חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970 (5)

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970 (5)
  • בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל -1970, קבעה ועדת השירות את התיאומים כמפורט להלן לחישוב המשכורת הקובע של העובדים המדורגים בסולם המשכורת של דירוג הרוקחים:

    (1) עובד שפרש מן השירות במהלך שנת 1993 ולא קיבל דרגת פרישה ערב פרישתו, תחושב משכורתו הקובעת, החל ביום 1.4.1994, כאילו היתה דרגתו דרגה אחת מעל לדרגת פרישתו.

    (2) על אף האמור לעיל - עובד שפרש מן השירות במהלך שנת 1993 ועד יום 31.3.1994 (כולל) בדרגה א4 ולא קיבל דרגת פרישה ערב פרישתו, תחושב משכורתו הקובעת החל ביום פרישתו כאילו דרגתו היתה דרגה א4+, ומיום 1.4.1994, כאילו דרגתו היתה א5.

    עובד שפרש מן השירות במהלך שנת 1993 ועד יום 31.3.1994 (כולל) בדרגה א4+ ולא קיבל דרגת פרישה ערב פרישתו, תחושב משכורתו הקובעת, החל ביום 1.4.1994, כאילו דרגתו היתה דרגה א5+.