבה הפארה רפואית 
  ודירוג הפיזיותרפיסטים  

   

  דירוג מרפאים בעיסוק

   

  דירוג
  מקצ"ט

   

   טור א'    

  טור ב'         

    טור א' 

   טור ב'       

   טור א'  

  טור ב

    א

  ב

  א

  ב

  4

  5

    ב

  ג

  ב

  ג

  5

  6

    ג

  ד

  ג

  ד

  6

  8

    ד

  ד1

  ד

  ד1

  8

  9

    ד1

  ה

  ד1

  ה

  9

  10

    ה

  ו

  ה

  ו

  10

  11

    ו

  ז

  ו

  ז

  11

  12

    ז

  ח

  ז

  ח

  12

  13

    ח

  ט

  ח

  ט

  13

  14

    ט

  י

  ט

  י

  14

  15

    י

  יא

  י

  יא

   

   

    יא

  יב

  יא

  יב

   

   

    יב

  יג

  יב

  יג

   

   

    

  דירוג אחיד

  דרוג מח"ר, מהנדסים
  עתונאים, טכנאים והנדסאים

  דירוג ביוכימאים ומיקרוביולוגים

   טור א'    

  טור ב''         

   טור א' 

  טור ב'       

   טור א'  

  טור ב

   יד

  טו

  2

  3

  ה1

  ה

   טו

  טז

  3

  4

  ה

  ד

   טז

  יז

  4

  5

  ד

  ג

   יז

  יח

  5

  6

  ג

  ב

   יח

  יט1

  6

  7

  ב

  א

   יט1

  יט2

  7

  8

  א

  א1

   יט2

  כ

  8

  9

  א1

  א2

   כ

  כא

  9

  10

  א2

  א3

   כא

  כב

  10

  11

  א3

  א4

   כב

  כג

  11

  12

   

   

   כג

  כד

  12

  13

   

   

   

  2. עובד המדורג בדירוג הרוקחים שפרש מן השירות לפני יום כ" באדר ב' התשמ"ו (1.4.1986) ואשר דרגתו ערב הפרישה, לרבות דרגה שתואמה לאחר מכן בהתאם לסעיף 9(2) לחוק הגמלאות, היתה אחת הדרגות המפורטות להלן בטור א', תחושב משכורתו הקובעת החל מיום כ"א באדר ב' התשמ"ו (1.4.1986) כאילו היתה הדרגה המצוינת לצדה בטור ב':
   

  דירוג
  הרוקחים

   טור א'    

          טור ב'         

  ז

  ומ

   זא

  ומ

   זב

  ו

   זג

  ה

   זג+

  ה1

   ד תפקודי

  ד


  3. עובד המדורג בדרוג הביוכימאים והמיקרוביולגים שפרש מן השירות לפני יום כ"א באדר ב' התשמ"ו (1.4.1986) ואשר דרגתו ערב הפרישה, לרבות דרגה שתואמה לאחר מכן בהתאם לסעיף 9(2) לחוק הגמלאות, היתה אחת הדרגות המפורטות להלן בטור א', תחושב משכורתו הקובעת החל מיום כ"א באדר ב' התשמ"ו (1.4.1986) כאילו היתה הדרגה המצויינת לצדה בטור ב':

  דירוג הביוכמאים
  והביולוגים 

  טור א'

  טור ב'

  וא

  ה1

   וב

  ה

   וג

  ד

   וג+

  ד+

   וד

  ג


  4. לענין התיאומים המפורטים לעיל, עובד שקיבל תוספת שהייה לדרגתו, יהיה זכאי לתוספת זו גם בדרגה המתואמת המופיעה בטור ב'.