חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים (4)

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים (4)
  • לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970

    בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל -1970 (להלן-החוק), קבעה ועדת השירות את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים בדירוג העובדים הסוציאליים.

    עובד שפרש מן השירות לפני יום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1988) ואשר רמת גמול התפקיד ערב פרישתו על פיה חושבה משכורתו הקובעת היתה 9, תחושב משכורתו הקובעת החל מהמועד האמור לפי רמת גמול תפקיד 11. עובד, כאמור, שרמת גמול התפקיד ערב פרישתו היתה 10, תחושב משכורתו הקובעת לפי רמת גמול תפקיד 12.