חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התשע"א-2011

לתחילת העמוד תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התשע"א-2011
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "במועד הקובע" - כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), ובקרן השתלמות לעצמאים - כ"ה בכסלו התשס"ג (30 בנובמבר 2002);

  "הפקודה" - פקודת מס הכנסה;

  "מרכיבי חשבון קרן השתלמות" - מרכיב תשלומי המעביד ומרכיב תשלומי העובד;

  "תשלומי ההפקדה המוטבת" - תשלומים ששולמו לקרן ההשתלמות מהמועד הקובע ואילך שהם: תשלומי ההפקדה המוטבת, כהגדרתה בסעיף 9(16א)(ג) או (16ב) לפקודה;

  "תשלומים חייבים" - תשלומים ששולמו לקרן ההשתלמות מהמועד הקובע ואילך שאינם תשלומי ההפקדה המוטבת.

לתחילת העמוד 2. משיכה חלקית מקרן השתלמות
 • (א) עמית בקרן השתלמות המבקש למשוך חלק מן הכספים מחשבונו בקרן ההשתלמות, תשלם לו החברה המנהלת של קרן ההשתלמות את הכספים מכל אחד ממרכיבי חשבון קרן ההשתלמות, לפי סדר זה:

  1. מחלק מרכיב חשבון קרן ההשתלמות של התשלומים החייבים;

  2. מחלק מרכיב חשבון קרן ההשתלמות של תשלומים עד המועד הקובע;

  3. מחלק מרכיב חשבון קרן ההשתלמות של תשלומי ההפקדה המוטבת.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ביקש העמית מן החברה המנהלת של קרן ההשתלמות למשוך את הכספים מחשבונו בקרן ההשתלמות באופן שונה מן הסדר שנקבע בתקנת משנה (א), תשלם לו החברה המנהלת את הכספים לפי בקשתו.

   

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.