חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים (5)

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים (5)
 • לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל -1970 (להלן-החוק), קבעה ועדת השירות את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת:

  עובד שפרש מן השירות לפני יום ו' בניסן התשמ"ה (1 באפריל 1985) ודרגתו לפני הפרישה היתה אחת הדרגות המפורטות להלן בטור 1 של הטבלה המתייחסת לדירוג בו היה מדורג, תחושב משכורתו הקובעת, החל ביום ב' בניסן התשמ"ז(1 באפריל 1987) כאילו היתה דרגתו הדרגה המצוינת בצדה בטור התואם את זמן פרישתו מן השירות באותה טבלה (טורים 12-2).

  "זמן פרישתו" - לגבי זכאי לקצבה שהוא עובד לשעבר, היום בו פרש מן השירות; לגבי זכאי לקצבה שהוא שאירו של עובד אשר נפטר בהיותו בשירות יום פטירתו של העובד;

  לגבי זכאי לקצבה שהוא שאירו של מי שנפטר בהיותו גמלאי, יום פרישתו של הגמלאי עצמו מן השירות.

  "דרגתו לפי הפרישה" - הדרגה בזמן פרישתו, לרבות הדרגה שתואמה בהתאם לסעיף 9(2) לחוק עד יום כ"ט באדר ב' התשל"ו (31 במרס 1976), הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

  הדרוג האחיד

  טור 1         

  טור 2   

  | טור 3  

  טור 4

  טור 5

  טור 6

  טור 7

  זמן פרישה מ- דרגת העובד לפני עד/עד פרישתו עד 31.12.69

   

  1.1.70 - 31.3.76

  1.4.76 - 31.3.77

  1.4.77 - 31.3.78

  1.4.78 - 31.3.79

  1.4.79 - 31.3.80

  עד דרגה ח

  יז+

  יז

  טז+

  טז+

  טז+

  טז+

  ט

  יז+

  יז

  טז+

  טז+

  טז+

  טז+

  י

  יז+

  יז

  טז+

  טז+

  טז+

  טז+

  יא

  יח

  יז+

  יז

  טז+

  טז+

  טז+

  יב

  יח+

  יח

  יז+

  טז+

  טז+

  טז+

  יג

  יט1+

  יח+

  יח

  יז

  טז+

  טז+

  יד

  יט2+

  יט1+

  יח+

  יח

  יז+

  יז

  ו

  כ

  יט2

  יט1+

  יח+

  יח+

  יח

  טו+

  כ+

  יט2+

  יט1+

  יט1

  יט1

  יח+

  טז

  כא

  כ

  יט2

  יט2

  יט1+

  יט1

  טז+

  כא

  כ+

  יט2+

  יט2

  יט2

  יט1+

  יז

  כא+

  כא

  כ

  יט2+

  יט2+

  יט1+

  יז+

  כא+

  כא

  כ

  כ

  יט2+

  יט2

  יח

  כב

  כא+

  כ+

  כ+

  כ

  יט2+

  יח+

  כב+

  כב

  כא

  כ+

  כ+

  כ

  יט1

  כג

  כב+

  כב

  כא

  כא

  כ+

  יט1+

  כג+

  כג

  כב

  כא+

  כא+

  כא

  יט2

  כד

  כג+

  כב+

  כב

  כב

  כא+

  יט2+

  --

  --

  כג

  כב+

  כב+

  כב

  כ

  כד+

  כד+

  כד

  כג

  כג

  כב+

  כ+

  כד+

  כד+

  כד

  כג+

  כג+

  כב+

  כא

  --

  כד+

  כד+

  כד

  כד

  כג

  כא+

  --

  כד+

  כד+

  כד+

  כד+

  כג+

  כב

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  כב+

  --

  --

  --

  --

  --

  --

   

  המשך - הדרוג  האחיד

  טור 1         

  טור8

  טור 9

  טור 10

  טור 11

  טור 12

  זמן פרישה מ-1.4.80 דרגת העובד לפני עד/עד פרישתו עד 31.3.80

   

  1.4.81 - 31.3.82

  1.4.82 - 31.3.83

  1.4.83 - 31.3.84

  1.4.84 - 31.3.85

  עד דרגה ח

  טז

  טז

  טז

  --

  --

  ט

  טז

  טז

  טז

  --

  --

  י

  טז

  טז

  טז

  --

  --

  יא

  טז

  טז

  טז

  טו+

  טו+

  יב

  טז

  טז

  טז

  טו+

  טו+

  יג

  טז

  טז

  טז

  טו+

  טו+

  יד

  טז+

  טז

  טז

  טו+

  טו+

  ו

  יז+

  יז

  יז

  יז

  טז

  טו+

  יח

  יז+

  יז+

  יז+

  טז+

  טז

  יח+

  יח

  יח

  יח

  יז

  טז+

  יט1

  יח+

  יח+

  יח+

  יז+

  יז

  יט1+

  יט1

  יח+

  יח+

  יח

  יז+

  יט2

  יט1+

  יט1

  יט1

  יח+

  יח

  יט2+

  יט2

  יט1+

  יט1+

  יט1

  יח+

  יט2+

  יט2+

  יט2

  יט2

  יט1+

  יט1

  כ

  כ

  יט2+

  יט2+

  יט2

  יט1+

  כ+

  כ+

  כ

  כ

  יט2+

  יט2

  כא

  כא

  כ+

  כ+

  כ

  יט2+

  כא+

  כא+

  כא

  כא

  כ+

  כ

  כב

  כב

  כא+

  כא+

  כא

  כ+

  כב+

  כב+

  כב

  כב

  כא+

  כא

  כג

  כב+

  כב+

  כב+

  כב

  כא+

  כג+

  כג

  כג

  כג

  כב+

  כב

  כד

  כג+

  כג+

  כג+

  כג

  כב+

  --

  כד+

  כד

  כד

  כג+


  הדירוגים: מהנדסים, מח"ר, הנדסאים, ועיתונאים בשירות הציבורי

  טור 1

  טור 2

  טור 3

  טור 4

  טור 5

  טור 6

  טור 7

  זמן פרישה מ- דרגת העובד לפני עד/עד פרישתו עד 31.12.69

   

  1.1.76 - 31.3.76

  1.4.76 - 31.3.77

  1.4.77 - 31.3.78

  1.4.78 - 31.3.79

  1.4.79 - 31.3.80

  עד 1

  8+

  8

  7+

  7

  7

  --

  2

  8+

  8

  7+

  7

  7

  7

  3

  9

  8+

  8

  7+

  7

  7

  3+

  9+

  9

  8

  7+

  7

  7

  4

  9+

  9

  8+

  8

  7+

  7

  4+

  10

  9+

  8+

  8

  8

  7+

  5

  10

  9+

  9

  8+

  8+

  8

  5+

  10+

  10

  9+

  9

  8+

  8

  6

  11

  10+

  9+

  9

  9

  8+

  6+

  11+

  10+

  10

  9+

  9+

  9

  7

  12

  11

  10+

  10

  10

  9+

  7+

  12

  11+

  11

  10+

  10+

  10

  8

  12+

  12

  11+

  11

  11

  10

  8+

  13

  12+

  12

  11+

  11+

  10+

  9

  13+

  13

  12+

  12

  12

  11

  9+

  13+

  13

  13

  12+

  12+

  11+

  10

  --

  13+

  13

  13

  13

  12

  10+

  --

  --

  13+

  13+

  13+

  12+

  11

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  11+

  --

  --

  --

  --

  --

  --


  המשך - הדירוגים: מהנדסים, מח"ר, הנדסאים, ועיתונאים בשירות הציבורי

  טור 1

  טור 8

  טור 9

  טור 10

  טור 11

  טור 12

  זמן פרישה מ- 1.4.80 עד 31.3.81 דרגת העובד לפני פרישתו

   

  1.4.81 - 31.3.82

  1.4.82 - 31.3.83

  1.4.83 - 31.3.84

  1.4.84 - 31.3.85

  עד 1

  --

  --

  --

  --

  --

  2

  6+

  6

  5+

  5

  5

  3

  6+

  6

  5+

  5

  5

  3+

  6+

  6

  6

  5+

  5

  4

  7

  6+

  6

  6

  5+

  4+

  7

  6+

  6+

  6

  5+

  5

  7

  7

  6+

  6+

  6

  5+

  7+

  7+

  7

  7

  6+

  6

  8

  8

  7+

  7+

  7

  6+

  8+

  8+

  8

  8

  7+

  7

  9

  9

  8+

  8+

  8

  7+

  9+

  9

  9

  9

  8+

  8

  10

  10

  9+

  9+

  9

  8+

  10+

  10+

  10

  10

  9+

  9

  11

  11

  10+

  10+

  10

  9+

  11+

  11+

  11

  11

  10+

  10

  12

  11+

  11+

  11+

  11

  10+

  12+

  12

  12

  12

  11+

  11

  13

  13

  12+

  12+

  12

  11+

  --

  13+

  13

  13

  12+