חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה),התשס"ו-2006

לתחילת העמוד תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה),התשס"ו-2006
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "המשך חברות בקופה" - השארת כספים בקופת גמל בהתאם לייעוץ שנתן היועץ בקשר עם אותה קופה;

  "הסכם ייעוץ" - הסכם נפרד לפי סעיף 27 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני או לפי סעיף 13 לחוק הסדרת העיסוק, לפי הענין;

  "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), התשס"ה-2005;

  "חוק הסדרת העיסוק" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, בתשנ"ה-1995;

  "יועץ" - יועץ פנסיוני או יועץ השקעות המייעץ ללקוח בקשר עם קופת גמל על פי הסכם ייעוץ, לתקופה שנקבעה בהסכם;

  "יועץ השקעות" - כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;

  "יועץ פנסיוני", "לקוח", "סוג מוצר פנסיוני" - כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

  "עסקה" - עסקה, כהגדרתה בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שענינה הפקדת כספים בקופת הגמל באמצעות היועץ לזכותו של לקוח או העברת כספים מקופת גמל אחת לאחרת באמצעות היועץ;

  "קופת גמל" - קופת גמל, לגבי יועץ פנסיוני - הכלולה בסוגי המוצר הפנסיוני שבפסקאות (1) עד (3) ו-(7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ואינה קרן ותיקה, ולגבי יועץ השקעות -קרן השתלמות, ובתקופה שבה רשאי יועץ השקעות ליתן ייעוץ לגבי קופות גמל נוספות בהתאם לכל דין - גם קופות אלה.

לתחילת העמוד 2. הסכם הפצה
 • (א) חברה מנהלת רשאית לשלם עמלת הפצה ליועץ אם הוסכם בהסכם הפצה ביניהם (בתקנות אלה - הסכם הפצה) כי בשל עסקאות שיבצע היועץ בין החברה המנהלת לבין לקוחות, לגבי קופת גמל שבניהולה, או בשל המשך חברות בקופה כאמור, יהיה היועץ זכאי לתשלום עמלת הפצה מהחברה המנהלת, ובלבד שאותו יועץ אישר כי הוא יסכים להתקשר עם כל חברה מנהלת אחרת שתבקש להתקשר עמו בהסכם הפצה בשל עסקאות או בשל המשך חברות בקופה, בשיעור ובתנאי תשלום זהים, ובעבור שירות זהה, בכפוף להבדל בשיעור העמלה הנובע מהוראות תקנה 3(ב).

  (ב) הסכם הפצה ייערך בכתב ויכלול את כל הפרטים הדרושים לצורך ההתקשרות, ובכלל זה את כל הפרטים הנדרשים לפי תקנות אלה, ועותק ממנו יימסר לממונה בתוך 15 ימים ממועד כריתתו.

  (ג) הממונה רשאי להורות על פרסום פרטי הסכם הפצה, בתנאים ובדרך שעליהם יורה.

לתחילת העמוד 3. שיעור עמלת הפצה
 • (א) שיעור עמלת ההפצה בשל עסקאות או בשל המשך חברות בקופה בעד כל חודש לא יעשה על החלק השנים עשר של 0.25% מסך כל הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת הגמל ביום העסקים האחרון של כל חודש; החלה או הסתיימה זכאות לתשלום עמלת הפצה במהלך חודש, תשולם עמלת הפצה בעד אותו חודש, תשולם עמלת הפצה בעד אותו חודש לפי מספר הימים היחסי בחלק החודש שבשלו היה זכאי לתשלום עמלה; שיעור עמלת ההפצה לפי תקנת משנה זו יכלול כל מס או אגרה הקשורים בתשלום עמלת ההפצה ואפשר שיהיה שונה לגבי ביצוע עסקאות ולגבי המשך חברות בקופה.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), שיעור עמלת ההפצה לגבי הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת גמל, למעט קופת גמל נמכרת ולמעט סכומים מקופת גמל נמכרת, אשר נובעים מהפקדות שהפקיד לקופת גמל כלשהי עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005), לא יעלה על החלק השנים עשר של 0.1% בעד כל חודש, ולגבי קופת גמל נמכרת מעורבת וסכומים מקופת גמל נמכרת מעורבת - לא יעלה על החלק השנים עשר של 0.25% כפול שיעור ההחזקה של התאגיד הבנקאי בקופה ביום פרסום החוק, בעד כל חודש.

  (ג) לענין תקנה זו -

  "הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת גמל" - שווי נכסי קופת הגמל שהופקדו בקופה או הועברו לקופה בעקבות עסקה שביצע היועץ או שנותרו בקופה בעקבות המשך החברות בה, לפי הענין, לרבות רווחים שנצברו עליהם, כשהם מחושבים בהתאם להוראות סעיף 33 לחוק, העומדים לזכותו של הלקוח בחשבונו בקופה, ובקופת גמל לקצבה - שווי הנכסים כאמור העומדים כנגד התחייבויות הקופה ללקוח;

  "יום פרסום החוק" - ה' בתמוז התשס"ה (10 באוגוסט 2005);

  "סכומים מקופת גמל נמכרת" - סכומים העומדים לזכות לקוח בקופת גמל שאינה קופת גמל נמכרת אשר נובעים מהפקדות לקופת גמל נמכרת ואשר הועברו לקופה אחרי יום תחילתן של תקנות אלה;

  "קופת גמל נמכרת" - קופת גמל שהיא או החברה המנהלת שניהלה אותה ביום פרסום החוק נשלטו ביום פרסום החוק על ידי תאגיד בנקאי;

  "קופת גמל נמכרת מעורבת" - קופת גמל נמכרת שביום פרסום החוק החזיק בה מי שאינו תאגיד בנקאי החזקה מהותית.

לתחילת העמוד 4. סייג לתשלום עמלת הפצה
 • (א) לא תשולם עמלת הפצה בשל עסקה בקופת גמל לקצבה או בשל המשך חברות בה החל במועד שבו החל הלקוח לקבל קצבה מקופת הגמל.

  (ב) לא תשולם בשל לקוח עמלת הפצה ליותר מיועץ אחד לגבי אותה תקופת ייעוץ שנקבעה בהסכם הייעוץ.

לתחילת העמוד 5. תחילה ותחולה
 • (א) תחילתן של תקנות ביום ג' בניסן התשס"ו (1 באפריל 2006).

  (ב) תקנות אלה יחולו על חברה מנהלת ועל יועץ אף אם היה ביניהם, לפני תחילתן של תקנות אלה, הסכם בענינים הקשורים לתשלום עמלות הפצה או תשלומים אחרים הנוגעים להפצה של קופות הגמל בידי היועץ.

לתחילת העמוד 6. הוראות מעבר
 • לענין תקנה 3(ג), חישוב הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת הגמל, עד לכניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 33 לחוק, יהיה בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

לתחילת העמוד תיקונים בתקנות
 • תקנות חדשות (26 בפברואר 2006) ק"ת 6464.