חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970 (2)

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970 (2)
 • בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל -1970, קבעה ועדת השירות את התיאומים כמפורט להלן לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים המדורגים בסולם המשכורת של הדירוג המינהלי (הדירוג האחיד);

  (1) עובד שפרש מן השירות בתאריך שבין 1.1.1993 ובין יום 30.9.1993 (כולל) ולא קיבל דרגת פרישה ערב פרישתו, תחושב משכורתו הקובעת, החל מיום 1.10.1993, כאילו דרגתו דרגה אחת מעל לדרגת פרישתו.

  (2) עובד שפרש מן השירות בתאריך שבין יום 1.1.1993 ובין יום 30.9.1993 (כולל) וקיבל חצי דרגת פרישה ערב פרישתו, תחושב משכורתו הקובעת, החל מיום 1.10.1993, כאילו היתה דרגתו חצי דרגה מעל לדרגת פרישתו.

  (3) על אף האמור לעיל -

  עובד שפרש מן השירות בתאריך שבין 1.1.1993 ובין יום 30.9.1993 (כולל) בדרגה 22 (כד) ולא קיבל דרגת פרישה ערב פרישתו, תחושב משכורתו הקובעת מיום פרישתו כאילו דרגתו היתה דרגה 22+ ומיום 1.10.1993, כאילו דרגתו היתה דרגה 23.

  עובד שפרש מן השירות בתאריך שבין יום 1.1.1993 ובין יום 30.9.1993 (כולל) בדרגה 22+(כד+) ולא קיבל דרגת פרישה ערב פרישתו. תחושב משכורתו הקובעת, החל ביום 1.10.1993, כאילו דרגתו היתה 23+.

  עובד שפרש מן השירות בתאריך שבין יום 1.1.1993 ובין יום 30.9.1993 (כולל) בדרגה 22+(כד+) עקב קבלת דרגת פרישה, תחושב משכורתו הקובעת, החל ביום 1.10.1993, כאילו דרגתו היתה דרגה 23.