חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014

לתחילת העמוד תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;


  "מספר אישור קופת גמל" – מספר קופה שנותן הממונה לקופת הגמל;


  "מרכיבי חשבון קופת גמל" – כל אלה:

  1. תגמולי עובד;
  2. תגמולי מעביד;
  3. תשלומים בעד או על חשבון מחויבות המעביד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;


  "תגמולי עובד" – תשלומים שמשלם עמית לקופת הגמל בעד עצמו;


  "תגמולי מעביד" – תשלומים שמשלם מעביד לקופת הגמל בעד עובדו לתגמולים, ושאינם תשלומים לפיצויים;


  "תשלומים פטורים" – כהגדרתם בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, למעט כספים שהועברו לחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק.

לתחילת העמוד 2. אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל
 • (א) קופת גמל רשאית לקבל תשלומים באמצעות אחד מאלה בלבד:

  1. כרטיס אשראי, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;
  2. העברה בנקאית;
  3. שובר תשלום;
  4. הרשאה לחיוב חשבון;
  5. שיק, כמשמעותו בסעיף 73 לפקודת השטרות, לטובת קופת הגמל בלבד.

  (ב) קופת גמל תקבל תגמולי עובד באמצעות מעביד שינכה אותם ממשכורת העובד בעת תשלומה ויעביר אותם לקופת הגמל במועד התשלום, הקבוע בתקנה 10.

לתחילת העמוד 3. פרטים שעל מעביד למסור לחברה מנהלת במועד הפקדת תשלומים
 • (א) במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל ימסור מעביד לחברה מנהלת מידע כמפורט להלן:
  (1) פרטים לגבי הפקדה:
  (א) שם המעביד;
  (ב) מספר מזהה של המעביד;
  (ג) כתובת דואר אלקטרוני ופרטי איש קשר של המעביד;
  (ד) מספר מזהה של החברה המנהלת;
  (ה) לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת הגמל;
  (ו) אופן הפקדת תשלומים ומועד הפקדתם;
  (ז) סכום ההפקדה;
  (ח) לעניין תשלומים שהופקדו באמצעות העברה בנקאית, פרטי חשבון הבנק שממנו הועברו התשלומים, פרטי חשבון הבנק שבו הופקדו התשלומים ומספר אישור על ביצוע העברת התשלום;
  (ט) לעניין תשלומים שהופקדו באמצעות שובר תשלום, פרטי חשבון הבנק שבו הופקדו התשלומים ומספר אישור על ביצוע העברת התשלום;
  (י) לעניין תשלומים שהופקדו באמצעות שיק, פרטי חשבון הבנק שממנו הועברו התשלומים, מספר הבנק, מספר הסניף ומספר השיק;


  (2) פרטים בנוגע לכל עובד שבעדו הופקדו תשלומים:
  (א) שם העובד;
  (ב) מספר זהות או מספר דרכון של העובד;
  (ג) חודש העבודה שבעדו הופקדו תשלומים לקופת הגמל;
  (ד) גובה השכר שלפיו חושבו התשלומים לקופת הגמל;
  (ה) פירוט שיעור הפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל;
  (ו) פירוט סכום הפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל;
  (ז) פירוט התשלומים הפטורים והתשלומים שאינם פטורים לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל.


  (ב) שולמו תשלומים בשיעורי הפקדה שונים בעד רכיבי שכר שונים, ידווח מעביד את המידע הנדרש לפי תקנת משנה (א)(2)(ד) עד (ו) לגבי כל אחד מרכיבי השכר השונים.

  (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) מעביד לא יהיה חייב למסור פרטים במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתקיים כל התנאים האלה:
  (1) המעביד אינו מעסיק מעל חמישה עובדים;
  (2) המעביד מסר לחברה המנהלת את הפרטים שנקבעו בתקנת משנה (א) פעם אחת, וכל עוד לא חל שינוי בפרטים האמורים; לעניין פסקה זאת, לא יראו בעדכון סכום ההפקדה כתוצאה מהצמדה למדד שינוי בפרטי הדיווח;
  (3) סכום ההפקדה בעד עובד זהה לסכום שהופקד בעדו במועד שבו נמסרו הפרטים כאמור בפסקה (2);
  (4) המעביד הורה לחברה לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון;
  (5) חברה מנהלת אישרה למעביד לא לדווח במועד ההפקדה.

לתחילת העמוד 4. פרטים שעל מעביד למסור בעת הפסקת הפקדת תשלומים
 • (א) הופסקה הפקדת תשלומים בעד עובד לקופת גמל, במועד הדיווח בעניין שאר העובדים לפי תקנה 3, ידווח המעביד לחברה המנהלת לעניין אותו עובד מידע כמפורט להלן:

  1. מספר מזהה של החברה המנהלת;
  2. לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת הגמל;
  3. שם המעביד;
  4. מספר מזהה של המעביד;
  5. שם העובד;
  6. מספר זהות או מספר דרכים של העובד;
  7. סיבת הפסקת התשלומים;
  8. מועד הפסקת הפקדת התשלומים.


  (ב) דיווח כאמור בתקנת משנה (א) יועבר במועד הדיווח כאמור בתקנה 3 במשך כל התקופה שבה לא הופקדו תשלומים בעד עובד לקופת גמל אלא אם כן היתה הפסקת הפקדת התשלומים בשל ניתוק יחסי עובד ומעביד או בשל בקשת העובד להעברת הפקדות לקופת גמל אחרת.

  (ג) הופסקה הפקדת התשלומים בשל ניתוק יחסי עובד ומעביד, יעביר המעביד יחד עם המידע המפורט בתקנת משנה (א), הודעה בעניין מעמדם של כספי פיצויים ערוכה לפי הנוסח שבתוספת.

לתחילת העמוד 5. הודעת קופת גמל לעובד על הפסקה בתשלום
 • (א) הופסקה הפקדת תשלומים לקופת גמל והתקבל דיווח מאת מעביד לפי תקנה 4, תודיע החברה המנהלת לעובד על הפסקת התשלומים והסיבה להפסקת התשלומים במכתב בדואר בתוך 30 ימים ממועד הפסקת הפקדת התשלומים; במסגרת הודעה זו תודיע חברה מנהלת לעובד על השפעת הפסקת הפקדת התשלומים על זכויותיו בקופת גמל ועל האפשרויות העומדות לפניו.


  (ב) הופסקה הפקדת תשלומים לקופת גמל ולא התקבל דיווח מאת מעביד כנדרש בתקנה 4, תודיע החברה המנהלת לעובד ולמעבידו על הפסקת התשלומים וכן על השפעת הפסקת הפקדת התשלומים על זכויותיו בקופת הגמל; לא התקבלה תגובת העובד או המעביד להודעות החברה בחלוף שלושה חודשים מעת משלוח ההודעה הראשונה, תשלח החברה הודעה נוספת לעובד ולמעבידו על הפסקת הפקדת התשלומים.

לתחילת העמוד 6. היזון חוזר ראשוני
 • (א) חברה מנהלת תעביד למעביד היזון חוזר ראשוני על תקינותו הטכנית של הדיווח שהועבר לפי תקנה 3 או תקנה 4, לפי העניין, לא יאוחר מתום שלוש שעות מהמועד שבו הועבר הדיווח.

  (ב) היזון חוזר ראשוני יכלול פרטים אלה:

  1. שם החברה ומספר מזהה של החברה;
  2. לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח – מספר אישור קופת גמל של קופת הגמל;
  3. לגבי פרטים שהעביר לחברה המנהלת מעביד לפי תקנה 3 או תקנה 4, לפי העניין, הודעה על קליטת הפרטים או על אי-קליטתם והסיבה לאי-קליטתם.


  (ג) דיווח של חברה מנהלת שניתן למעביד באמצעות היזון חוזר ראשוני על תקינותו הטכנית של דיוחח המעביד כאמור בפרט (4) בתקנת משנה (ב), לא יכיל נתונים בדבר רישום הזכויות האמורות במערכות החברה המנהלת.

לתחילת העמוד 7. היזון חוזר מסכם
 • (א) חברה מנהלת תעביר למעביד היזון חוזר מסכום על רישום זכויות לפי דיווח שהתקבל לפי תקנה 3 ולרבות לגבי תשלומים שהופקדו בלא דיווח לפי תקנה 3(ג) ועל קליטת דיווח לפי תקנה 4, לא יאוחר מתום חמישה ימי עסקים מהמועד שבו מסר מעביד מידע לפי תקנות אלה.


  (ב) היזון חוזר מסכם יכלול פרטים אלה:

  1. שם החברה המנהלת ומספר מזהה של החברה;
  2. לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת גמל של קופת הגמל;
  3. פרטים לפי תקנה 3(א)(1)(א) ו-(ב);
  4. פרטים לפי תקנה 3(א)(2)(א) ו-(ב);
  5. דיווח על קליטת המידע במערכות החברה בשל כל עובד תוך ציון נתונים לעניין רישום הזכויות במרכיבי חשבון קופת הגמל השונים.


  (ג) חברה מנהלת לא תתנה רישום מידע על הפקדת תשלומים לקופת גמל במערכות החברה בקבלת מידע נוסף על האמור בתקנות 3 ו-4.

לתחילת העמוד 8. היזון חוזר מסכם חודשי
 • (א) עד השלמת הליך קליטת המידע ורישום הזכויות במערכות החברה המנהלת וקליטת הכספים בחשבון הבנק של החברה, תעביר חברה מנהלת למעביד מדי חודש, עד יום 15 בחודש, היזון חוזר מסכם חודשי.


  (ב) היזון חוזר מסכם חודשי יכלול את הפרטים הקבועים בתקנת משנה 7(ב), ויהיה לגבי מצב קליטת המידע ורישום הזכויות במערכות החברה ולמצב הטיפול בכספים, הן לגבי מידע שלגביו דיווחה חברה מנהלת בעבר שטרם נקלט, וכן לגבי מידע שנקלט במהלך הזמן שבין מועד העברת ההיזון החוזר המסכם לבין מועד העברת ההיזון החוזר המסכם החודשי.

לתחילת העמוד 9. היזון חוזר מסכם שנתי
 • לא יאוחר מיום 28 בפברואר של השנה העוקבת למועד הדיווח תעביר חברה מנהלת למעביד שהעביר דיווחים בהתאם לפי תקנה 13 עד יום 31 בדצמבר בשנה שבנוגע אליה הועברו הדיווחים, וכן למעביד שהפקיד תשלומים בלי שחלה עליו חובת דיווח, לפי תקנה 3(ג) היזון חוזר מסכם שנתי, ובו פירוט סך כל הכספים שהופקדו לכל עובד בקופה במהלך שנת המס תוך ציון מרכיבי חשבון קופת הגמל.

לתחילת העמוד 10. מועד הפקדת תשלומים
 • תשלומים לקופת גמל יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה:

  (1) שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;

  (2) חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.

לתחילת העמוד 11. ריבית בשל איחור בהפקדה
 • (א) לא הפקיד מעביד תשלומים בעד עובד לקופת גמל במועד הקבוע בתקנה 10, ישלם לקופת הגמל ריבית, לרבות ריבית שנצטברה בשל חוב ריבית, בעד התקופה שמתחילה ביום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים, ומסתיימת במועד התשלום בפועל; ריבית כאמור תהיה בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.


  (ב) חברה מנהלת תפעל לגביית תשלומים לפי תקנת משנה (א).

לתחילת העמוד 12. בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר
 • (א) מעביד רשאי להגיש בקשה לחברה מנהלת להשבת סכום שהופקד בה ביתר.


  (ב) בקשה כאמור תוגש באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף בצירוף תצהיר.

לתחילת העמוד 13. מבנה דיווח אחיד
 •  דיווח שמעביר מעביד לחברה מנהלת כאמור בתקנות 3, 4 ו-12, והיזון חוזר שמעבירה חברה מנהלת למעביד כאמור בתקנות 6 עד 9 ייעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שיורה הממונה לפי סעיף 39(ב)(1) לחוק.

לתחילת העמוד 14. תחילה
 • (א) תחילתן של תקנות 3 עד 9, 12 ו-13 כמפורט להלן:

  (1) לגבי מעביד המעסיק פחות מחמישים עובדים - ביום ט"ז בשבט התשע"ח (1 בפברואר 2018);

  (2) לגבי מעביד המעסיק לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים - ביום ה' בשבט התשע"ז (1 בפברואר 2017);

  (3) לגבי מעביד המעסיק מעל מאה עובדים - ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בפברואר 2016);


  (ב) בוטלה

  (ב1) תחילתן של תקנות 1, 2, 10 ו-11 ביום תחילתן של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) (תיקון 2).


  (ג) בוטלה

 • (תקנה 4(ג))
  הודעת מעביד לגוף מוסדי על מעמד כספי פיצויים


  הריני לעדכנכם כי העובד מר/גב' ___________________ ת"ז ____________ סיים את עבודתו אצלי ביום _____________
  לעניין מעמד כספי הפיצויים שבקופה שנצברו לעובד בשל עבודתו אצלי, אני מאשר כי:
  [ ] העובד זכאי לכספי הפיצויים שבקופת הגמל;
  [ ] העובד איננו זכאי לכספי הפיצויים שבקופת הגמל;
  [ ] העובד זכאי לכספי פיצויים בשל הפקדות שהועברו לקופת הגמל מיום ___________ ועד ליום ____________ 


                                בכבוד רב,
         שם: ________________תפקיד: _______________________ חתימה: ________________

   

         שם העסק: ________________________