חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - פרק ה': עיצום כספי

לתחילת העמוד פרק ה': עיצום כספי
לתחילת העמוד 43. עיצום כספי
 • (א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה החלה לגביו, כמפורט בתוספת הראשונה, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום כמפורט לגביו בתוספת השנייה.

  (ב) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה החלה לגביו שקבועה בשלה עבירה לפי סעיף 49, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור כמפורט להלן, לפי העניין:

  1. לעניין הפרת הוראה שקבועה בשלה עבירה לפי סעיף 49(א) - 150 אחוזים מסכום העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל עליו לפי התוספת השנייה אילו הפר הרואה המנויה בחלק ג' לתוספת הראשונה;
  2. לעניין הפרת הוראה שקבועה בשלה עבירה חפי סעיף 49(ב) - 200 אחוזים מסכום העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל עליו לפי התוספת השנייה אילו הפר הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת הראשונה.

  (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) -

  1. לא יוטל עיצום כספי על עובד זוטר; בסעיף קטן זה, "עובד זוטר" - עובד שכיר בתאגיד, שאינו נושא משרה בתאגיד ואין עובדים הכפופים לו;
  2. לא יוטל עיצום כספי על עובד שכיר בתאגיד שאינו נושא משרה בתאגיד ושאינו עובד זוטר בו, אם במעשה המהווה את ההפרה לא חרג מנהלים של התאגיד או מהוראה של הממונה עליו.
לתחילת העמוד 44. עדכון עיצום כספי
 • (א) הממונה רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת מדד חודש נובמבר 2005; כן רשאי הממונה לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

  (ב) הממונה יפרסם, בהודעה ברשומות את סכום העיצום הכספי המעודכן.

   

לתחילת העמוד 45. מבוטל
לתחילת העמוד 46. מבוטל
לתחילת העמוד 47. החלת הוראות חוק הפיקוח על הביטוח
 • על עיצום כספי לפי פרק זה יחולו הוראות סעיפים 92א1 עד 92יד ו-92טז 92כג לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.

לתחילת העמוד 47א. שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה
 • שר האוצר רשאי, בצו, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים, לשנות את התוספת הראשונה והתוספת השנייה, ובלבד שסכומי העיצום הכספי לפי התוספת השנייה לא יעלו על הסכומים כמופרט להלן, לפי העניין:

  (1) לעניין חברה מנהלת - 2,000,000 שקלים חדשים;

  (2) לעניין תאגיד שאינו חברה מנהלת - 1,500,000 שקלים חדשים;

  (3) לעניין יחיד שהוא נושא משרה או מחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת - 1,500,000 שקלים חדשים;

  (4) לעניין יחיד שהוא עובד של תאגיד המנוי בפסקאות (1) או (2) ואינו נושא משרה בו - 18,000 שקלים חדשים.