חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים (3)

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים (3)
 • לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970 


  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9() לחוק שירות המדינה (גימלאות)(נוסח משולב), התש"ל -1970 (להלן-החוק), קבעה ועדת השירות את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים בדירוג המקצ"ט

  עובד שפרש מן השירות לפני יום י' בניסן התשמ"ה (1 באפריל 1985) ודרגתו לפני הפרישה היתה אחת הדרגות המפורטות להלן בטור 1, תחושב משכורתו הקובעת, החל ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987) כאילו היתה דרגתו הדרגה המצוינת בצד בטור התואם את זמן פרישתו מן השירות (6-2).

  "זמן פרישתו" - לגבי זכאי לקצבה שהוא עובד לשעבר, היום בו פרש מן השירות;

  לגבי זכאי לקצבה שהוא שאיריו של עובד אשר נפטר בהיותו בשירות, יום פטירתו של העובד; לגבי זכאי לקצבה שהוא שאיריו של מי שנפטר בהיותו גמלאי, יום פרישתו של הגמלאי עצמו מן השירות.

   

  _________________________________________________________________________
                 דירוג   המקצ"ט
  _________________________________________________________________________
  טור  1                טור 2      טור 3      טור 2      טור 3      טור 4
  _________________________________________________________________________
  זמן הפרישה מ-         1.4.80     1.4.81     1.4.82     1.4.83     1.4.84
  דרגת העובד לפני/עד    31.3.81    31.3.82    31.3.83    31.3.84    31.3.85
  פרישתו
  _________________________________________________________________________
  4                      9+         9          8+         8          8
  5                      9+         9          8+         8          8
  5+                     9+         9          9          8+         8
  6                      10         9+         9          9          8+
  6+                     10         9+         9+         9          8+
  8                      10         10         9+         9+         9
  8+                     10+        10+        10         10         9+
  9                      11         11         10+        10+        10
  9+                     11+        11+        11         11         10+
  10                     12         12         11+        11+        11
  10+                    12+        12         12         12         11+
  11                     13         13         12+        12+        12
  11+                    13+        13+        13         13         12+
  12                     14         14         13+        13+        13
  12+                    14+        14+        14         14         13+
  13                     15         14+        14+        14+        14
  13+                    15+        15         15         15         14+

  _____________________________________________________________________