חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - פרק ז': שונות

לתחילת העמוד פרק ז': שונות
לתחילת העמוד 54. תביעה בשם קופת גמל
 • היועץ המשפטי לממשלה רשאי, לבקשת הממונה, לתבוע בשם חברה מנהלת, בעבור קופת גמל שבניהולה, נושא משרה בחברה המנהלת, בשל נזק שנגרם לקופת הגמל או לעמיתים בקופה, ממעשה או ממחדל בניגוד לחובותיו כלפיה או כלפי העמיתים לפי הוראות חוק זה, הוראות התקנון או הוראות כל דין אחר.

לתחילת העמוד 55. מסלולי השקעה
 • השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע כי חלק מההוראות לפי חוק זה יחולו גם על מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית כאילו היה קופת גמל.

   

לתחילת העמוד 56. קופות ביטוח
 • (א) על קופת ביטוח, למעט קופת ביטוח שהיא קופת גמל בניהול אישי, ועל מבטח המנהל קופה כאמור, לא יחולו ההוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי סעיפים 2(ב), 3(ב) עד (ה), 13 עד 15, 19 עד 25, 30 עד 35, 36(א) ו-58, וכן פרקים ה' ו-ו' לענין הפרת ההוראות האמורות ולמעט ההוראות לפי סעיף 86(ב) ו-(ט) עד (יג), הכל בשינויים המחויבים, ויראו את המבטח, לענין אותם סעיפים ולענין כל דין אחר החל על חברה מנהלת ביחס לקופות הגמל שבניהולה, כחברה מנהלת; השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת ביטוח ועל מבטח כאמור.

  (ב) הוראות תכנית הביטוח שאושרה כקופת ביטוח לפי סעיף 13(ב) והוראות פוליסות הביטוח שהוצאו על פיה, יהיו כפופות להוראות לפי חוק זה זה החלות לענין קופת ביטוח לפי סעיף קטן (א).

   

לתחילת העמוד 57. קופות גמל בניהול אישי
 • (א) (1) על קופת גמל בניהול אישי שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) ועל חברה מנהלת של קופה כאמור לא יחולו ההוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי סעיפים 2 עד 6, 8 עד 10, 13 עד 15, 19 עד 25, 27 עד 30, 32 עד 36, 39 עד 42, ו-58, וכן פרקים ה' ו-ו' לענין הפרת ההוראות האמורות, הכל בשינויים המחויבים; השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת גמל בניהול אישי ועל חברה מנהלת של קופה כאמור;

  (2) על קופת גמל בניהול אישי שהיא קופת ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) ועל מבטח המנהל קופה כאמור לא יחולו ההוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי סעיפים 2(ב), 3(ב) עד (ה), 13 עד 15, 19 עד 25, 29, 30, 32, עד 35, 36(א) ו-58, וכן פרקים ה' ו-ו' לענין הפרת ההוראות האמורות, הכל בשינויים המחויבים, ויראו את המבטח, לענין אותם סעיפים ולענין כל דין אחר החל חברה מנהלת ביחס לקופות הגמל שבניהולה, כחברה מנהלת; השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת גמל בניהול אישי שהיא שהיא קופת ביטוח ועל מבטח כאמור.

  (ב) השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות בענינים האלה:

  1. תנאי התקשרות בין עמית בקופת גמל בניהול אישי לבין החברה המנהלת של קופת הגמל או המבטח המנהל את הקופה, לפי הענין, ואופן ההתקשרות עמם;

  2. מתן הוראות עמית לענין ניהול והשקעת כספי קופת גמל בניהול אישי וביצוע הוראות אלה;

  3. מגבלות על השקעת כספי קופת גמל בניהול אישי, לרבות שיעורים מרביים להשקעה בנכס מסוים או בסוגי נכסים שיקבע וכן תנאים והגבלות על השקעה כאמור ותנאים לביצועה; לענין זה, "השקעה" - קניה, מכירה, החזקה, מתן הלוואה וכל עסקה אחרת.

  (ג) הוראות הסכם בין עמית ובין חברה מנהלת של קופת גמל בניהול אישי או מבטח המנהל קופה כאמור, לרבות פוליסת ביטוח, יהיו כפופות להוראות לפי חוק זה החלות לענין קופת גמל בניהול אישי לפי סעיף קטן (א)(1) או (2), לפי הענין, ולתקנות לפי סעיף קטן (ב).

לתחילת העמוד 57א. דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות
 • (א) קופת גמל או חברה מנהלת הנותנת ללקוח הלוואה לדיור )בסעיף זה - המלווה(, תודיע ללקוח, טרם כריתת הסכם ההלוואה, כי באפשרותו לכלול בהסכם ההלוואה הוראות שלפיהן יוכל הלקוח לדחות את מועדי הפירעון החודשי של ההלוואה, אם יבקש, בתנאים שתקבע המלווה ובכפוף להוראות אלה:

  (1) לאחר כריתת הסכם ההלוואה התקיים אחד
  מאלה, והוצג למלווה מסמך המעיד על כך:

  (א) הלקוח סיים את עבודתו בשנה שקדמה לבקשתו לדחות את מועדי הפירעון החודשי של ההלוואה, ומאז הוא אינו עובד;

  (ב) הלקוח חלה או נפצע ועקב כך הוא אינו כשיר לעבוד תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים;

  (ג) הלקוחה ילדה, טרם חלפו שישה חודשים מיום הלידה והיא אינה עובדת;

  (2) לקוח רשאי לדחות מועדי פירעון לפי סעיף זה לתקופה שיבקש, שלא תעלה על שלושה חודשים, לא יותר מפעם אחת ב־ 12 חודשים רצופים ולא יותר משלוש פעמים במשך תקופת ההלוואה לדיור.


  (ב) בלי לגרוע מהוראות כל דין, טרם כריתת הסכם ההלוואה לדיור, תמסור המלווה ללקוח הסבר בכתב בדבר התנאים לדחיית מועד הפירעון החודשי של ההלוואה לפי סעיף זה;
  בהסבר כאמור יפורטו, בין השאר, העלויות הכרוכות בבחירת הלקוח לכלול בהסכם הוראות בדבר האפשרות לדחות את מועד הפירעון החודשי של ההלוואה כאמור בסעיף קטן (א) וכן העלויות הכרוכות במימוש אותה אפשרות.


  (ג) דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור לפי סעיף זה לא תפגע בזכויות העומדות ללקוח לפי הסכם ההלוואה או לפי כל דין, ובכלל זה בזכויותיו לדיור חלוף או בזכותו לפנות לוועדה המיוחדת לפי הוראות סעיף 5א לחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992.


  (ד) אין להתנות על הוראות סעיף זה אלא לטובת הלקוח.


  (ה) בסעיף זה, "הלוואה לדיור" - הלוואה לשם רכישת דירה יחידה כהגדרתה בסעיף 9א1(ד) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.

לתחילת העמוד 58. אגרות
 • (א) השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע אגרות כמפורט להלן, וכן הוראות לענין אגרות כאמור, לרבות המועדים לתשלומן;

  1. אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון חברה מנהלת;

  2. אגרה בעד הגשת בקשה לאישור קופת גמל ולחידושו;

  3. אגרה שנתית לחברה מנהלת בעד כל קופת גמל שבניהולה.

  (ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי שר האוצר לקבוע הוראות בדבר הפרשי הצמדה וריבית ואגרה מוגדלת שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרה לפי אותן תקנות (בסעיף זה - תוספת לאגרה).

  (ג) על גביית אגרה ותוספת לאגרה לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

  (ד) לא שילמה חברה מנהלת אגרה שהיה עליה לשלם לפי הוראות סעיף קטן (א) בתוך שנה מהמועד שנקבע לתשלומה לפי הוראות אותו סעיף קטן, יותלה רשיונה החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לה הממונה, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה; בתקופת ההתליה רשאי הממונה לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג); חברה מנהלת שרישיונה הותלה, תודיע על כך מיד לעמיתי קופות הגמל שבניהולה.

  (ה) חידוש רישיון חברה מנהלת או אישור קופת גמל, שפקע, שבוטל או שהותלה, לפי הוראות חוק זה, יותנה בתשלום חובותיה של החברה המנהלת בשל אגרות ותוספת לאגרות שלא שולמו על ידה.

לתחילת העמוד 59. פרסום הוראות הממונה
 • (א) הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור שהן בנות פועל תחיקתי ועל מועד תחילתן.

  (ב) הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה שהן בנות פועל תחיקתי וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

לתחילת העמוד 60. ביצוע ותקנות
 • (א) השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

  (ב) תקנות לפי חוק זה יכול שיהיו לכלל קופות הגמל והחברות המנהלות אותן, או לגבי סוגי קופות גמל או קופות גמל למטרות מסוימות, והחברות המנהלות אותן.

   

לתחילת העמוד 85. תחילה
 • (א) תחילתו של חוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), 90 ימים ממועד פרסומו (בסעיף זה - יום התחילה).

  (ב) תחילתו של סעיף 25(ב) ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו מכוחו.

  (ג) תחילתן של הפסקאות המפורטות להלן, בסעיף 61, במועד המפורט לצדן:

  1. פסקאות (2)(ב)(1) ו-(3), (3)(ג), (5)(א), (7)(א) ו-(ג)(1), ו-(11)(ב)(3)(ג) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 22;

  2. פסקה (2)(ב)(2) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 21;

  3. פסקאות (2)(ג), (11)(א)(2) ו-(ב)(1) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 23;

  4. פסקה (3)(א)(2) - במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 26.

  (ד) (1) ההגדרה, "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית" שבסעיף 67א בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה- 1985 (בסעיף זה - חוק שירות הקבע בצה"ל), כנוסחו בסעיף 78 בחוק זה, תכנס לתוקפה ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 22, לענין תשלומים לקרן חדשה מקיפה ולקרן חדשה כללית;

  (2) עד לכניסתן לתוקף של תקנות כאמור בפסקה (1) ההגדרה "קופת גמל לקצבה", "קרן ותיקה", "קרן חדשה מקיפה" ו-"קרן חדשה כללית" שבסעיף 67א בחוק שירות הקבע בצה"ל כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה תמשיך לחול על "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית".

לתחילת העמוד 86. הוראות מעבר
 • (א) בסעיף זה -

  "תקנות קופות גמל" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

  (ב) אישור קופת גמל שניתן לפי תקנות קופות גמל לפני יום התחילה, יראו אותו כאישור שניתן לפי הוראות סעיף 13, והוא יהיה בתוקף עד תום תקופת תוקפו, אלא אם כן בוטל קודם לכן לפי הוראות חוק זה.

  (ג) חברה שערב יום התחילה היה בידה אישור חברה מנהלת שניתן לה לפי תקנות קופות גמל, זכאית לרישיון חברה מנהלת.

  (ד) מי שהחזיק, ערב יום התחילה, יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה כאמור בסעיף קטן (ג) או שלט בחברה כאמור, זכאי להיתר לפי הוראות סעיף 9 לענין אותה החזקה או שליטה.

  (ה) חברה הזכאית לרישיון לפי סעיף קטן (ג) או אדם הזכאי להיתר לפי סעיף קטן (ד), שלא הגישו לממונה בקשה לרישיון או להיתר, לפי הענין, עד תום שישה חודשים מיום התחילה - רואים אותם כאילו ויתרו על זכאותם כאמור.

  (ו) (1) קופת גמל שערב יום התחילה פעלה כדין כתאגיד, תנוהל בנאמנות בידי חברה מנהלת, כאמור בחוק זה, ולא תהיה עוד תאגיד, עד תום שמונה עשר חודשים מיום התחילה.

  (2) לא קיימת קופת הגמל כאמור בפסקה (1) את ההוראות האמורות באותה פסקה, עד תום המועד שנקבע לכך, יפעיל הממונה לגביה את סמכותו בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39 (ג).

  (3) קופת גמל כאמור בפסקה (1), יראו אותה, לענין כל דין, כחברה מנהלת כל עוד היא תאגיד.

  (ז) (1) הוראות סעיף קטן (ו) לא יחולו על קופת גמל שערב יום התחילה פעלה כדין כאגודה שיתופית, ויראו קופת גמל כאמור, לענין כל דין, כחברה מנהלת כל עוד היא אגודה שיתופית, ואולם אם ראה הממונה כי שינוי המוצע בתקנון קופת גמל כאמור משנה את הגדרת מי שזכאי להיות עמית בקופה, או שיש בו, לדעתו, כדי לשנות באופן מהותי את אופיה של הקופה, או כדי להשפיע באורח מהותי על אופן ניהולה, רשאי הוא להתנות את אישורו לשינוי בכך שהקופה תנוהל בנאמנות בידי חברה מנהלת, כאמור בחוק זה, ושהקופה לא תהיה עוד אגודה שיתופית; לענין זה לא יראו בפתיחת מסלול השקעה חדש בקופה כאמור שינוי שיש בו כדי לשנות באופן מהותי את אופיה של הקופה או כדי להשפיע באורח מהותי על אופן ניהולה.

  (2) קופת גמל כאמור בפסקה (1) המבקשת להתנהל בנאמנות בידי חברה מנהלת ולא להיות עוד אגודה שיתופית, יחולו לגביה, לענין השינוי המבני, הוראות סעיף 345 או הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות כאילו היתה חברה, לפי בחירתה.

  (ח) הוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ז) לא יחולו על קופת גמל לקצבה שערב יום התחילה היתה מבטח שמונה לו מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח, הקופה לא תנוהל בידי חברה מנהלת, ויראו אותה לענין כל דין כחברה מנהלת.

  (ט) על אף הוראות סעיף 23, נדרשה, ערב יום התחילה, על פי הוראות בתקנון קופת גמל ובהתאם להוראות תקנות קופות הגמל, הסכמת המעביד למשיכה של כספים שהפקיד בקופת הגמל בעד עמית-שכיר, או שהמעביד היה רשאי, לפי ההוראות כאמור, למשוך כספים אלה מקופת הגמל, ימשיכו לחול אותן הוראות לגבי כספים כאמור שהפקיד המעביד בקופת הגמל לפני יום התחילה אף אם הועברו לקופת גמל אחרת.

  (י) חוזרים שהוציא הממונה לפני יום התחילה, יראו אותם כהוראות שניתנו לפי סעיף 39(ב) ומועד תחילתם, לענין פרקים ה' וו' וסעיף 59, ביום התחילה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהם.

  (יא) היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת הפרה הוראה מתקנות קופות גמל, כמפורט להלן, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסכום שהיה ניתן להטיל עליה לפי התוספת השניייה אילו הפרה הוראה המנויה בחלק א' לתוספת הראשונה, ויחולו לעניין זה ההוראות החלות על עיצום כספי לפי פרק ה':

  1. קיבלה תשלומים לקופת גמל שבניהולה, שלא בהתאם להוראות תקנות 19, 19א, 23א, 44(ג) עד (ה) או 49(ח);

  2. גבתה תשלומים שלא בהתאם להוראות תקנות 20, 21, 23 או 44(ג);

  3. לא גבתה ממעביד ריבית בשל איחור בהפקדה בהתאם להוראות תקנות 22 או 44(ג);

  4. לא מסרה תעודה או אישור למעביד או לעמית בהתאם להוראות תקנה 24;

  5. נתנה הלוואות לעמית שלא בהתאם להוראות תקנה 30;

  6. השקיעה כספי קופת גמל שבניהולה בעסקי מעביד או בעסקי עמית, בניגוד להוראות תקנה 32;

  7. קיבלה אשראי, שעבדה נכס או ערבה להתחייבות, בניגוד להוראות תקנה 33;

  8. העבירה כספים, סירבה להעביר כספים או קיבלה כספים, שלא בהתאם להוראות תקנות 33א, 34א, 34ב, 35, 38ב1, 38ג, 40א או 41יז;

  9. לא העבירה כספים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית שבניהולה בהתאם להוראות תקנות 33ב או 41יז(ג);

  10. לא שילמה פיצויים, תגמולים, קצבה או תשלומים אחרים בהתאם להוראות תקנות 34, 38, 38א, 38ג, 39א(א),41יא, 41יא1, 41כט, 46 או 49ט;

  11. התנתה תשלום לעמית שכיר באישור המעביד, בניגוד להוראות תקנה 34(ז)(1);

  12. איחדה או פיצלה חשבונות של עמית, בניגוד להוראות תקנה 36;

  13. קיבלה כספים מעמית, בניגוד להוראות תקנה 37;

  14. לא העבירה כספים לחשבון שאינו מבטיח תשואה בהתאם להוראות תקנה 38ב2;

  15. לא פעלה לאיתור חשבונות של עמיתים או לאיתור המוטבים בחשבונות אלה או לא הודיעה למוטב על זכאותו, בניגוד להוראות לפי תקנה 38ד;

  16. קיבלה מעמית הפקדות או לא החזירה כספים, בניגוד להוראות תקנה 39א(ג) עד (ז);
  17. שילמה או החזירה כספים למעביד, בניגוד להוראות תקנות 40 או 41;

  18. השקיעה כספי קופת גמל שבניהולה שלא בהתאם להוראות לפי סימן א' בחלק השני שבפרק שישי 1 או להוראות תקנה 49י(א);

  19. פטרה נושא משרה בה מאחריותו, שיפתה נושא משרה בה או התקשרה בחוזה ביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בניגוד להוראות תקנות 41ה(ב) עד (ד) או 41כ(ג);

  20. לא השתתפה או הצביעה באסיפה כללית של תאגיד שהיא בעלת זכות הצבעה בו או לא שמרה תיעוד בכתב של פרטי האסיפה, בניגוד להוראות תקנות 41ה2 או 41כ(ג);

  21. התקשרה לשם ניהול השקעות של קופת גמל שבניהולה או ביצעה עסקאות בניירות ערך, בניגוד להוראות תקנות 41ה2 או 41כ(ג);

  22. לא מינתה ועדת השקעות בהתאם להוראות תקנות 41ה3, 41ה5(ב) או 41כ(ג);
  23. העסיקה עובד או מועסק או קיבלה ייעוץ מאדם שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה7 או 41כ(ג);

  24. מינתה דירקטור מכוח אמצעי השליטה שבהחזקת קופת גמל שבניהולה או תגמלה דירקטור שמונה כאמור, שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה8 או 41כ(ג);

  25. לא חישבה נכסי קופת גמל שבניהולה בהתאם להוראות לפי תקנות 41ו, 41יט, 41כב או 49יא;

  26. גבתה דמי ניהול או הוצאות שלא בהתאם להוראות תקנות 41ח, 41כח או 49יב;

  27. לא זקפה לחשבונות של עמית בקופת גמל שבניהולה את רווחי הקופה, בניגוד להוראות תקנות 41י או 41טז או זקפה לחשבונו של עמית רווחים כאמור שלא בהתאם להוראות אותן תקנות;

  28. לא שילמה ריבית פיגורים או לא זיכתה את חשבונו של עמית, בשל אי-ביצוע תשלום או העברת זכויות במועד, או לא ניכתה את סכום הריבית מדמי הניהול, בניגוד להוראות תקנה 41יז1;

  29. לא השקיעה כספי קופת גמל לקצבה שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 41כ;

  30. קיבלה או התחייבה לקבל עמיתים חדשים לקופת גמל לקצבה שבניהולה, שלא בהתאם להוראות תקנה 41כד;

  31. קיבלה תשלומים מעמית בקופת גמל לקצבה שבניהולה לשם רכישת זכויות שתחולתן למפרע, שלא בהתאם להוראות תקנה 41כה;לא מסרה דף הסבר, פירוט, מידע או הודעה בהתאם להוראות תקנה 41לא;

  32. לא קיבלה תשלומים מעמית שכיר, בניגוד להוראות תקנה 44(ד);

  33. לא העבירה את הרישומים השנתיים, בשל חשבון קופת גמל שבניהולה, במועד העברת זכויות העמית מקופת הגמל לקופת גמל אחרת בהתאם להוראות תקנה 49ד1;

  34. לא רשמה את חשבון הבנק של קופת גמל מרכזית לקצבה שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 49י(ג);

  35. לא שלחה לעמית בקופת גמל שבניהולה דוח או הודעה בהתאם להוראות לפי תקנות 49טו(א), 53, 53א או 53ב;

  36. לא ביצעה הפרדה של החשבונות והנכסים של קופות הגמל שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 50א;

  37. לא שמרה מסמכים הנוגעים לעמית בקופת גמל שבניהולה או לדרכי השקעת כספי העמית, בניגוד להוראות תקנה 56א.

  (יב) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מתקנות קופות גמל, כמפורט להלן, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי כאמור בסעיף קטן (יא):

  1. כיהן במסגרת ועדת השקעות או פעל במסגרת תפקידו בוועדת השקעות שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה3(ו) עד (ח), 41ה5(ב), 41ה6 או 41כ(ג);

  2. הועסק בידי חברה מנהלת, נתן לה ייעוץ או פעל במסגרת ההעסקה או מתן הייעוץ כאמור שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה7 או 41כ(ג);

  3. קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול קופת גמל, בניגוד להוראות לפי תקנה 41ח(ד).

  (יג) היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת לא הגישה דוח בהתאם להוראות תקנות 48, 49יד, 51, 51א, 51ג או 52 לתקנות קופות גמל, או לא פרסמה דוח בהתאם להוראות תקנה 51ב לתקנות האמורות, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסכום שהיה ניתן להטיל עליה לפי התוספת השנייה אילו הפרה הוראה המנויה בחלק א' לתוספת הראשונה, ויחולו לעניין זה ההוראות החלות על עיצום כספי לפי פרק ה'.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיפים 43(א) ו-47(א)

  חלק א'

  (1) לא דיווח על החזקת אמצעי שליטה לפי הוראות סעיף 34א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג);

  (1א) לא מילא אחר דרישה שניתנה לו לפי סעיף 32א(ה) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג);


  (2) הפר הוראה מהוראות הממונה שניתנו לפי הוראות סעיפים 11(ה), 20(ג), 36(א), 39(ב) או לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחל בסעיף 10;


  (3) לא העמיד לעיון הציבור את תקנות קופת הגמל וכל שינוי בו, לא המציא עותק של התקנון או פרסם אותו, בניגוד להוראות סעיף 18(א) או (ב) או בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 18(ג);


  (4) לא מסר לחברה מנהלת, בעת הפקדת כספים בקופת גמל שבניהולה, פרטים שנדרש למסרם בהתאם להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(2);


  (5) לא שלח לעמיתים בקופת גמל דוחות תקופתיים או דוחות נוספים בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 35;


  (6) לא מילא אחר דרישה שניתנה לו בהתאם להוראות סעיפים 50 או 73 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 39(ג);


  (7) לא הגיש לממונה דוחות והודעות בהתאם להוראות סעיף 42 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 40;


  (8) לא כלל בפרוטוקול האסיפה הכללית של חברה מנהלת את הפרטים הדרושים לפי הוראות סעיף 48א(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 40;


  (9) לא מסר לממונה פרטים, לפי דרישתו, בהתאם להוראות סעיף 48א(ב) לחוק הפיקוח, כפי שהוחל בסעיף 40.

  חלק ב'

  (1) לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון חברה מנהלת או באישור קופת גמל, בניגוד להוראות סעיף 2;


  (2) הפר תאני בהיתר שניתן לפ סעיף 9, בניגוד להוראות אותו סעיף;


  (3) לא מינה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד אחר בחברה מנהלת בהתאם להוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 10, או מינה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד כאמור שלא בהתאם להוראות האמורות;


  (4) כיהן כנושא משרה או כבעל תפקיד אחר בחברה מנהלת, או פעל במסגרת תפקידו כאמור, בניגוד להוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 10;


  (5) לא מינה ועדת השקעות בהתאם להוראות לפי סעיפים 11(א) ו-(ד) ו-12, או שמינה ועדת השקעות שלא בהתאם להוראות האמורות;


  (6) כיהן כחבר ועדת השקעות או פעל במסגרת תפקידו כחבר ועדת השקעות, בניגוד להוראות לפי סעיפים 11(ד) ו-12;

  (6א) פעל בניגוד להוראות השר לפי סעיף 16(ד)(6) לעניין סוגי ביטוחים שבהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל או פעל בניגוד לתנאים שקבע השר לפי הסעיף האמור לגבי ביטוחים כאמור;


  (6ב) פעל בניגוד להוראות השר לפי סעיף 21 לעניין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים או ניהול כל אחד מהמרכיבים האמורים;


  (7) לא מילא אחר התנאים שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(1) לעניין תשלומי כספים לקופת גמל;


  (8) לא גבה ממעבידים ריבית בשל איחור בהפקדה, בניגוד להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(2);


  (9) לא המציא לעמיתים או למעבידים אישורים, בניגוד להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(3);


  (10) שילם כספים, קיבל כספים או העביר כספים, מקופת גמל, בניגוד להוראות סעיף 23(א);


  (11) לא פעל בהתאם להוראות השר לפי סעיף 23(ב) לעניין משיכה והעברה של כספים מקופת גמל וממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית ולעניין המשך הפקדת כספים בקופת גמל;


  (12) לא מסר אישורים, פרטים, נתונים ומסמכים, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 23(ד);


  (13) לא פעל לאיתור עמיתים או מוטבים, בהתאם להוראות השר לפי סעיף 24;

  (13א)    לא מחק את המידע שקיבל כאמור בסעיף 24א(ב)(8) או בסעיף 24ב(א)(11) לפי הוראות אותו סעיף, לפי העניין;


  (14) הפקיד מזומנים של קופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 28(א) או ניהל חשבון ניירות ערך של קופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 28(ב);


  (15) לא פעל בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 29 לעניין החזקת נכסי קןפת גמל ורישומם;


  (16) שעבד נכסי קופת גמל, בניגוד להוראות לפי סעיף 30;


  (17) לא השתתף בהצבעה באסיפה כללית של תאגיד, בניגוד להוראות לפי סעיף 33(א);


  (18) חישב את שוויים של נכסי קופת גמל בניגוד להוראות השר לפי סעיף 33(א);


  (19) לא פעל בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 33(ב) לעניין אופן חישוב שוויים של נכסי קופת גמל;


  (20) לא חישב תשואה שהשיגה קופת גמל על נכסיה או לא זקף את רווחי הקופה והפסדיה לחשבונות העמיתים, באופן ובמועדים שקבע השר לפי סעיף 34, או לא מילא אחר התנאים שקבע השר לפי הוראות הסעיף האמור לעניין כספים חדשים שהופקדו בחשבונות העמיתים.

  חלק ג'

  (1) השקיע כספי קופת גמל שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 26 או 57(ב);


  (2) שילם עמלה או כל תמורה אחרת, בניגוד להוראות לפי סעיף 32(ה);


  (3) תיאר תיאור מטעה ביחס לקופת גמל או פרסם או גרם לפרסום שיש בו תיאור מטעה כאמור, בניגוד להוראות לפי סעיף 36(ב);


  (4) לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 92כב(ד) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 47;


  (5) ביטח אדם מפני עיצום כספי לפי פרק ט'1 לחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחל בסעיף 47, שילם עיצום כספי שהוטל לפי פרק זה במקום יחיד או שיפה יחיד בשל עיצום כספי כאמור, בניגוד להוראות סעיף 92יד לחוק האמור כפי שהוחל בסעיף 47.

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • (סעיפים 43(א) ו-47(א)

  (1) לעניין חברה מנהלת -

  היקף נכסי קופות גמל שבניהול החברה המנהלת (במיליוני שקלים חדשים)

    סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק א' לתוספת
  הראשונה

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק ב' לתוספת
  הראשונה

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק ג' לתוספת
  הראשונה

  עד 1,000

  150,000

  400,000

  500,000

  מעל 1,000 עד 10,000

  200,000

  450,000

  750,000

  מעל 10,000

  250,000

  500,000

  1,000,000

   
   (2) לעניין תאגיד שאינו חברה מנהלת -

    סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק א' לתוספת
  הראשונה

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק ב' לתוספת
  הראשונה

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק ג' לתוספת
  הראשונה

  200,000

  450,000

  750,000

   

   (3) לעניין יחיד שהוא נושא משרה או מחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת -

  סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק א' לתוספת
  הראשונה

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק ב' לתוספת
  הראשונה

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק ג' לתוספת
  הראשונה

  25,000

  60,000

  75,000
   (4) לעניין יחיד שהוא עובד של תאגיד המנוי בפרטים (1) או (2) ואינו נושא משרה בו -

  סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק א' לתוספת
  הראשונה

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק ב' לתוספת
  הראשונה

  הפרת הוראה המנויה
  בחלק ג' לתוספת
  הראשונה

  3,000

  6,000

  9,000