חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים (2)

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים (2)
 • לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל 1970 (להלן-החוק), קבעה ועדת השירות את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים בדירוג טכנאי הרנטגן.

  עובד שפורש מן השירות בתקופה הנקובה בטור 1 להלן ודרגתו לאחר שתואמה ביום כ"ז באב התשמ"ו (1 בספטמבר 1986) היא הדרגה המצוינת בצדה בטור 2 להלן, תחושב משכורתו הקובעת החל ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987) כאילו היתה דרגתו הדרגה המצוינת בצדה בטור 3 להלן: 

  דירוג טכנאי הרנטגן

  טור 1'

  טור 2'

  טור 3

  מ-1.1.1970 עד 31.3.1976

  ה
  ו
  ז

  ז+
  ח+
  ט+

  מ-1.1.1976 עד 31.3.1977

  ה

  ז

  מ-1.4.1977 עד 31.3.1980

  ז
  ט

  ח+
  י+

  מ-1.4.1981 עד 31.3.1982

  יא

  יב

  מ-1.4.1982 עד 31.3.1983

  י

  י+