חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970 (3)

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970 (3)
 • בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל -1970, קבעת ועדת השירות את התיאומים כמפורט להלן לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים המדורגים בסולם המשכורת של דירוג המשפטנים:

  (1) עובד שפרש מן השירות במהלך שנת 1993 ועד יום 31.1.1994 (כולל) ולא קיבל דרגת פרישה ערב פרישתו, תחושב משכורתו הקובעת, החל ביום 1.2.1994, כאילו היתה דרגתו דרגה אחת מעל לדרגת פרישתו.

  (2) עובד שפרש מן השירות במהלך שנת 1993 ועד יום 31.1.1994 (כולל) בדרגה א4 וקיבל חצי דרגת פרישה ערב פרישתו, תחושב משכורתו הקובעת, החל ביום 1.2.1994, כאילו היתה דרגתו חצי דרגה מעל לדרגת פרישתו.

  (3) על אף האמור לעיל -

  עובד שפרש מן השירות במהלך שנת 1993 ועד יום 31.1.1994 (כולל) בדרגה א4 ולא קיבל דרגת פרישה ערב פרישתו, תחושב משכורתו הקובעת מיום פרישתו כאילו דרגתו היתה דרגה א4+ ומיום 1.2.1994, כאילו דרגתו היתה דרגה א5.

  עובד שפרש מן השירות במהלך שנת 1993 ועד יום 31.1.1994 (כולל) בדרגה א4 ולא קיבל דרגת פרישה ערב פרישתו, תחושב משכורתו הקובעת, החל ביום 1.2.1994, כאילו דרגתו היתה דרגה א5+.