חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - פרק ו': עונשין

לתחילת העמוד פרק ו': עונשין
לתחילת העמוד 48. שיעור הקנס הבסיסי
 • בפרק זה, "הקנס הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

  (1) לגבי יחיד העובד בתאגיד המנוי בפסקאות (2) או (3) ואינו נושא משרה בו - הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ולגבי יחיד אחר – פי שניים מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

  (2) לגבי תאגיד שאינו חברה מנהלת - פי שמונה מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

  (3) לגבי חברה מנהלת - פי שישה עשר מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

לתחילת העמוד 49. עונשין
 •  (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או הקנס הבסיסי:

  (1) מבוטל.


  (2) מבוטל.


  (3) מבוטל.


  (4) מבוטל.


  (5) מוטל.


  (6) מבוטל.


  (7) התנה תשלום כספים לקופת גמל בעד עובד, בניגוד להוראות סעיף 20;


  (8) מבוטל.


  (9) מבוטל.


  (10) מבוטל.


  (11) מבוטל.


  (12) החזיק או ניהל נכסי קופת גמל, שלא בהתאם להוראות סעיף 27(א);


  (13) לא ניהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל או לא החזיק נכסי קופת גמל בנפרד מנכסים של קופות גמל אחרות, בניגוד להוראות לפי סעיף 27(ב) עד (ד);

  (13א) חישב את עמלת ההפצה בזיקה לשיעור דמי הניהול בניגוד להוראות סעיף 32(ה)(3);


  (14) מבוטל.


  (15) מבוטל.


  (16) מבוטל.


  (17) מבוטל.


  (18) מבוטל.


  (19) מבוטל.


  (20) מבוטל.


  (21) פעל בחיסול עסקי חברה מנהלת שלא בהתאם להוראות שנתן לו הממונה לפי סעיפים 63 ו-64 לחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחלו בסעיף 39(ג);


  (22) מיזג קופת גמל בקופת גמל אחרת בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים, בניגוד להוראות סעיף 37(א);


  (23) העביר נכסי קופת גמל מתמזגת או זכויות עמיתי קופת גמל מתמזגת, לקופת גמל אחרת, שלא בהתאם לתכנית המיזוג שאישר הממונה או להוראותיו באישור כאמור, או בלי שנשמרו זכויות העמיתים, בניגוד להוראות סעיף 37(ב);


  (24) פיצל קופת גמל בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים, בניגוד להוראות סעיף 38(א);


  (25) העביר נכסים מקופת גמל מתפצלת או זכויות עמיתי קופת גמל מתפצלת, לקופה קולטת, שלא בהתאם לתכנית הפיצול שאישר הממונה או להוראותיו באישור כאמור, או בלי שנשמרו זכויות העמיתים, בניגוד להוראות סעיף 38(ב);


  (26) העביר קופת גמל שבניהולו לניהול אדם אחר בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים, בניגוד להוראות סעיף 41.

  (ב) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי אחד וחצי מהקנס הבסיסי:

  (1) ניהל קופת גמל בלי שהיה בידו רישיון חברה מנהלת, בניגוד להוראות סעיף 2;


  (2) הציג כקופת גמל, קרן או תכנית ביטוח שאין לגביהן אישור קופת גמל;


  (3) פעל בניגוד להוראה שנתן לו הממונה בהתאם להוראות סעיף 23(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 8(ב), בדבר ניהול עסקיו אחרי ביטול רישיון;


  (4) החזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת או שלט בחברה מנהלת בלי שהיה בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 9;

  (4א) הסכים עם אחר לעניין הצבעתם למינוי דירקטור בחברה מנהלת, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, בלי שהיה בידו היתר לכך, בניגוד להוראות סעיף 32(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג);

  (4ב) שלט בחברה מנהלת שהיא גוף פיננסי משמעותי, או החזיק אמצעי שליטה בחברה כאמור, בניגוד להוראות סעיף 32א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג);


  (5) העביר אמצעי שליטה בחברה מנהלת ביודעו שהנעבר זקוק להיתר ואין בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 33 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג);


  (6) ניהל קופת גמל שלא על פי התקנון שאישר הממונה או שלא על פי ההוראות לפי חוק זה ולהוראותצ כל דין אחר שהתקנון כפוף להן, בניגוד להוראות סעיף 16(א) ו-(ב);


  (7) העניק לעמיתים בקופת גמל זכויות או הטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה, בניגוד להוראות סעיף 16(ג);


  (8) מבוטל.


  (9) קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול קופת גמל, בניגוד להוראות סעיף 32(ד);


  (10) מבוטל.


  (11) לא החזיר הוצאות, דמי ניהול, עמלה, תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בהתאם להוראת הממונה לפי סעיף 32(ו);


  (12) מבוטל.


  (13) לא פרסם תיקון לפרסום שיש בו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל, בהתאם להוראת הממונה לפי סעיף 36(ג);


  (14) לא תיקן ליקוי בהתאם להוראה שנתן הממונה, כאמור בסעיף 62(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג);


  (15) לא מילא אחר הוראה שנתן הממונה לתיקון פגם או למניעת פגיעה לפי הוראות סעיף 65 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג);


  (16) הפר הוראה להפריש סכומים, שנתן הממונה בהתאם להוראות סעיף 66 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג);


  (17) הפר הוראה שנתן הממונה לפי הוראות סעיפים 67 או 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 39(ג);


  (18) כיהן כנושא משרה או כעובד אחר בחברה מנהלת אף שהותלתה או הוגבלה סמכותו לפי הוראות סעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג), או כיהן כנושא משרה בחברה מנהלת אף שהושעה או הועבר מתפקידו לפי הוראות אותו סעיף;


  (19) כלל פרט מטעה בדוח או בהודעה, בניגוד להוראות סעיף 42א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 40, או נתן את הסכמתו כי דוח או מסמך שהכין ייכללו בדוח או בהודעה כאמור, ביודעו שיש בהם פרט מטעה;


  (20) מבוטל.

לתחילת העמוד 50. עבודה כדי להטעות או לרמות
 • מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 49 כדי לרמות או להטעות עמית בקופת גמל או אדם השוקל להצטרף כעמית לקופת גמל, דינו - מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מן הקנס הקבוע לאותה עבירה.

לתחילת העמוד 51. קנס בעבירה נמשכת
 • בעבודה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל לכל יום שבו נמשכת העבירה, נוסף על כל עונש אחר, קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטיל על אותה עבירה.

לתחילת העמוד 52. חובת פיקוח
 • (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 49 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - הקנס הקבוע לאותה עבירה אילו הוטל על יחיד.


  (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 49 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.


  (ג) בסעיף זה, "נושא משרה" - דירקטור, מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.