חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - פרק ד': הפיקוח על ניהול קופת גמל

לתחילת העמוד פרק ד': הפיקוח על ניהול קופת גמל
לתחילת העמוד 39. פיקוח הממונה
 • (א) במילוי תפקידיה וחובותיה לפי חוק זה, תהיה חברה מנהלת נתונה לפי לפיקוחו של הממונה.

  (ב)

  (1) הממונה רשאי, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א) ולאחר התייעצות עם הוועדה, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של חברות מנהלות, של נושאי משרה בהן ושל כל מי שמועסק על ידן, והכל כדי להבטיח את ניהולן התקין של החברות המנהלות ושל קופות הגמל שבניהולן ואת השמירה על ענינם של עמיתיהן, כדי למנוע פגיעה ביכולתן של החברות המנהלות לקיים את התחייבויותיהן וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל החברות המנהלות או לחברות המנהלות קופות גמל מסוג מסוים או למטרה מסוימת.

  (2) בוטל

  (ג) הוראות סעיפים סימן ב'1 בפרק ד', סעיפים 60 עד 62, 63 ו-64, פרקים ז' ו-ח' וסעיף 97 לחוק הפיקוח על הביטוח והוראות סעיף 102 לחוק האמור לענין החלטה לפי סעיף 62(א) לאותו חוק, יחולו לענין חברה מנהלת, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

  1. בסעיף 49ד(א) לחוק האמור, ברישה, במקום "למעט הפרה המנויה בפרטים (1) ו-(3) עד (8) בחלק א' לתוספת השלישית" יקראו למעט הפרה המנויה בפרטים (1), ו-(3) עד (9) בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק הפיקוח על קופות גמל. 

  2. לעניין סעיף 68(א) לחוק האמור, רשאי הממונה להורות גם על העברת ניהול קופת גמל לחברה מנהלת אחרת.
לתחילת העמוד 40. דוחות, הודעות ומידע
 • הוראות סעיפים 42, 42א ו-48א לחוק הפיקוח על הביטוח יחולו לענין חברה מנהלת, לגביה ולגבי קופות הגמל שבניהולה, בשינויים המחויבים; הממונה רשאי להורות על הקלות לענין תחולת הוראות הסעיפים האמורים לגבי חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.

לתחילת העמוד 41. העברת ניהול מרצון
 • חברה מנהלת המבקשת להפסיק לנהל קופת גמל או המבקשת להחליט על פירוקה מרצון, רשאית להעביר את ניהול קופת הגמל או קופות הגמל שבניהולה, לפי הענין, לחברה מנהלת אחרת, ובלבד שהממונה אישר מראש את ההעברה והחברה הודיעה על כך לעמיתים, מראש, באופן ובמועד שהורה

לתחילת העמוד 42. העברת ניהול בשל כינוס נכסים או פירוק
 • (א) ניתן צו של בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני לחברה מנהלת, תודיע על כך החברה המנהלת, מיד, לממונה; לא הוסר הצו בתוך 60 ימים, או בתוך תקופה ארוכה יותר שקבע הממונה מטעמים מיוחדים, תעביר החברה המנהלת את ניהול קופות הגמל שבניהולה לחברה מנהלת אחרת בתוך תקופה שיורה הממונה ובהתאם להוראותיו.

  (ב) חלפה התקופה להעברת הניהול שעליה הורה הממונה כאמור בסעיף קטן (א), ולא העבירה החברה המנהלת את ניהול קופות הגמל לחברה מנהלת אחרת בהתאם להוראותיו, רשאי הממונה לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג).