חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללים לניהול קופת גמל מרכזית קצבה), התשע"ג-2012

לתחילת העמוד תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללים לניהול קופת גמל מרכזית קצבה), התשע"ג-2012
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "גמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית" ו-"עובד עובר שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית" - כהגדרתם בסעיף 49(ו)(3) לחוק רשות הספנות והנמלים;

  "הסדר פנסיה תקציבית" - הסדר לפי דין או הסכם, שלפיו ישולמו לעובד בשל פרישתו מעבודה מקופת המעביד או מאוצר המדינה, תשלומים מדי חודש באופן רציף, במשך כל ימי חייו או תשלומים כאמור לשאירו של עובד כאמור שנפטר;

  "הסכם עבודה" - לרבות כל הסכם שעניינו זכאות לקצבה שמשלם המעביד לעובדיו;

  "הסכום המרבי בקופה" - מחויבות אקטוארית צבורה של העמית בתוספת 25 אחוזים;

  "הסכום המרבי להפקדה" - מחויבות אקטוארית צבורה של העמית בתוספת 20 אחוזים;

  "חברת הדואר" - חברת דואר לישראל בע"מ;

  "חוק הדואר" - חוק הדואר, התשמ"ו-1986;

  "חוק רשות הספנות והנמלים" - חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004;

  "מועד תשלום ראשון" - המועד הראשון שבו תשולם קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית לעובד זכאי בשל פרישה מעבודה או לשאיר זכאי בשל פטירתו של העובד;

  "מחויבות אקטוארית" - סכום ההתחייבות הצפוי של עמית לתשלום קצבה לעובדים זכאים ולשאירים זכאים בעד רכיבי שכר מזכים המחושב בדרך שהורה הממונה -

  (1) לגבי עמית שאינו חברת הדואר - לפי התחייבויות העמית על פי הסכמי העבודה החלים עליו ועל פי כל דין, ובהתבסס, בין השאר, על כל אלה:

  (א) שיעור ריבית להיוון;


  (ב) שיעור הגידול ברכיבי שכר מזכים;


  (ג) שיטת הצמדת הקצבאות המשולמות;


  (ד) לוחות גריעה אקטואריים;

  (2) לגבי עמית שהוא חברת הדואר - לפי התחייבויות העמית על פי הסכמי העבודה החלים עליו וההסכם שנחתם עם המדינה בעניין התחייבויותיו של העמית;

  "מחויבות אקטוארית צבורה" - מחויבות אקטוארית המחושבת לפי תקופות עבודה מזכות של עובדים זכאים עד למועד חישוב המחויבות;

  "עובד זכאי" - עובד של עמית או מי שהיה עובדו, הזכאי לקבל ממנו תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בשל התקופה שבה עבד אצל העמית, ושאין משולמים בשלו כספים בשל רכיבי שכר מזכים, כולם או חלקם, לקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, ולמעט תשלומים לקופת גמל לפי תקנה 2(ט); לעניין זה יראו -

  (1) גמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית ועובד עובר של חברת נמל שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית, אשר הועברו בשלו כספים המיועדים לתשלום קצבתו לפי סעיף 49(ו)(2) לחוק רשות הספנות והנמלים, כמי שהיה עובד חברת הפיתוח והנכסים בע"מ וזאת מיום פרישתו ואילך;

  (2) תקופת עבודה במשרד התקשורת או ברשות הדואר, של עובד חברת הדואר, שעבר ממשרד התקשורתאו מרשות הדואר, לפי הסכמי העברת עובדים מכוח סעיפים 110 ו-111א בחוק הדואר, כתקופת עבודה בחברת הדואר;

  "עמית" - עמית - מעביד אשר חייב בהסדר פנסיה תקציבית;

  "רכיבי שכר מזכים" - הרכיבים או השיעורים מתוך שכרם של העובדים הזכאים, אשר בשלהם חייב העמית בתשלום לפי הסדר פנסיה תקציבית;

  "שאיר זכאי" - מי שזכאי בשל מותו של עובד זכאי לקבל תשלומים מן העמית לפי הסדר פנסיה תקציבית בשל התקופה המזכה בקצבה לפי אותו הסדר; לעניין זה יראו -

  (1) גמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית ועובד עובר של חברת נמל שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית, אשר הועברו בשלו כספים המיועדים לתשלום קצבתו לפי סעיף 49(ו)(2) לחוק רשות הספנות והנמלים, כמי שהיה עובד חברת הפיתוח והנכסים בע"מ, וזאת מיום פרישתו או פטירתו ואילך;

  (2) תקופת עבודה במשרד התקשורת או ברשות הדואר, של עובד חברת הדואר, שעבר ממשרד התקשורת או מרשות הדואר, לפי הסכמי העברת עובדים מכוח סעיפים 110 ו-111א בחוק הדואר, כתקופת עבודה בחברת הדואר.

לתחילת העמוד 2. תשלומי העמית
 • (א) עם הצטרפותו של עמית לקופת גמל מרכזית לקצבה או במועדים אחרים שאישר הממונה, יפקיד בה העמית סכומים, אשר לא יפחתו ממחויבות אקטוארית צבורה נכון למועד שבו הצטרף העמית לקופה ולא יעלו הסכום המרבי להפקדה נכון לאותו מועד.

  (ב) נוצר פער בין סך כל הנכסים בקופה מרכזית לקצבה ובין המחויבות האקטוארית הצבורה לפי מאזן אקטוארי שנערך לקופה בשל שנת כספים מסוימת או בשל תקופה אחרת שקבע הממונה, או בין סך כל הנכסים בקופה ובין שיעור מן המחויבות האקטוארית כאמור, שהורה עליו, יעביר העמית לקופה את הסכום החסר באופן ובמועדים שהורה עליהם הממונה; לעניין זה, רשאי הממונה להורות הוראות שונות לעניין מקבלי קצבאות ולעניין עובדים זכאים שאינם מקבלי קצבאות; בתקנת משנה זו -

  "סך כל הנכסים" - סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות כלפי מקבלי קצבאות או כלפי עובדים זכאים, לפי העניין;

  "מחויבות אקטוארית" מחויבות אקטוארית בשל קבוצת מקבלי קצבאות או עובדים זכאים, לפי העניין.


  (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) המועד להעברת הסכום החסר כאמור באותה תקנת משנה לעניין מקבלי קצבאות, לא יעלה על שנתיים מתום התקופה שבשלה נערך המאזן האקטוארי כאמור בה, אלא אם כן ראה הממונה שמתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הארכת המועד האמור בשנה.

   

  (ד) עמית רשאי להפקיד בקופת גמל מרכזית לקצבה תשלומים, ובלבד שסך כל הסכומים שיהיו בקופה לא יעלה על הסכום המרבי להפקדה.


  (ה) עמית רשאי להפקיד בקופת גמל מרכזית לקצבה תשלומים שינוכו משכרו של עובד זכאי לפי סעיף 89 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, או תשלומים אחרים שינוכו משכרו של עובד זכאי, בשיעור שאינו עולה על השיעור המרבי שנקבע לפי סעיף 22 לחוק קופות גמל, שניתן לנכותו.

  (ו) עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה יפקיד סכומים הדרושים להשלמת מלוא המחויבות האקטוארית בשל פרישה של עובד זכאי או בשל פטירתו, במועד ובשיעור שיורה הממונה, ובלבד שהמועד האמור להשלמת מלוא המחויבות האקטוארית, לא יהיה מאוחר מחודשיים ממועד התשלום הראשון.

  (ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו), עמית שהוא חברת הדואר רשאי להעביר את הסכומים הדרושים לפי תקנת משנה (ו) למדינה במקום לקופת הגמל המרכזית לקצבה, במועדים ובשיעורים שנקבעו בהסכם בין חברת הדואר למדינה.

  (ח) החל במועד התשלום הראשון ינוהלו הכספים העומדים כנגד מלוא סכום המחויבות האקטוארית בשל העובד הזכאי, כאמור בתקנת משנה (ו), בחשבון נפרד למקבלי קצבאות כאמור בתקנה 5.

  (ט) עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה ועובדיו לא יהיו רשאים להפקיד בקופת גמל נוספת כל תשלום בשל רכיבי השכר המזכים של העובדים הזכאים, אלא לאלה:

  1. לקרן השתלמות;

  2. לקופת גמל שאינה קרן ותיקה ושאינה קרן חדשה מקיפה, כהגדרתה בסעיף 2(ו) לחוק קופות גמל, הפרשות של עובד כעמית עצמאי.
לתחילת העמוד 3. תשלום מקופת גמל מרכזית לקצבה
 • (א) קופת גמל מרכזית לקצבה תשלם לעובד זכאי או לשאיר בכוף להוראות תקנונה, סכומים המגיעים לו מאת העמית לפי הסדר פנסיה תקציבית.

  (ב) קופת גמל מרכזית לקצבה לא תשלם לעובד זכאי או לשאיר זכאי סכומים חד-פעמיים, לרבות להיוון קצבתו, למעט היוון בשיעור ולתקופה שנקבעו בתקנון הקופה, והכל לפי הסכמי העבודה או לפי כל דין.

  (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), קופת גמל מרכזית לקצבה תחזיר לעובד זכאי שסיים את עבודתו ואינו זכאי לתשלום קצבה מן העמית כספים בשל תשלומים שנוכו משכרו לפי תקנה 2(ה), וזאת בהתאם לתקנות התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (כללים להחזר תשלומים), התשס"ט- 2009.

  (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 2(ח), רשאית קופת גמל מרכזית לקצבה שהעמית בה הוא -

  1. חברת נמל להעביר לקופת גמל מרכזית לקצבה אחרת שהעמית בה הוא חברת הפיתוח והנכסים בע"מ, סכום בשל עובד זכאי או שאיר זכאי, במועדים ובשיעורים שנקבעו בהסדר פנסיה תקציבית, ובלבד שהסכום לא יפחת ממלוא המחויבות האקטוארית בשל העובד או השאיר האמורים ולא יעלה עליו, בתוספת 5 אחוזים ושאין המועד מאוחר ממועד התשלום הראשון;

  2. חברת הדואר להעביר למדינה, סכום בשל עובד זכאי או שאיר זכאי, במועדים ובשיעורים שנקבעו בהסכם עם המדינה, ובלבד שהסכום לא יעלה על מלוא המחויבות האקטוארית בשל העובד או השאיר האמורים, בניכוי הסכומים הדרושים להשלמת מלוא המחויבות האקטוארית בשל אותו עובד או שאיר לפי הוראות תקנה 2(ו).

  (ה) שילמה קופת גמל מרכזית לקצבה את כל הסכומים הנדרשים בשל עובד זכאי או שאיר זכאי או העבירה את הסכומים הנדרשים בשלו כאמור בתקנה משנה (ד), לא תהיה בשלו זכאות לסכום נוסף מן הקופה.

  (ו) הממונה רשאי לתת הוראות בדבר תנאים ומועדים להעברת כספים בין החשבונות השונים בקופת גמל מרכזית לקצבה.

  (ז) קופת גמל מרכזית לקצבה תשלם את הסכום הצבור בקופה שמעבר לסכום המרבי בה, לא יאוחר מ-30 ימים מן המועד שבו הגיש את מאזנה האקטוארי של הקופה בשל שנת כספים מסוימת.

  (ח) נותרה יתרה בקופת הגמל המרכזית לקצבה אחרי שהסתיימו זכאויותיהם של כל העובדים הזכאים של העמית ושל שאיריהם הזכאים כאמור בתקנת משנה (ה), תשולם היתרה האמורה לעמית.

לתחילת העמוד 4. השקעת כספים
 • קופת גמל מרכזית לקצבה תשקיע את כספיה בכפוף להוראות שיקבעו לפי סעיף 26 לחוק קופת גמל לענין השקעות קופת גמל לא משלמת לקצבה.

   

לתחילת העמוד 5. ניהול חשבונות
 • (א) חברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לקצבה תנהל חשבון נפרד לכל אחד מאלה:

  1. מקבלי קצבאות - שינוהלו בו הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות כלפי מקבלי קצבאות כאמור, ותקים מסלול השקעה אחד לניהול אותם נכסים;

  2. עובדים זכאים שאינם מקבלי קצבאות - שינוהלו בו הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות כלפי העובדים האמורים, ותקים מסלול השקעה אחד לניהול אותם נכסים.

  (ב) חברה מנוהלת של קופת גמל מרכזית לקצבה רשאית, לבקשת העמית, לנהל חשבון נפרד שיופקדו בו כספים שהעמית אינו מחויב להפקידם לקופה לפי תקנות אלה, במטרה שישמשו עתודה להפקדות בתקופות מאוחרות.

  (ג) הופקדו בקופת גמל מרכזית לקצבה תשלומים לפי תקנה 2(ה), תנהל החברה המנהלת של הקופה רישום של יתרת הנכסים בעד כל אחד מעובדיו הזכאים של העמית שבשלו הופקדו תשלומים כאמור תוך זקיפת רווחים והפסדים.

לתחילת העמוד 6. שמירת מחויבות
 • אין בתקנות אלה כדי להעביר אל קופת גמל מרכזית לקצבה את מחויבות העמית : לפי הסדר פנסיה תקציבית, ותשלומי עמית לקופת גמל מרכזית לקצבה לא יבואו במקום מחויבותו לתשלום קצבה לעובדיו.