חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970
 • בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גימלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970, (להלן-חוק הגימלאות), קבעה ועדת השירות את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת.

  1. עובד שפרש מן השירות לפני יום כ"ז באב התשמ"ו (1 בספטמבר 1986) אשר קצבתו משתלמת על-פי אחד הדרוגים המפורטים להלן, ואשר דרגתו ערב הפרישה לרבות דרגה שתואמה לאחר מכן בהתאם לסעיף 9(2) לחוק הגימלאות, היתה אחת הדרגות המפורטות להלן בטור א', תחושב משכורתו הקובעת החל מיום כ"ז באב התשמ"ו (1 בספטמבר 1986) כאילו היתה דרגתו הדרגה המצויינת לצדה בטור ב'.

     

  דירוג

  עתונאים

     

  דירוג

  משולב

     

  דירוג

  נגנים

  טור א'  הגיל

  טור ב' המקדם

  טור א' הגיל

  טור ב' המקדם

  טור א'  הגיל

  טור ב' המקדם

  יב, יא

  ח

  2--1

  3

  8

  9

  ח

  ז

  3

  4

  2--1

  3

  ז

  ו

  4

  5

  3

  4

  ו

  ה

  5

  6

  4

  5

  ה

  ד

  6

  7

  5

  6

  ד

  ג

  7

  8

  6

  7

  ג

  ב

  8

  9

     

  ב

  א

  9

  10

     

  א

  א1

  10

  11

     
     

  11

  12