חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה), תשע"ד-2014

לתחילת העמוד תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה), תשע"ד-2014
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה –

  "יתרה צבורה" – כהגדרתה בתקנות דמי ניהול;

  "קופת גמל מורשית" – קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לא משלמת לקצבה וקופת גמל אישית לפיצויים, שאינן קופת ביטוח;

  "תקנות דמי ניהול" – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב-2012;

לתחילת העמוד 2. משיכה מקופת גמל
 • על אף הוראות לפי סעיף 23 לחוק, עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית קיימים כספים שאינם ממרכיב הפיצויים (בתקנה זו – כספי תגמולים), רשאי למשוך את כספי התגמולים מחשבונו בקופה בסכום חד-פעמי אם התקיימו התנאים האלה:

  (1) בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך;

  (2) לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לפי העניין, מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) (להלן – היום הקובע) ואילך;

  (3) היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום שלפני היום הקובע לא עלתה על 7,000 שקלים חדשים;

  לעניין זה יראו קרן אשר קיבלה מהממונה יותר מאישור אחד כקופת גמל לפי סעיף 13 לחוק, כקופת גמל אחת.

לתחילת העמוד 3. הודעה לעמיתים
 • (א) חברה מנהלת של קופת גמל מורשית תשלח לעמית כאמור בתקנה 2 הודעה נפרדת, במועד ובנוסח שעליו הורה הממונה לפי סעיף 35 לחוק, שבה יפורטו כל אלה:

  (1) זכותו למשיכת כספים כאמור בתקנה 2;

  (2) משמעות הותרת הכספים בקופה לעניין תשלום גמי ניהול לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון), התשע"ד-2014.

  (ב) חברה מנהלת של קופת גמל מורשית תהיה רשאית לצרף את ההודעה כאמור בתקנת משנה (א) לדוח שעליה לשלוח לעמית לפי הוראות הממונה לפי החוק.

לתחילת העמוד 4. מועדי התשלום לעמית המושך כספים
 • על אף הוראות לפי סעיף 23 לחוק, עמית הזכאי לכספים לפי תקנות אלה שהעביר לחברה מנהלת של קופת גמל מורשית בקשה לקבל את הכספים המגיעים לו מן הקופה לפי תקנות אלה, כולם או חלקם, יקבל את הכספים כאמור בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהגיעה בקשתו לקופה; לא שילמה חברה מנהלת של קופת גמל מורשית לעמית הזכאי לקבל ממנה כספים במועד שנקבע לכך כאמור, תחול תקנה 41יז1 לתקנות קופות גמל, בשינויים המחויבים.

 • תוקפן של תקנות אלה עד יום י"א בניסן התשע"ה (31 במרס 2015).

לתחילת העמוד 6. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.