חוק שירות המדינה (גמלאות) - הודעה בדבר קביעת התיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת התיאומים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970
  • לפי חוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970

    בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל -1970 (להלן-חוק הגמלאות), קבעה ועדת השירות את התיאומים הבאים לחישוב המשכורת הקובעת: עובד בדירוג עובדי הוראה, שפרש מן השירות לפני יום 1 בספטמבר 1982, ודרגתו ערב הפרישה, לרבות דרגה שתואמה לאחר מכן לפי סעיף 9(2) לחוק הגמלאות היתה דרגת מורה בלתי מוסמך או גננת בלתי מוסמכת, תחושב משכורתו הקובעת החל ביום 1 באוקטובר 1987 כאילו היתה דרגתו דרגת מורה מוסמך או גננת מוסכמת, לפי העניין, ובתנאי ששירת לפחות עשרים שנים עד לפרישתו.