חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת תיאומים (1)

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת תיאומים (1)
 • בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל -1970 (להלן-החוק), קבעה ועדת השירות את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים בדירוג השירות המשפטי ודירוג הפרקליטים.

  עובד שפורש מן השירות לפני יום י' בניסן התשמ"ה (1 באפריל 1985) ודרגתו לפני הפרישה, היתה אחת הדרגות המפורטות להלן בטור 1 תחושב משכורתו הקובעת, החל ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987) כאילו היתה דרגתו הדרגה המצוינת בצדה בטור התואם את זמן פרישתו מן השירות (טורים 12-2).

  "זמן פרישתו" - לגבי זכאי לקצבה שהוא עובד לשעבר, היום שבו פרש מן השירות; לגבי זכאי לקצבה שהוא שאירו של עובד אשר נפטר בהיותו בשירות יום פטירתו של העובד; לגבי הזכאי לקצבה שהוא שאירו של מי שנפטר בהיותו גימלאי, יום פרישתו של הגמלאי עצמו מן השירות.

  דירוג השירות המשפטי ודירוג הפרקליטים

  טור 1         

  טור 2   

  | טור 3  

  טור 4

  טור 5

  טור 6

  טור 7

  זמן פרישה מ- דרגת העובד לפני עד/עד פרישתו עד 31.12.69

   

  1.1.70 - 31.3.76

  1.4.76 - 31.3.77

  1.4.77 - 31.3.78

  1.4.78 - 31.3.79

  1.4.79 - 31.3.80

  עד דרגה ה'

  ב1

  ב

  ב

  ב

  ב

  ג+

  ד

  ב1+

  ב1+

  ב1

  ב1

  ב1

  ב+

  ג

  ב2

  ב2

  ב1+

  ב1+

  ב1+

  ב1

  ג+

  ב2+

  ב2+

  ב2

  ב2

  ב2

  ב1+

  עד דרגה ב'

  א

  א

  ב2+

  ב2+

  ב2+

  ב2

  ב+

  א+

  א+

  א

  א

  א

  ב2+

  ב1

  א1

  א1

  א+

  א+

  א+

  א

  ב1+

  א1+

  א1+

  א1

  א1

  א1

  א+

  ב2

  א2

  א2

  א1+

  א1+

  א1+

  א1

  ב2+

  א2+

  א2+

  א2

  א2

  א2

  א1+

  א

  א3

  א3

  א2+

  א2+

  א2+

  א2

  א+

  א3+

  א3+

  א3

  א3

  א3

  א2+

  א1

  א4

  א4

  א3+

  א3+

  א3+

  א3

  א1+

  א4+

  א4+

  א4

  א4

  א4

  א3+

  א2

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  א2+

  --

  --

  --

  --

  --

  --

   
  המשך - דירוג השירות המשפטי ודירוג הפרקליטים

  טור 1

  טור 8

  טור 9

  טור 10

  טור 11

  טור 12

  זמן פרישה מ- 1.4.80 עד 31.3.81 דרגת העובד לפני פרישתו

   

  1.4.81 - 31.3.82

  1.4.82 - 31.3.83

  1.4.83 - 31.3.84

  1.4.84 - 31.3.85

  עד דרגה ה

  ג+

  ג+

  ג

  ג

  ד

  ד

  ב+

  ב+

  ב

  ב

  ג

  ג

  ב1

  ב1

  ב+

  ב+

  ב

  ג+

  ב1+

  ב1+

  ב1

  ב1

  ב+

  עד דרגה ב

  ב2

  ב2

  ב1+

  ב1+

  ב1

  ב+

  ב2+

  ב2+

  ב2

  ב2

  ב1+

  ב1

  א

  א

  ב2+

  ב2+

  ב2

  ב1+

  א+

  א+

  א

  א

  ב2+

  ב2

  א1

  א1

  א+

  א+

  א

  ב2+

  א1+

  א1+

  א1

  א1

  א+

  א

  א2

  א2

  א1+

  א1+

  א1

  א+

  א2+

  א2+

  א2

  א2

  א1+

  א1

  א3

  א3

  א2+

  א2+

  א2

  א1+

  א3+

  א3+

  א3

  א3

  א2+

  א2

  א4

  א4

  א3+

  א3+

  א3

  א2+

  א4+

  א4+

  א4

  א4

  א3+