חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב-2012

לתחילת העמוד תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב-2012
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "איש קשר" - האחרון מבין אלה, המופיע ברשומותיו של הגוף המוסדי לעניין חשבון העמית בקופת הגמל שלגביו בוצעה העסקה:

  (1) בעל הרישיון או כל מי שמופיע כמי שצירף את העמית לחשבון בקופת הגמל;

  (2) בעל הרישיון או כל מי שמופיע כמי שמונה על ידי העמית להיות זה שיטפל בעבורו באותו חשבון בקופת גמל;

  "בעל רישיון" - כהגדרתו בחוק הייעוץ;

  "גיל פרישה" - אחד מאלה, לפי המוקדם מביניהם:

  (1) גיל הפרישה לפי חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

  (2) גיל הזכאות לפרישה לפי תנאים המפורטים בתקנון הקופה, ולעניין קרן חדשה - במסלול הביטוח האחרון שבו נמצא העמית או תום תקופת הביטוח בפוליסה, לפי העניין;

  "דואר חוזר" - שני דוחות תקופתיים שנשלחו לעמית לאחר יום התחילה, למעט דוחות כאמור שנשלחו בדואר אלקטרוני, וחזרו בלא מענה, בתוך תקופה של 3 שנים;

  "דואר רשום" - דואר רשום ששלח הגוף המוסדי לעמית, למוטב או למוטב אפשרי, לפי העניין, ושנתקבל לגביו אישור שנמסר, ואשר בו הובהר להם, כי קיימים אצל הגוף המוסדי כספים על שם העמית או על שם העמית הנפטר, לפי העניין, אשר יש חשש שהם אינם מודעים לקיומם;

  "הוראה" - הוראה מתועדת שנתן בחשבונו בקופה אצל הגוף המוסדי, לרבות הפקדה, ולרבות תשלומי המעביד בשל עובד, משיכה, העברה, בירור יתרה, פנייה בכתב ששלח העמית, ובכלל אלה בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה מכתובת דואר אלקטרוני שמסר העמית לגוף המוסדי, כניסה לחשבון העמית דרך אתר האינטרנט של הגוף המוסדי או שיחת טלפון שהתקיים בה האמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה שיחת טלפון; לעניין זה, "בירור יתרה" ו"פנייה בכתב ששלח העמית" - למעט בירור יתרה או פנייה בכתב שנעשו על ידי בעל רישיון לפי ייפוי כוח שנתן לו העמית;

  "חוק הייעוץ" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

  "חשבון רדום" - כל אחד מאלה:

  (1) חשבון בקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה ושאינה קופת ביטוח אם עברו עשר שנים מן המועד האחרון שבו ניתנה הוראה לגוף המוסדי או שעברו חמש שנים מן המועד האחרון שבו ניתנה הוראה לגוף המוסדי ולפי המידע שבידי הגוף המוסדי ניתן למשוך את הכספים מחשבון העמית, לפי המוקדם;

  (2) חשבון בקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, פוליסת ביטוח שהוצאה על פי קופת ביטוח או פוליסת ביטוח שהוצאה על פי תכנית ביטוח משולבת בחיסכון שאינה קופת ביטוח, שהתקיים בו אחד מאלה:

  (א) לא ניתנה הוראה לגוף המוסדי במשך השנה שתחילתה שישה חודשים לפני גיל הפרישה וסופה שישה חודשים לאחר גיל הפרישה;


  (ב) העמית הגיע לגיל הפרישה ועברו חמש שנים מן המועד האחרון שבו ניתנה הוראה לגוף המוסדי;


  (ג) העמית טרם הגיע לגיל הפרישה ועברו עשר שנים מן המועד האחרון שבו ניתנה הוראה לגוף המוסדי;

  "יום התחילה" - יום תחילתן של תקנות אלה לפי תקנה 7, לפי העניין;

  "ליצור קשר" - כל אחד מאלה:

  (1) לעניין עמית שהקשר עמו נותק ושהתקיים לגביו האמור -

  (א) בפסקה (1) של ההגדרה "עמית שהקשר עמו נותק" - עדכון כתובתו של העמית לפי כתובת חדשה שהתקבלה ממרשם האוכלוסין, משלוח דואר רשום לכתובת חדשה שקיבל הגוף המוסדי לגבי העמית על פי מספר תעודת הזהות של העמית, פטירת העמית או מתן הוראה, למעט הפקדה תקופתית קבועה, קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה או משיכה תקופתית קבועה;


  (ב) בפסקה (2)של ההגדרה האמורה - משלוח דואר רשום, מתן הוראה או פטירת העמית;

  (2) לעניין מוטב או מוטב אפשרי - פנייה מתועדת בכתב של המוטב או המוטב האפשרי בעניין חשבון העמית שנפטר, פטירת המוטב או המוטב האפשרי, דואר רשום או שיחת טלפון מתועדת שהתקיים בה האמור בפסקה (3) להגדרה "שיחת טלפון";

  "מוטב אפשרי" - כמשמעותו בתקנה 4(ב)(2);

  "עמית חדש" - אחד מאלה:

  (1) עמית אשר צורף לראשונה לקופת גמל לאחר יום תחילתה של תקנה 2, לרבות עמית שכספים שלו הועברו לפי תקנות ההעברה לקופת הגמל, לאחר המועד האמור, מקופת גמל אחרת;

  (2) עמית אשר פתח חשבון נוסף בקופת גמל לאחר יום תחילתה של תקנה 2, לרבות חשבון שהועברו אליו לאחר המועד האמור כספים מקופת גמל אחרת לפי תקנות ההעברה, ויראו בו עמית חדש לעניין החשבון הנוסף לגבי כספים אלה בלבד;

  "עמית שהקשר עמו נותק" - עמית שמתקיים בו אחד מאלה:

  (1) תכתובת הדואר שנשלחה אליו היא דואר חוזר;

  (2) החשבון בופה הרשום על שמו הוא חשבון רדום;

  "פרטי זיהוי בסיסיים" - שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות, תאריך לידה, מין ותאריך פטירה;

  "עסקה" - כהגדרתה בחוק הייעוץ;

  "קצבת זקנה" - קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה במשך כל ימי חייו לפי תקנונה או תנאי הפוליסה, לפי העניין, אשר הוא זכאי לקבלה החל בהגיעו לגיל המזכה בכך לפי תקנון הקופה או תנאי הפוליסה, לפי העניין;

  "קרן חדשה" - קרן חדשה כללית וקרן חדשה מקיפה כהגדרתן בסעיף 2(ו) לחוק קופות גמל;

  "קרן ותיקה שבהסדר" - קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי הוראות סעיף 78ד לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

  "רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה;

  "שיחת טלפון" - כל אחת מאלה:

  (1) שיחת טלפון בין הגוף המוסדי והעמית בנוגע לחשבונו בקופת הגמל;

  (2) שיחת טלפון בין הגוף המוסדי והעמית שבמהלכה הובהר לעמית כי קיימים אצל הגוף המוסדי כספים על שמו, שיש חשש כי אינו מודע לקיומם;

  (3) שיחת טלפון בין הגוף המוסדי ובין מוטב או מוטב אפשרי, שבמהלכה הובהר לו כי קיימים אצל הגוף המוסדי כספים על שם העמית שנפטר אשר יש חשש כי המוטב או המוטב האפשרי, לפי העניין, אינו מודע לקיומם;

  "תקנות ההעברה" - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008.

לתחילת העמוד 2. עדכון פרטי הזיהוי
 • (א) גוף מוסדי יפנה אל מרשם האוכלוסין במשרד הפנים עד סוף הרבעון שלאחר יום התחילה, בדרך שיורה הממונה בבקשה לאמת את פרטי הזיהוי הבסיסיים של העמיתים בקופות הגמל שבניהולו, עם פרטי הרישום המופיעים לגביו במרשם, וכן יפנה כאמור למרשם האוכלוסין, לגבי העמיתים בקופת הגמל שבניהולו שיורה עליהם הממונה, בבקשה לקבל מן המרשם את המען של אותם עמיתים; בתקנת משנה זו, "גוף מוסדי" - למעט קרן ותיקה שבהסדר.

  (ב) גוף מוסדי יפנה אל מרשם האוכלוסין במשרד הפנים במועד הפנייה האמור בתקנת משנה (ג) הסמוך לאחר מועד הצטרפותו של עמית חדש לקופת הגמל, בבקשה לקבל לעניין עמית חדש כאמור, את פרטי הזיהוי הבסיסיים, למעט תאריך הפטירה, של עמית כאמור.

  (ג) שישה חודשים לאחר המועד האמור בתקנת משנה (א), ומדי שישה חודשים לאחר מכן, יפנה גוף מוסדי למרשם האוכלוסין במשרד הפנים, בדרך שיורה הממונה, בבקשה לקבל מן המרשם את שם המשפחה ואת תאריך הפטירה של העמיתים בקופות הגמל שמנהל הגוף המוסדי, וכן יפנה כאמור למרשם האוכלוסין, לגבי עמיתים בקופת הגמל שיורה עליהם הממונה, בבקשה לקבל מן המרשם את המען של אותם עמיתים; אין בהוראות תקנת משנה זו כדי לגרוע מחובתו של גוף מוסדי לנפות בבקשה לקבל ממרשם האוכלוסין את פרטי המידע האמורים, כולם או חלקם, לפי כל דין.

  (ד) לאחר קבלת הפרטים ממרשם האוכלוסין כאמור בתקנות משנה (א) עד (ג), יעדכן הגוף המוסדי את פרטי הזיהוי של העמיתים בקופות הגמל, כולם או חלקם, לפי הוראות הממונה.

לתחילת העמוד 3. פעולות לאיתור עמיתים שהקשר עמם נותק
 • (א) גוף מוסדי יפעל בשקידה סבירה לאיתור עמית שהקשר עמו נותק, במטרה ליידע אותו על אודות כספים או זכויות שהוא זכאי להם, המצויים אצל הגוף המוסדי וכן יעשה פעולות אלה:

  (1) יפנה לגופים שונים שעשוי להיות להם מידע היכול לסייע באיתור העמית, בבקשה לקבל את מען העמית, את מספר הטלפון שלו, את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ואת פרטי מעסיקו, וכן לבקש מאותם גופים למסור לעמית כי קיימת אפשרות שיש אצל הגוף המוסדי כספים או זכויות על שמו אשר יש חשש שהוא אינו מודע לקיומם, כל עוד לא הצליח הגוף המוסדי ליצור קשר עם העמית; בין השאר יפנה לגופים כמפורט להלן:

  (א) איש הקשר של העמית;

  (ב) לעניין עמית שכיר - מעסיקו של העמית כמופיע ברשומותיו של הגוף המוסדי;

  (ג) בקופת גמל ענפית - לגוף היציג של העמיתים;

  (2) יפנה למאגרי מידע שונים שהוא רשאי לקבל מהם מידע לפי כל דין, בבקשה לקבל פרטים אשר יסייעו באיתור העמית, כל עוד לא הצליח ליצור קשר עם העמית;


  (3) יעשה פעולות איתור עמיתים נוספות שיורה עליהן הממונה.

  (ב) הגוף המוסדי יבצע את הפעולות האמורות בתקנת משנה (א)(1) ו-(2) בתוך תקופה של שנה.

  (ג) לא הצליח הגוף המוסדי ליצור קשר עם העמית, יחזור ויבצע את הפעולות לפי תקנת משנה (א)(1) ו-(2), מדי שלוש שנים, בתוך תקופה של שנה; ואולם לעניין עמיתים אשר התקיים בהם האמור בפסקה (2) של ההגדרה "עמית שהקשר עמו נותק", יבדוק הגוף המוסדי מדי 3 שנים אם יתרת הכספים הצבורה בחשבונו של העמית עולה על 5,000 שקלים חדשים; עלתה יתרת הכספים הצבורה כאמור על 5,000 שקלים חדשים, יחזור הגוף המוסדי ויבצע את הפעולות לפי תקנת משנה (א)(1) ו-(2) בתוך תקופה של שנה.

לתחילת העמוד 4. פעולות לאיתור מוטבים לאחר מותו של עמית
 • (א) נודע לגוף מוסדי כי נפטר עמית -

  1. יודיע למוטבים שזהותם ידועה לו (בתקנה זו - מוטב ידוע) כי קיים חשבון על שמו של העמית שנפטר, וכי יש אפשרות כי הם זכאים לכספים או לזכויות, לפי העניין, בשל מותו של העמית;

  2. היו לעמית שנפטר מוטב ידוע אחד או יותר כאמור בפסקה (1), ולא התקיים התנאי המפסיק, כהגדרתו בתקנת משנה (ו), בתום חצי שנה מן המועד שבו נודע לגוף המוסדי על פטירת העמית - ישלח הודעה כאמור בפסקה (1) לכתובתו של העמית שנפטר, וכן יודיע למוטבים הידועים את ההודעה כאמור בפסקה (1) כל עוד לא הצליח ליצור קשר עמם, לפי המידע שיקבל בפנייה לגופים כמפורט להלן:

   (א) לעניין שם המשפחה, המען ותאריך הפטירה של המוטבים הידועים - למרשם האוכלוסין במשרד הפנים;

   (ב) לעניין פרטים אשר יסייעו באיתור המוטבים הידועים - למאגרי מידע שונים שרשאי הגוף המוסדי לקבל מהם מידע לפי כל דין;

   (ג) לעניין מען המוטבים הידועים, מספר הטלפון והדואר האלקטרוני שלהם - לבעל הרישיון המופיע ברשומות הגוף המוסדי כמי שצירף את העמית לחשבון בקופת הגמל; ואולם הופיע ברשומות הגוף המוסדי בעל רישיון אחר שמינה העמית להיות המטפל בעבורו באותו חשבון בקופת גמל - לבעל הרישיון שמינה כאמור.

  (ב) נודע לגוף מוסדי על פטירת עמית, והגוף המוסדי לא ידע את זהות המוטבים, כולם או חלקם -

  1. ישלח הגוף המוסדי הודעה לכתובתו של העמית שנפטר כאמור בתקנת משנה (א)(1) לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד שבו נודע לגוף המוסדי על פטירת העמית; לא נודעה לגוף המוסדי זהותם של המוטבים או חלקם בתום שנה מן המועד שבו נודע לו על פטירת העמית, יבצע הגוף המוסדי פעולות אלה:

   (א) יפנה לרשם לענייני ירושה בבקשה לקבל את שמם הפרטי, שם משפחתם והמען של מי שהגישו בקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, וכן כל פרט זיהוי אחר שלהם אשר יורה הממונה;

   (ב) לעניין עמיתים אשר נפטרו לפני יום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998) - יפנה להנהלת בתי הדין הרבניים בבקשה לקבל את שמם הפרטי, שם משפחתם ומספר הזהות של מי שהגישו בקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

  2. קיבל הגוף המוסדי מן הרשם לענייני ירושה ומהנהלת בתי הדין הרבניים, מידע על מי שהגיש בקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה כמפורט בפסקה (1)(א) ו-(ב), שאינם מוטבים ידועים או שקיבל באופן אחר מידע על אדם אחר שקיימת אפשרות כי הוא זכאי לכספים מחשבון העמית שנפטר (בתקנת משנה זו - מוטב אפשרי) - יודיע להם את ההודעה כאמור בתקנת משנה (א)(1) לפי המידע שקיבל כאמור;

  3. לא פנה מוטב אפשרי מאלה שהגוף המוסדי שלח להם הודעה כאמור בתקנת משנה (א)(1) בתוך שלושה חודשים מיום משלוח ההודעה, או שלא התקבל מען מען למשלוח הודעה לעניין מי מהמוטבים האפשריים - יפנה הגוף המוסדי, כל עוד לא הצליח ליצור קשר עם כל המוטבים האפשריים האמורים, לקבלת מידע כמפורט להלן, לגופים המפורטים לצדו, ויודיע, לפי המידע שיקבל מגופים אלה, למוטבים האפשריים את ההודעה כאמור בתקנת משנה (א)(1) -

   (א) פרטים אשר יסייעו באיתור המוטב האפשרי - למאגרי מידע שונים שהגוף המוסדי רשאי לקבל מהם מידע לפי כל דין;

   (ב) שם המשפחה של המוטב האפשרי, המען ותאריך הפטירה שלו - למרשם האוכלסין במשרד הפנים;

   (ג) מען המוטב האפשרי, מספר הטלפון והדואר האלקטרוני שלו - לבעל הרישיון המופיע ברשומות הגוף המוסדי כמי שצירף את העמית לחשבון בקופת הגמל; ואולם הופיע ברשומות הגוף המוסדי בעל רישיון אחר שמינה העמית למטפל בעבורו באותו חשבון בקופת גמל - לבעל הרישיון שמינה כאמור.

  (ג) גוף מוסדי יעשה פעולות איתור מוטבים נוספות שיורה עליהן הממונה.

  (ד) גוף מוסדי יבצע את הפעולות כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ג) לפי העניין, במשך תקופה של שנה מן המועד שבו נודע לו על פטירת העמית, וכן יבצע את שאר הפעולות כאמור בתקנת משנה (ב), למעט ההודעה לכתובתו של העמית שנפטר, במשך תקופה של שנה החל בשנה השנייה שלאחר המועד שבו נודע לגוף המוסדי על פטירת העמית.

  (ה) נותרו כספים או זכויות בחשבונו של עמית שנפטר לאחר ביצוע הפעולות כאמור בתקנות משנה (א) עד (ג) לפי העניין, יחזור הגוף המוסדי ויבצע את הפעולות כאמור בתקנות משנה (א)(2) (ב) ו-(ג), לפי העניין ובשינויים המחויבים, עד שיתקיים התנאי המפסיק, בכל שנה במשך תקופה של שנתיים, ולאחר תום השנתיים, למעט לגבי קרן ותיקה מדי שלוש שנים, במשך תקופה של שנה; ואולם לעניין חשבון של עמית שנפטר שאין בו זכויות למוטבים מעבר ליתרת הכספים הצבורה בו, יבדוק הגוף המוסדי, עד התקיים התנאי המפסיק, מדי שנה במשך שנתיים, ולאחר תום השנתיים, למעט לגבי קרן ותיקה, מדי שלוש שנים, אם יתרת הכספים הצבורה בחשבונו של העמית עולה על 5,000 שקלים חדשים, ואם עלתה יתרת הכספים הצבורה כאמור על 5,000 שקלים חדשים יחזור הגוף המוסדי ויבצע את הפעולות כאמור בתקנות משנה (א)(2), (ב) ו-(ג), בשינויים המחויבים ולפי העניין, במשך תקופה של שנה.

  (ו) בתקנה זו -

  "התנאי המפסיק" - אחד מאלה, לפי העניין:

  1. לעניין עמית שנפטר שלא התחיל לקבל קצבת זקנה -

   (א) לגבי חשבון בקרן ותיקה או בקרן חדשה - עד מועד התשלום הראשון לאחד מן המוטבים;

   ב) לגבי חשבון שאינו בקרן ותיקה או בקרן חדשה - עד שלא נותרו עוד כספים או זכויות בחשבון העמית שנפטר;

  2. לעניין עמית שנפטר אשר התחיל לקבל קצבת זקנה -

   (א) לגבי חשבון בקרן ותיקה או בקרן חדשה - עד מועד התשלום הראשון לאחד מן המוטבים;

   (ב) לגבי חשבון בקופת ביטוח - עד למועד הראשון שבו משולמת הקצבה החודשית המרבית שיכולה להשתלם לכל המוטבים לפי תנאי הפוליסה;

   (ג) לגבי חשבון שנותרו בו זכויות לאחר מות מוטב - עד לתשלום הראשון למוטב הזכאי לתשלומים בשל פטירת מוטב כאמור.

  "כתובתו של העמית שנפטר" - מען העמית שנפטר המצוי ברשומות הגוף המוסדי, ואם היה המען שהתקבל בעקבות הפנייה האחרונה מרשם האוכלוסין כאמור בתקנה 2(ג), שונה מן המען שמסר העמית כאמור, גם המען שהתקבל ממרשם האוכלוסין.

לתחילת העמוד 5. שונות
 • (א) אין בהוראות תקנות אלה כדי להטיל על הגופים האמורים בתקנות 3(א)(1) ו-(2), 4(א)(2) ו-4(ב)(3) חובה למסור מידע שאין הם חייבים למוסרו לפי כל דין.

  (ב) מידע שהתקבל אצל גוף מוסדי לפי תקנות אלה, לא ישמש את הגוף המוסדי אלא לשם טיוב המידע על אודות העמית המצוי בידיו לשם מניעת ניתוק קשר עמו, לשם איתור עמיתים שהקשר עמם נותק לשם איתור מוטבים לאחר מותו של העמית.

לתחילת העמוד 6. הצמדה
 • הסכום הנקוב בתקנות 3(ג) ו-4(ה) ישתנה ב-1 במרס של כל שנה (להלן - יום השינוי), החל ב-1 במרס 2014 (להלן - יום השינוי הראשון) לפי שיעור השינוי של המדד הידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום י"ט באדר התשע"ג (1 במרס 2013).

לתחילת העמוד 7. תחילה
 • (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2, ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

  (ב) תחילתה של תקנה 2, שישה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה.

לתחילת העמוד 8. הוראות מעבר
 • (א) על אף האמור בתקנה 3(ב), לעניין עמיתים שביום התחילה התקיים לגביהם האמור בפסקה (2) של ההגדרה "עמית שהקשר עמו נותק", יעשה הגוף המוסדי את הפעולות המנויות בתקנה 3(א)(1) ו-(2) בתוך תקופה של שלוש שנים.

  (ב) על אף האמור בתקנה 4(ד), לעניין עמיתים שלפני יום התחילה האמור בתקנה 7(א) נודעה לגוף המוסדי פטירתם, ולא התקיים לגביהם התנאי המפסיק כהגדרתו בתקנה 4(ו), יעשה הגוף המוסדי את הפעולות המנויות בתקנות 4(א) ו-(ב) במשך תקופה של שלוש שנים.