חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970 (4)

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970 (4)
 • בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל -1970, קבעה ועדת השירות את התיאומים כמפורט להלן לחישוב המשכורת הקובעת של עובד שירות החוץ:

  א. (1) עובד שירות החוץ שפרש מן השירות לפני יום י"ב בתמוז התשנ"ג (1 ביולי 1993)(להלן-המועד הקובע)(להלן-גמלאי שירות החוץ) שהדרג שלו ערב פרישתו הוא על-פי האמור בטור א' ללוח התיאמים שלהלן, ודרגתו בסולמות השכר החלים עד יום 30.6.1993 (להלן-סולמות השכר) הינה בתחום מתח הדרגות הצמוד לאותו דרג בהתאם לאמור בטורים ב' או ג', לפי הענין, תיקבע משכורתו הקובעת, החל במועד הקובע, על-פי האמור בטור ה' או ו' בהתאם לזמן שהייתו בדרג ביחס לפרק הזמן המינימלי לשהייה בדרג כאמור בטור ד'.

  על אף האמור לעיל, גימלאי שירות החוץ שהדרג שלו ערב פרישתו הוא שגריר, תיקבע משכורתו הקובעת, מהמועד הקובע, על-פי האמור בטור ה', והחל ביום 1.1.1995 בהתאם לזמן שהייתו בדרג ביחס לפרק הזמן המינימלי לשהייה בדרג כאמור בטור ד', על-פי האמור בטור ה' או ו', לפי הענין.

  (2) גמלאי שרות החוץ שהדרג שלו ערב פרישתו הוא על-פי האמור בטור א' ללוח התיאומים, ודרגתו בסולמות השכר הינה גבוהה משיא מתח הדרגות הצמוד לאותו דרג בהתאם לאמור בטורים ב' או ג' לפי הענין, ולא שהה פרק הזמן המינימלי לשהייה בדרג האמור בטור ד', תיקבע משכורתו הקובעת, החל במועד הקובע, על-פי האמור בטור ז'.

  (3) גמלאי שירות החוץ שהדרג שלו ערב פרישתו הוא על-פי האמור בטור א' ללוח התיאומים, ודרגתו בסולמות השכר הינה גבוהה משיא מתח הדרגות הצמוד לאותו דרג בהתאם לאמור בטור ב' או ג', לפי הענין, והוא שהה מעבר לפרק הזמן המינימלי לשהייה בדרג כאמור בטור ד', קיבע משכורתו הקובעת החל במועד הקובע, על-פי האמור בטור ח'.

  ב. לוח תיאומים לגימלאי משרד החוץ

   

  הדרג        מתח הדרגות     ותק                 תיאומים                 
  ערב          הצמוד לדרג    מינימלי    בדרגה נמצאת       הדרגה מעל
  הפרישה      אחיד    מח"    בדרג          בטווח            לטווח        
                             לצורך     אין      יש       אין      יש
                             פז"מ      פז"מ     פז"מ     פז"מ     פז"מ
  _________________________________________________________________________
    א          ב      ג       ד         ה         ו       ז        ח
  _________________________________________________________________________
  לשכן        טז-יח           2        לשכן א   לשכן ב   לשכן     מזכיר
                                                          ב'      שני א'
   
  מזכיר שני/   יז-יט1  7-5     3        מזכיר    מזכיר    מזכיר    מזכיר
  קצ"מ                                  שני א    שני ב    שני ב    ראשון א
   
  מזכיר ראשון/ יח-יט2  8-6     4        מזכיר    מזכיר    מזכיר    יועץ א'
  קצ"מ ראשי                             ראשון א  ראשון ב  ראשון ב
   
  יועץ/קצ"מ                             יועץ א   יועץ ב   יועץ ב   ציר יועץ
  ראשי א       יט1-כ   9-7     5                                   א'
   
  ציר יועץ/    יט2-כא  10-8    5        ציר יועץ ציר יועץ ציר יועץ ציר א'
  קצ"מ אזורי בכיר                       א'       ב'       א'
   
  ציר/קצ"מ     כ-כב    11-9    5        ציר א    ציר ב    ציר ב    שגריר א
  אזורי בכיר א
   
  שגריר        כב-כד   13-11   5        שגריר א  שגריר ב