חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - פרק ג': קופת גמל

לתחילת העמוד פרק ג': קופת גמל
לתחילת העמוד סימן א': אישור קופת גמל
 • 13. אישור קופת גמל

  (א) הממונה רשאי לאשר קרן שהוגשה לגביה בקשה מאת חברה מנהלת לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, להשקעה, לחופשה או לדמי מחלה, כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, כקרן השתלמות או כקופת גמל למטרה אחרת, ובלבד -

  1. שאישור כקופת גמל לחופשה לא יינתן אלא לגבי קרן שהוקמה לפי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

  2. שאישור כקופת גמל אישית לדמי מחלה לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך;

  3. שאישור כקופת גמל למטרה אחרת לא יינתן לגבי קרן המיועדת לתשלום דמי חגים, דמי תאונה, ותשלומים אחרים כיוצא באלה, אלא אם כן הקרן פעלה כדין, כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך.

  4. שאישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין. בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008 בלבד; 

  5. שאישור כקופת גמל מרכזית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל מרכזית לפיצויים בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2011, והתקיימו בהם התנאים המפורטים להלן, בלבד:

  (א) הפקדת הכספים היא של עמית-מעביד שהיה עמית בקופת גמל כאמור בחודש דצמבר 2007;


  (ב) הפקדת הכספים היא בשל עובדו של עמית-מעביד כאמור בפסקת משנה (א), שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל עבור חודש דצמבר 2007.

  (ב) נוסף על הוראות סעיף קטן (א) רשאי הממונה לאשר תכנית ביטוח, שהוגשה לגביה בקשה מאת מבטח לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה. ואולם אישור כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים לא יינתן אלא לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד.

  (ג) (1) אישור קופת גמל לקרן ולתכנית ביטוח יינתן להן לראשונה, בהסכמת המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה (בסעיף זה - המנהל).

  (2) הממונה רשאי לתת אישור קופת גמל אחד לכמה קופות גמל בניהול אישי המנוהלות בידי אותה חברה מנהלת או בידי אותו מבטח, בתנאים שעליהם יורה, ובלבד שמתן אישור כאמור לראשונה, יינתן בהסכמת המנהל.

  (ד) הממונה רשאי להתנות את אישור קופת הגמל בתנאים, ורשאי הוא לקבוע באישור תנאים והגבלות.

  (ה) תקופת תוקפו של אישור קופת גמל היא שלוש שנים מיום שניתן, אלא אם כן קבע הממונה באישור תקופה קצרה יותר.

  14. בקשה לאישור

  (א) בקשה לאישור קופת גמל תוגש בידי חברה מנהלת או מבטח, ותכלול את הפרטים, האישורים ומסמכים אחרים שקבע השר.

  (ב) לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) המוגשת בידי חברה מנהלת תצורף טיוטת תקנון קופת הגמל; לבקשה כאמור המוגשת בידי מבטח תצורף תכנית הביטוח.

  (ג) הממונה רשאי לדרוש מהמבקש נתונים ומסמכים נוספים על אלה שנקבעו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ככל שייראה לו דרוש לשם מתן החלטה בבקשה.

  15. ביטול אישור

  הממונה רשאי לבטל אישור קופת גמל אם לא קוים תנאי מתנאי האישור או הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראת מינהל שניתנה מכוחו.

לתחילת העמוד סימן ב': תקנון קופת גמל
 • 16. תקנון קופת גמל

  (א) קופת גמל תתנהל על פי תקנון שאישר לה הממונה.

  (ב) הוראות התקנון כפופות להוראות לפי חוק זה, ולהוראות כל דין אחר אחר החלות על ניהול קופת גמל. הוראה בתקנון קופת גמל הסותרת הוראה לפי חוק זה או הסותרת הוראת כל דין אחר כאמור, לא ינהגו לפיה, ויראו כאילו נקבעה במקומה ההוראה לפי חוק זה או הוראת הדין, לפי העניין.

  (ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), זכויות וחובות עמיתים בקופת גמל לא ייקבעו אלא בתקנונה, וחברה מנהלת לא תקנה לעמיתי קופת גמל זכויות ולא תטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה.

  (ג1) הממונה רשאי, לשם שמירה על ענייניהם של העמיתים, לתת הוראות בדבר זכויות וחובות של עמיתים בקופת גמל שייקבעו בתקנון קופת גמל וניסוחן; הוראות לפי סעיף קטן זה יכול שיינתנו לגבי כלל קופות הגמל, לגבי קופות גמל מסוג מסוים או לגבי קופות גמל למטרה מסוימת.

   

  (ג2) על אף האמור בסעיף קטן (ג1), הוראות הממונה לפי סעיף קטן (ג1) לגבי תקנון קרן חדשה מקיפה, יאושרו על ידי שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, למעט הוראות לגבי התקנון האמור הנובעות מהתאמת התקנון להוראות לפי חוק זה או להוראות כל דין, החלות על קרן חדשה מקיפה.

   

  (ד) בתקנון קופת גמל ייקבעו, בין השאר, ענינים אלה:

  1. שם קופת הגמל;

  2. מטרת קופת הגמל;

  3. הגבלות על צירוף עמיתים, ככל שישנן;

  4. מדיניות ההשקעה של קופת הגמל;

  5. שיעור או סכום מרבי של דמי הניהול, כמשמעותם בסעיף 32(א), שתגבה החברה המנהלת ובקופת גמל ענפית - ציון כי דמי הניהול ייקבעו לפי הוצאות שהוציאה החברה המנהלת בפועל, בכפוף לשיעור או סכום מרבי שייקבע בתקנון;

  6. הביטוחים שבהם יבוטחו העמיתים בקופת הגמל, בין שדמי הביטוח נגבים מנכסי קופת הגמל ובין שהם נגבים מתשלומים לקופת הגמל, ככל שיבוטחו; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סוגי ביטוחים כאמור ותנאים לגבי ביטוחים כאמור;

  7. ענינים נוספים שהממונה הוראה לכלול בתקנון קופת גמל.

  (ה) הממונה לא יאשר לקופת גמל שם שיש בו כדי להטעות.

  17. שינוי התקנון

  (א) לא ייעשה כל שינוי בתקנון קופת גמל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה; שינוי בתקנון שלא ניתן לו אישור כאמור - בטל.

  (ב) על שינוי בתקנון תימסר הודעה לעמיתים או תפורסם הודעה בציבור, הכל בדרך שיורה הממונה.

  18. עיון בתקנון והמצאת עותקים ממנו

  (א) תקנון קופת גמל וכל שינוי בו יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדים הראשיים של החברה המנהלת ובכל מקום שבו משווקת החברה את קופות הגמל שבניהולה.

  (ב) החברה המנהלת תמציא לכל עמית חדש המצטרף לקופת גמל שבניהולה, לפי בקשתו ובלא תשלום, עותק של התקנון המעודכן של הקופה.

  (ג) הממונה רשאי לתת הוראות לענין פרסום תקנון קופת גמל, העמדתו לעיון הציבור והמצאת עותקים ממנו.

לתחילת העמוד סימן ג': חשבונות בקופת גמל
 • 19. פתיחת חשבון בקופת גמל 

  חברה מנהלת תקבל מאדם המבקש להצטרף כעמית לקופת גמל שבניהולה ותמסור לאדם שהצטרף כעמית כאמור, נתונים ומסמכים כפי שיורה הממונה.

  20. בחירת קופת גמל

   

  (א) עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה - הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם;

   

  (א1) נקבעה בדין או בהסכם התניה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), ולפיה שיעור ההפקדה לקופה מסוימת או לסוג מסוים של קופות או לקופה שתיבחר מתוך רשימה מסוימת של קופות, יהיה גבוה יותר משיעור ההפקדה לקופות או לסוגי קופות אחרים, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו כאמור, עד לתיקון הדין או ההסכם.

   

  (א2)עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל, ולעניין פעולה בקופת גמל שמתקיים לגביה האמור בסעיף 13 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני – רשאי העובד לבחור לבצע פעולה כאמור שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ושלא בהמשך לו; מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת הגמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל.

   

  (א3) על אף האמור בסעיף קטן (א), נקבעה בדין או בהסכם התניה שלפיה שיעור ההפקדה כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "שיעור ההפקדה" שבסעיף קטן (ד) (בסעיף קטן זה – שיעור ההפקדה) לקופת גמל מסוג מסוים עומד על שיעור מסוים משכרו של העובד וכולל תשלום של המעסיק לרכישת ביטוח מועדף בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכרו של העובד או בשיעור של 2.5% משכרו כאמור, לפי הנמוך, ושיעור ההפקדה לפי הדין או ההסכם לסוג אחר של קופת גמל עומד על שיעור נמוך יותר, לא יראו בהתניה כאמור התניה של מעסיק לגבי שיעור ההפקדה בעד עובד לסוג מסוים של קופות לפי הסעיף הקטן האמור, ובלבד שהעובד יהיה זכאי לשיעור הפקדה שלא יפחת משיעור ההפקדה כמפורט להלן:

  1. מיום כ"ו בשבט התשע"ו (5 בפברואר 2016) עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (20 ביוני 2016) – שיעור ההפקדה למרכיב תשלומי המעסיק, כפי שנקבע בדין או בהסכם לאותו סוג של קופת גמל;
  2. מיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) – 6.25%;
  3. מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ואילך – 6.5%.

   

  (ב) נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.

  (ג) הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.

  (ד) בסעיף זה -

  "ביטוח מועדף" – כהגדרתו בסעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה;

  "בעל רישיון", "ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני" – כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

  "קופת גמל" לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים;

  "מסלול ברירת המחדל לפיצויים" - המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור - המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה.

  "שיעור ההפקדה" - כל אחד מאלה:
  (1) שיעור מרכיב תשלומי המעסיק, לרבות השיעור המרבי של תשלומי המעסיק לרכישת ביטוח מועדף, שהעובד זכאי לו לפי הדין או ההסכם, ולמעט תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים;
  (2) שיעור תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים.

   

  21. מרכיבי חשבון קופת גמל

  הממונה, לאחר התייצעות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות לענין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים לפי תשלומי המעביד, תשלומי העובד תשלומים בעבור פיצויים ותשלומי עמית-עצמאי למרכיב חיסכון למצב אבטלה כהגדרתו בסעיף2 לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018, ולענין קופת גמל מרכזית - לפי תשלומי עמית-מעביד בעד כל אחד מעובדיו והוראות לענין ניהול כלאחד מהמרכיבים האמורים, לרבות הוראות לענין ייחוס רווחים והוצאות בחשבון קופת הגמל לכל אחד מהמרכיבים וניכוי תשלומים מהם.

לתחילת העמוד סימן ד': תשלומים לקופת גמל ומשיכת כספים ממנה
 • 22. תשלומים לקופת גמל

  (א) השר, באישור ועדת הכספים, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית-שכיר - גם של מעבידו, לקופת גמל, ואולם סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 70,000 שקלים חדשים בכל שנת כספים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016).

  (א1) עמית יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) מעבר לתקרה הקבועה בסעיף קטן (א), ובלבד שמתקיימים כל אלה:


  (1) לפני מועד ההפקדה הוא מכר דירה שהיתה בבעלותו לפני יום ט"ז בכסלו התשע"ז (16 בדצמבר 2016) לרוכש תושב ישראל שיש לו דירה יחידה כהגדרתה בסעיף 9(ג 1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מיסוי מקרקעין) או לרוכש כאמור שאין לו דירה;


  (2) החל מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד מועד מכירת הדירה כאמור בפסקה (1), הוא היה חייב במס כהגדרתו בסעיף 115 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו־ 2018), התשע"ז-2016, והגיש הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו לפי סעיף 148 לחוק האמור;


  (3) סך כל התשלומים שהפקיד לקופת גמל להשקעה, מעבר לתקרה הקבועה בסעיף קטן (א), לא עלו על 2,500,000 שקלים חדשים או על סך התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות שמתקיים בהן האמור בפסקה (1), לפי הנמוך;

  (4) הוא הציג אישור מהמנהל, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, כי התקיימו התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו–(2), ועל גובה התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות שמתקיים בהן האמור בפסקה (1).

  (ב) השר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:

  1. תנאים שיחולו לענין תשלומי כספים לקופת גמל לרבות תנאים שיחולו על תשלומים מעבר לסכומים או לשיעורים שיקבע;

  2. הריבית שתגבה חברה מנהלת ממעביד, בין שהוא עמית ובין שהוא אינו עמית, בשל איחור בהפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל;

  (ג) הממונה רשאי לתת הוראות בעניינים אלה:

  1. אופן הפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל, הפרטים שעל מעביד, שבין שהוא עמית ובין שהוא אינו עמית, למסור לחברה המנהלת בעת ההפקדה והמועדים להפקדת התשלומים;
  2. אישורים שחברה מנהלת חייבת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולעניין עמיתים-שכירים - גם למעבידיהם, לגבי הפקדת התשלומים בקופת הגמל.

   (ד) השר, באישור ועדת הכספים, יהיה רשאי לשנות את הסכום הקבוע בסעיף קטן (א1)(3).

   

  23. משיכה והעברה של כספים מקופת גמל

  (א) משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, מחשבון אחד בקופת גמל לחשבון אחר וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד:

  (1) משיכה בידי עמית, עובד של עמית-מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם -

  (א) משיכה בידי עמית בקופת גמל או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה -

   

  (1) לגבי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה - בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי - בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;

  (2) לגבי עובד של עמית-מעביד טחגבי עמית בקרן ותיקה - בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה;

  (א1) בוטל

   

  (ב) משיכת כספים בידי עמית מקופת גמל לקצבה, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, תיעשה רק מאלה:

  (1) ממרכיב הפיצויים;

  (2) מחשבון חדש כאמור בפסקאות (2א) או (2ב);

  (3) מקופה כאמור שאינה קרן ותיקה, ובלבד שמתקיימים בעמית כל אלה:

  (א) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;
  (ב) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים ובקופות גמל לקצבה אחרות שאינן קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;
  (ג) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור – סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה ומקופות גמל לקצבה אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;

  (4) לעניין עמית שכיר – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ד בטבת התש"ס (1 בינואר 2000), ובלבד שהעמית הגיע לגיל 60 או פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו;

  (5) לעניין עמית עצמאי –

  (א) בקרן פנסיה – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997);
  (ב) בקופת ביטוח – מתוך סכומים שהופקדו לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) לפוליסה שהוצאה לפי קופת ביטוח לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997);

  (6) בהתקיים התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1) או (1א);

  (ג) משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה:

  (1) קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה;

  (2) המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה;

  (2) העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;

  (2א) העברה של כספים ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של העמית, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהסכום האמור מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה לגבי החלק שאינו פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה האמורה; כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים לעניין סעיף זה;

  (2ב) העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של המוטב, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים;

  (2ג) העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל להשקעה, לחשבון חדש בקופת גמל להשקעה על שמו של המוטב;

  (3)

  (א) משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו.

  (ב) משיכה כאמור בפסקת משנה (א) תיעשה רק אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מאלה:

  1) מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה (בפסקה זו - התקופה למתן הודעה), פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, כולם או חלקם, שייכים למעביד של העמית-השכיר או שהוא זכאי לקבלם;

  (2) מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, אסמכתה המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעביד לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן הודעה; 

  (3) הומצאו לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, כל המסמכים האלה:

  (א) הודעה מאת המעביד של עמית-שכיר, בצירוף אסמכתה, שכספי פיתויים שהפקיד לקופת הגמל בעבור עמית-שכיר, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם העסקה;

  (ב) הודעה מאת העמית, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי פיצויים או חלקם שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעביד ניתנים להחזרה למעביד.

  (ג) לא הומצא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתקופה למתן הודעה, מסמך הנדרש לקיום תנאי מהתנאים בפסקת משנה (ב)(1) עד (3), לפי העניין, ומשך עמית את כספי הפיצויים, לא תהיה למעביד טענה כלפי החברה המנהלת בשל תשלום הכספים לעמית.

  (ד) על אף האמור בפסקת משנה (ב), משיכה כאמור בפסקת המשנה (א) תתאפשר גם אם מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל פסק דין הצהרתי, כאמור בפסקת משנה (ב)(1), לאחר התקופה למתן הודעה, ובלבד שהעמית-השכיר לא משך את כספי הפיצויים עד למועד שבו המציא המעביד לחברה המנהלת פסק דין הצהרתי כאמור.

  [(ה) קופת גמל תאפשר את משיכת כספי הפיצויים, כאמור בפסקה זו, בהתקיים התנאים לפי פסקה זו; אין בהוראת פסקה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסכם אחר החלים על יחסי העבודה בין העובד והמעביד.

   

  (ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם -

  (1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה; ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, אלא בשל אחד מאלה:

  (א) מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;


  (ב) מצב בריאותי של ילדו;


  (ג) מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:

  (1) נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

  (2) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה ל-100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

  (3) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

  (4) נקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

  (5) הוא מקבל גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, ומתקיים בו האמור בסעיף 224(א)(א1) או (2) לחוק האמור, ובלבד שהוא מקבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או תגמול לנזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התש"ז-1957, או חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

  (6) נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;

  (ד) נמחק.

   

  (1א) רשאים עמיתים, על אף ההוראות לפי פסקה (1), למשוך כספים מקופת גמל לחיסכון ומקרן ותיקה, אם סך הכספים בחשבונותיהם באותה קופת גמל אינו עולה על 8,000 שקלים חדשים;

   

  (2) רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;

  (3) רשאי מעביד של עמית-שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה.

  (ב1) בוטל

  (ב2) לעניין דיני המס בלבד, יראו כספים –

  1. מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, שנוכה מהם מס כאמור בסעיף קטן (א)(2א) ולא נמשכו בידי העמית ולא הועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור, בתום שלושה חודשים מיום ניכוי המס כאמור;
  2. המגיעים למוטב מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, שלא נמשכו בידי המוטב ולא הועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2ב) בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של העמית, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן בתום התקופה האמורה.
  3. המגיעים למוטב מקופת גמל להשקעה שהועברו לחשבון בקופת גמל להשקעה על שם המוטב כאמור בסעיף קטן (א)(2ג), ככספים שהפקיד המוטב בחשבון כאמור במועד שבו הופקדו בידי העמית שנפטר;
  4. על אף האמור בפסקה (3), יראו סכומים שהופקדו לקופת גמל להשקעה, ואשר התקיימו לגביהם התנאים שבסעיף 22 (א1) וחלות עליהן הוראות סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה, ככספים שהפקיד המוטב בחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2ג) בתום שלושה חודשים מהמועד שבו נפטר העמית.

   

  (בג)

  (1) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם רשאי עמית-עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי ומקופת גמל לתגמולים, ובלבד שהתקיימו התנאים המנויים בפסקאות משנה (א) או (ב) להלן:

  (א) העמית-עצמאי הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי הוראות פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018, בעבור שנתיים לפחות מתוך שלוש שנות המס האחרונות שקדמו למועד המשיכה; משיכת כספים לפי פסקת משנה זו תהיה בפריסה לשלושה תשלומים, ואולן לעניין משיכה של עמית-עצמאי שהגיע לגיל פרישה - בתשלום אחד, והכל כפי שיקבע השר כאמור ובסכום שאינו עולה על הסכום הגבוה מבין אלה:

  (1) שלוש פעמים שכר מינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ובלבד שלא נמשכו כספים בסכום כאמור יותר מפעמיים;

  (2) הסכום הנמוך מבין אלה:

  (א) הסכום הצבור במרכיב חיסכון למצב אבטלה;

  (ב) הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה, כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל לקצבה, כעמית-עצמאי החייב בהפקדה, או במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל לקצבה כעמית-עצמאי החייב בהפקדה החל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה לפי סעיף קטן זה, לפי הנמוך;

  (ב) העמית-עצמאי הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה או לקופת גמל לתגמולים כעמית-עצמאי לפני המועד הקובע בעבור שנתיים לפחות מתוך ארבע שנות המס שקדמו למועד הקובע ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק ההתייעלות הכללכית 2017 ו-2018 אילו היה אותו חוק חל עליו במועדי ההפקדה (בפסקת משנה זו - התנאים הקבועים); משיכת כספים לפי פסקת משנה זו תהיה בפריסה לשלושה תשלומים, ואולם משיכה של עמית-עצמאי שהגיע לגיל פרישה - בתשלום אחד, והכל כפי שיקבע השר כאמור ובסכום שאינו עולה על הסכום הנמוך מבין אלה:

  (1) שליש מהסכום הצבור בקופת הגמל, במועד הקובע;

  (2) הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה, כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל כעמית-עצמאי החייב בהפקדה, לפני המועד הקובע ובהתאם לתנאים הקבועים, או במספר השנים, שבהן הפקידה העמית תשלומים כאמור לפני המועד הקובע והחל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה בלא חבות מס בקופת הגמל, לפי הנמוך.

  (2) בסעיף קטן זה - 

  "הכנסה חייבת בהפקדה" ו"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" - כהגדרתם בסעיף 2 לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו־ 2018;


  "המועד הקובע" - יום תחילתו של חוק ההתייעלות הכלכלית 2017
  ו־ 2018 ;


  "מצב אבטלה", לעניין עמית-עצמאי - מצב שבו עמית-עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, או מצב שבו הגיע העמית-עצמאי לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה;


  "עמית-עצמאי שחייב בהפקדה" - עמית-עצמאי שחלה עליו חובה להפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו־ 2018;

   {בין 10/08/2020 ל-09/02/2021}

  (ב4) במשיכת כספים של עמית מקרן השתלמות בפטור ממס לפי סעיף 9_16ג) לפקודת מס הכנסה, יחולו הוראות אלה:

  (1) על אף האמור בתקנות לפי סעיף זה - 

  (א) עמית הזכאי לכספים מקרן ההשתלמות כאמור, שהעביר לחברה המנהלת בקשה לקבל את הכספים המגיעים לו, יקבל את הכספים כאמור בתוך שבעה ימי עסקים מהיום שבקשתו הגיעה לחברה המנהלת; ואולם, אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש מסוים, רשאית החברה המנהלת לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש; לעניין זה, "יום עסקים" - כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות;

  (ב) לא ביצעה החברה המנהלת תשלום או לא העבירה זכויות במועד כאמור בפסקה (1), היא תחויב בתשלום ריבית פיגורים או רווחי התשואה שהושגו בפועל בתקופת העיכוב, לפי הגבוה, לעמית, בשל תקופת העיכוב כאמור;

  (ג) נמשכו כספים מחשבון בקרן השתלמות כאמור, רשאי העמית להפקיד בו כספים נוספים;

  (2) יראו את היתרה, בניכוי יתרת חוב של העמית לחברה המנהלת בשל ההלוואות שנתנה לו, כיתרה העומדת למשיכה לזכות העמית.

  (ג) ממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת, הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה.

  (ד) הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה:

  1. אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים-גם למעבידיהם, וכן לעובדים של עמית- מעביד, לענין העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה;

  2. פרטים, נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה, אופן העברתם והמועדים לכך.

  (ה) בסעיף זה -

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995;

  "מרכיב התגמולים" - המרכיבים בחשבון קופת גמל לקצבה של תשלומים שאינם מרכיב הפיצויים;

  "סכום צבירה מזערי" - 80,000 שקלים חדשים;

  "סכום קצבה מזערי" - 3,850 שקלים חדשים;

  "פנסיה תקציבית" - תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו;

  "תקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה" - תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.

  (ו) (1) הסכומים האמורים בסעיף קטן (ה) יעודכנו מדי שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008;

  (2) הסכום האמור בסעיף קטן (ב)(1א) יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).  24. איתור עמיתים ומוטבים

  הממונה רשאי לתת הוראות לענין הצעדים והפעולות שעל חברה מנהלת לנקוט לשם איתור עמיתים שהקשר עמם נותק ולשם איתור מוטבים לאחר מותו של עמית. הוראות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

  24א. איחוד חשבונות קיימים בקרן פנסיה - הוראת שעה

  {סעיף זה בתוקף מ-1 באפריל 2016 עד 31 במרץ 2018}

  (א)

  (1) לשם איתור כספים הרשומים על שם עמיתים לא  פעילים בחשבונות בקרנות פנסיה והעברתם לחברות מנהלות שבהן הם עמיתים-פעילים, רשאי הממונה להורות לחברה מנהלת של קרן פנסיה (בסעיף קטן זה - חברה מנהלת) לשלוח לעמיתים בקרנות הפנסיה שבניהולה הודעה שתכלול עדכון על הכוונה להעביר את פרטי העמית כאמור בפסקה (3), במטרה להעביר את הכספים לחשבונו של העמית בקרן פנסיה שבה הוא עמית-פעיל, ועל זכותו להודיע לה שלא להעבירם כאמור בפסקה (2) (בסעיף זה - הודעת עדכון).

  (2) עמית שקיבל הודעת עדכון רשאי להודיע לחברה  המנהלת, בתוך 45 ימים מיום משלוח הודעת העדכון כי הוא מתנגד להעברת פרטיו לממונה (בסעיף זה - הודעת סירוב). 

  (3) הממונה רשאי להורות לחברה מנהלת להעביר אליו את פרטי העמיתים, לגבי עמיתים-פעילים ועמיתים לא פעילים בקרנות הפנסיה שבניהולה או לגבי חלקם, אשר לא מסרו הודעת סירוב; ואולם הממונה לא יורה להעביר אליו פרטי עמיתים לא פעילים הרשומים על שמן כספים בחשבונותיהם בקרן פנסיה, אם מלאו לעמיתים 60 שנים לפחות ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), והחשבונות שבהם רשומים על שמם אותם כספים נפתחו לפני המועד האמור.

  (4) קיבל הממונה הפרטים כאמור בפסקה (3), יעביר לחברה מנהלת פרטי עמיתים של עמיתים-פעילים בקרנות פנסיה שבניהולה, שהם עמיתים לא פעילים בקרן פנסיה של חברה מנהלת אחרת (בסעיף זה - פרטי עמיתים מועברים), ואת שמות קרנות הפנסיה שבהן אותם עמיתים הם עמיתים לא פעילים.

  (5) קיבלה חברה מנהלת פרטי עמיתים מועברים, תשלח לאותם עמיתים הודעה שתכלול עדכון על שמות קרנות הפנסיה שבהן הם עמיתים לא פעילים, על הכוונה להעביר את הכספים כאמור בפסקה (7) ועל זכות העמית להודיע שאין להעביר את הכספים כאמור בפסקה (6) כולם או חלקם; ואולם לעניין עמית מועבר שהוא עמית-פעיל ביותר מקרן פנסיה אחת, יחולו הוראות אלה: 

  (א) כל חברה מנהלת שקיבלה פרטי עמיתים מועברים, תשלח לאותם עמיתים הודעה שתכלול עדכון על היותם עמיתים-פעילים בקרן פנסיה אחת או יותר ועל שמות קרנות הפנסיה האחרות שבהן הן עמיתים-פעילים, ועל זכותם להודיע לה כי הם בוחרים להעביר לקרן הפנסיה בניהולה את הכספים שבניהול קרנות הפנסיה האחרות; 

  (ב) עמית שקיבל הודעה כאמור בפסקת משנה (א) רשאי להודיע לחברה המנהלת שפנתה אליו, בתוך 90 ימים מיום משלוח ההודעה, כי הוא מבקש להעביר את הכספים כאמור בפסקה (6) לקרן הפנסיה בניהולה; הודיע העמית כמור, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים לחשבונות בקרן הפנסיה שבה הוא עמית-פעיל בהתאם להוראות לפי סעיף 23(ב)(2), בתום התקופה האמורה.

  (6) עמית שהוא עמית-פעיל בקרן פנסיה אחת בלבד וקיבל הודעה כאמור בפסקה (5) רישה, רשאי להודיע לחברה המנהלת שבה הוא עמית-פעיל, בתוך 45 ימים מיום משלוח ההודעה (בסעיף קטן זה - תקופת הבחירה), כי הוא מבקש שלא להעביר לחשבונו בקרן הפנסיה שבניהולה את הכספים הרשומים על שמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה הוא עמית לא פעיל או בחלקם.

  (7) לא הודיע עמית-מועבר לחברה המנהלת כאמור בפסקה (6) עד תום תקופת הבחירה, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים האמורים באותה פסקה לחשבונו בקרן הפנסיה שבה הוא עמית-פעיל לפי הוראות לפי סעיף 23(ב)(2), בתום תקופת הבחירה, והחברה תעביר את אותם כספים כאמור, ובלבד שהעמית היה עמית פעיל בקרן הפנסיה בתום תקופת הבחירה.

  (8) העבירה חברה מנהלת בקשה להעברת כספים כאמור בפסקאות (5)(ב) ו-(7) של עמית-פעיל בקרן שניהולה, לחברה מנהלת שבה העמית הוא עמית לא פעיל (בסעיף זה - קרן מעבירה), תדחה החברה המנהלת את הבקשה שקיבלה אם בשל אותו עמית הופקד תשלום באחד לפחות מארבעת החודשים שקדמו למועד קבלת הבקשה בקרן שבה אותו עמית הוא עמית לא פעיל; לעניין זה יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של עמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

  (9) לעניין עמית שהוא עמית-פעיל בקרן חדשה מקיפה המנוהלת בידי חברה מנהלת והוא עמית לא פעיל בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית המנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, יועברו הכספים הרשמים על שמו בקרן החדשה הכללית שבה הוא עמית לא פעיל לחשבונו בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת כאמור בפסקאות (5)(ב) ו-(7), ואם אין לאותו עמית חשבון בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת - יועברו הכספים האמורים לחשבון חדש בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת; בפסקה זו, "החברה המקבלת" - החברה המנהלת שמנהלת את הקרן החדשה המקיפה שבה העמית הוא עמית לא פעיל.

  (10) לעניין עמית שהוא עמית-פעיל בקרן חדשה כללית המנוהלת בידי חברה מנהלת והוא עמית-פעיל בקרן חדשה מקיפה ועמית לא פעיל בקרן חדשה כללית שמנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, תדחה החברה המנהלת האחרת בקשה כאמור בפסקאות (5)(ב) ו-(7) שהעבירה אליה החברה המנהלת של הקרן שבה אותו עמית הוא עמית-פעיל בקרן החדשה הכללית.

  (11) הודעות לפי סעיף קטן זה יימסרו באופן ובמועד שהורה הממונה, ככל שלא נקבעו לפי סעיף קטן זה.

   

  (ב)

  (1) העברת מידע כאמור בסעיף זה, הגישה אליו, השימוש בו ושמירתו יהיו לשם ביצוע ההוראות לפי סעיף זה, בלבד.

  (2) הממונה, עובד הכפוף לו, או מי שפועל מטעמו, ישמרו בסוד מידע שהועבר לידיעתם בהתאם להוראות סעיף קטן (א), לא יגלו אותו לאחר ולא יעשו בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או כל דין אחר או לפי צו של בית משפט.

  (3) הממונה יהיה אחראי לשמירת המידע במערכת הטכנולוגית לעניין סעיף זה בדרך שתבטיח הגנה מפני שימוש במידע, שיבושו, חשיפתו או העתקתו, בלא רשות כדין, ימנע שימוש בו בניגוד להוראות חוק זה ויבטיח כי הגישה למידע תהיה בהתאם להוראות חוק זה; הממונה יסמיך עובד בכיר באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר שיהיה מורשה גישה למידע במערכת.

  (4) המערכת הטכנולוגית שתשתמש לשם ביצוע הוראות סעיף קטן זה תהיה מאובטחת באופן שימזער, ככל האפשר ובשים לב לחלופות הטכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של העמיתים.

  (5) קיבל הממונה פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(3) לגבי עמית מסוים, והתברר לממונה כי העמית אינו עמית-פעיל בקרן פנסיה, ימחק הממונה את פרטיו, בתוך עשרה ימים מהיום שבו התברר כאמור.

  (6) פרטי העמית שהועברו לממונה כאמור בסעיף קטן (א)(3), למעט מספר החשבון ותאריך הלידה שלו, יישמרו למטרת ביקורת לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים מיום שהועברו לממונה; בתום התקופה האמורה, ימחק הממונה את פרטי העמית.

  (7) מספר החשבון של העמית, תאריך הלידה שלו, פרטים מזהים של קרן הפנסיה שבניהולה של החברה המנהלת שמסרה פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(3), פרטים מזהים של קרן הפנסיה שבניהולה של החברה המנהלת שלה הועברו פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(4), ומועדי העברת פרטי העמית כאמור יישמרו למטרת ביקורת לתקופה שלא תעלה על שנה מיום שהועבר המידע כאמור; בתום התקופה האמורה, ימחק הממונה את הפרטים.

  (8) קיבלה חברה מנהלת מהממונה פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(4) והעמית מסר לה הודעה כאמור בסעיף קטן (א)(6), או אם לא הועברו כספים של עמית לפי הוראות סעיף קטן (א)(7), (8) או(10), תמחק החברה המנהלת את פרטי העמית שקיבלה בתוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה או מהיום שנדחתה בקשת ההעברה כאמור בסעיף (א)(7), (8) או (10), לפי העניין ולא תעשה כל שימוש בפרטים.

  (9) השר, באישור ועדת הכספים, יקבע הוראות בעניינים אלה:

  (א) אופן איסוף המידע לפי הוראות סעיף קטן(א), שמירתו והשימוש בו;

  (ב) אופן הגישה למערכת הטכנולוגית לעניין סעיף קטן (א), ובכלל זה הוראות לעניין מורשה הגישה למידע ואמצעי הזיהוי הנדרשים לשם שימוש במערכת הטכנולוגית, לרבות ביצוע פעולות בה;

   (ג) סעיף זה -

  "כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות" - זכאות לקבלת קצבה מקרן הפנסיה בשל פטירת עמית, ובלבד ששולמו דמי ביטוח בעד הזכאות;

  "כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות" - זכאות לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה;

  "עמית לא פעיל" - עמית בקרן פנסיה שבהתאם לתקנון קרן הפנסיה אין לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות ולא הופקדו בשלו כספים לקרן הפנסיה בעד אחד לפחות מ-12 החודשים שקדמו לחודש שבו חל המועד האחרון להעברת הפרטים לממונה לפי סעיף קטן (א)(3), כפי שהורה הממונה לפי אותו סעיף קטן; לעניין זה -

  (1) לא יראו כהפקדה סכומים שמנוכים מחשבונו של עמית בקרן הפנסיה רק לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן;

  (2) יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניי זכויותיו של העמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;

  "עמית-פעיל" - עמית בקרן הפנסיה שהופקדו בשלו כספים לקרן הפנסיה בעד אחד לפחות משני החודשים שקדמו לחודש שבו חל המועד האחרון להעברת הפרטים לממונה לפי סעיף קטן (א)(3); לעניין זה יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של העמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;

  "פרטי העמית" - כל אלו:

  (1) מספר תעודת הזהות של העמית, ולעניין עמית שאין לו מספר תעודת זהות - מספר הדרכון שלו;

  (2) תאריך הלידה של העמית;

  (3) מספר החשבון של העמית ותאריך פתיחת החשבון;

  (4) בחשבון של עמית לא פעיל - תאריך שינוי מעמד החשבון מחשבון של עמית-פעיל לחשבון של עמית לא פעיל.

  (ד) הממונה יגיש לוועדת הכספים דיווח על יישומו של סעיף זה לא יאוחר מיום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017).

  (ה) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן עד ט"ו בניסן התשע"ח (31 במרס 2018).

   

  24ב. איחוד חשבונות בעת הצטרפות לקרן פנסיה

  (א)

  (1) הצטרף עמית לקרן פנסיה (בסעיף זה - הקרן הקולטת), תשלח החברה המנהלת של הקרן הקולטת הודעה לעמית שתכלול עדכון על הכוונה להעביר את המידע ולאתר את המידע כאמור בפסקה (3), במטרה להעביר את הכספים כאמור בפסקה (7), ועל זכותו להודיע לה שלא להעבירו כאמור פסקה (2) (בסעיף זה - הודעת עדכון).

  (2) עמית שקיבל הודעת עדכון רשאי להודיע לחברה המנהלת של הקרן הקולטת, בתוך 45 ימים מיום משלוח הודעת העדכון, כי הוא מתנגד לכך שהקרן הקולטת תפנה לחברות המנהלות של קרנות הפנסיה כדי לאתר כספים הרשומים על שמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד או בחלקם.

  (3) לא מסר העמית לחברה המנהלת של הקרן הקולטת הודעה בתוך התקופה האמורה בפסקה (2) תפנה החברה המנהלת של הקרן הקולטת, לשאר החברות המנהלות של קרנות פנסיה, כדי לברר אם רשומים על שמו כספים בחשבונות בקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד (בסעיף קטן זה - הקרנות המעבירות) ותעביר להן לשם כך את מספר הזהות ואת תאריך הלידה של העמית, בלבד.

  (4) קיבלה חברה מנהלת פנייה כאמור בפסקה (3), תשיב לחברה המנהלת של הקרן הקולטת אם יש כספים כאמור בפסקה (3); לעניין פסקה זו לא יראו עמית שמלאו לו 60 שנים לפחות ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), שרשומים על שמו כספים בחשבונותיו בקרן פנסיה כעמית לא מפקיד, אם החשבונות שבהם רשומים על שמו אותם כספים נפתחו לפני המועד האמור.

  (5) מצאה החברה המנהלת של הקרן הקולטת כי רשומים על שמו של העמית כספים בחשבונות בקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד, תשלח הודעה על כך לעמית שתכלול עדכון על הכוונה להעביר כספים כאמור בפסקה (7), על שמות קרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד ועל זכותו להודיע שאין להעביר את הכספים כאמור בפסקה (6).

  (6) עמית שקיבל הודעה כאמור בפסקה (5) רשאי להודיע לחברה המנהלת של הקרן הקולטת, בתוך 45 ימים מיום משלוח ההודעה (בסעיף קטן זה - תקופת הבחירה), כי הוא מבקש שלא להעביר לחשבונו בקרן הקולטת את הכספים הרשומים על שמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד או בחלקם.

  (7) לא הודיע העמית לחברה המנהלת של הקרן הקולטת כאמור בפסקה ) 6( עד תום תקופת הבחירה, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעברת הכספים האמורים באותה פסקה לחשבונו בקרן הפנסיה שאליה הצטרף לפי סעיף 23 (ב)(2), בתום תקופת הבחירה, והחברה המנהלת של הקרן המעבירה תעביר את אותם כספים כאמור.

  (8) העבירה קרן קולטת בקשה להעברת כספים כאמור בפסקה(7), תדחה החברה המנהלת של הקרן המעבירה בקשה שקיבלה אם בשל אותו עמית הופקד תשלום באחד לפחות מארבעת החודשים שקדמו למועד קבלת הבקשה בקרן המעבירה; לעניין זה -

  (א) לא יראו כהפקדה סכומים שמנוכים מחשבונו של עמית בקרן הפנסיה רק לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה שהקרן מחויבת לנכות לפי דין, אלא אם כן הורה העמית לחברה המנהלת של הקרן המעבירה, בכתב, לנכות מחשבונו סכומים לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה כאמור או שבחר להפקיד בחשבונו בקרן המעבירה סכומים לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה, והכול בשל תקופה שמעבר לתקופה שבה הקרן מחויבת לנכות לפי דין כאמור;

  (ב) יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של העמית כלפי הקרן המעבירה
  כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.


  (9) לעניין עמית שהצטרף לקרן קולטת שהיא קרן חדשה מקיפה, שהוא עמית לא מפקיד בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית המנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, יועברו הכספים הרשומים על שמו בקרן החדשה הכללית שבה הוא עמית לא מפקיד לחשבונו בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת של הקרן הקולטת כאמור בפסקה (7), ואם אין לאותו עמית חשבון בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת של הקרן הקולטת - יועברו הכספים האמורים לחשבון חדש בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת של הקרן הקולטת.

  (10) לעניין עמית שהצטרף לקרן קולטת שהיא קרן חדשה כללית והוא עמית–מפקיד בקרן חדשה מקיפה ועמית לא מפקיד בקרן חדשה כללית שמנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, תדחה החברה המנהלת האחרת בקשה כאמור בפסקה (7) שהעבירה אליה החברה המנהלת של הקרן הקולטת.

  (11) קיבלה קרן קולטת מידע כאמור בפסקה (4) והעמית מסר לה הודעה כאמור בפסקה (6), או אם לא הועברו כספים של עמית לפי הוראות פסקה (8) או (10), תמחק החברה המנהלת את המידע שקיבלה כאמור בתוך עשרה ימים מיום שקיבלה את הודעת העמית כאמור או מהיום שנדחתה בקשת ההעברה כאמור בפסקה (8) או (10), לפי העניין, ולא תעשה כל שימוש במידע.

  (12) הודעות לפי סעיף קטן זה יימסרו באופן ובמועד שהורה הממונה, ככל שלא נקבעו לפי סעיף קטן זה.

   

  (ב) העברת מידע כאמור בסעיף זה, הגישה אליו, השימוש בו ושמירתו יהיו לשם ביצוע ההוראות לפי סעיף זה, בלבד.

  (ג) בסעיף זה -
  "עמית לא מפקיד" - עמית בקרן פנסיה שמתקיימים בו שני אלה:

  (1) לא הופקד בשלו תשלום לקרן הפנסיה בחודשיים שקדמו למועד קבלת הפנייה בקרן הפנסיה כאמור בסעיף קטן (א)(3); לעניין ההפקדה יחולו הוראות סעיף קטן (א)(8) סיפה;
  (2) לא משולמת לו קצבה או קצבת נכות מקרן הפנסיה;

  "קצבת נכות" - תשלומים המשולמים לעמית מקרן הפנסיה מדי חודש בחודשו באופן רציף, לפי תקנון קרן הפנסיה, בשל מקרה שבו איבד העמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, לרבות תשלומים המשולמים לחשבון העמית בקרן הפנסיה;

  "קרן פנסיה" - למעט קרן ותיקה.

   

  25. איסור העברה, שעבוד או עיקול של זכויות עמית

  (א) זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד, למעט העברה או שעבוד כמפורט להלן:

   

  1. שעבוד של זכויות עמית בקופת גמל לתגמולים, בקופת גמל להשקעה, בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 23(א)(2א) ו-(2ב) או בקרן השתלמות, הנעשה לאחר המועד שבו זכאי העמית למשוך את הכספים מהקופה לפי הוראות סעיף 23;

  2. העברת כספים לנושה במסגרת מימוש שעבוד שנעשה לטובתו לפי הוראות פסקה (1), ויראו מימוש שעבוד כאמור כמשיכת כספים בידי העמית לפי הוראות סעיף 23;

  3. העברה או שעבוד אחרים הנעשים בהתאם להוראות שקבע השר, באישור ועדת הכספים, בכפוף להוראות כל דין.

  (ב) זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות לעיקול אלא לפי הוראות שיקבע שיקבע השר בהסכמת שר המשפטים באישור ועדת הכספים ובכפוף להוראות כל דין; בתקנות כאמור רשאי השר -

  1. לקבוע תנאים או נסיבות שבהם ניתן יהיה לעקל זכויות עמית בקופת גמל;

  2. להתיר, דרך כלל או בתנאים ובנסיבות שיקבע, עיקול של חלק מזכויות עמית בקופת גמל ששוויין מעבר לסכום שיקבע;

  3. לקבוע מועדים ותנאים לגיבוש זכות העמית למשוך כספים מקופת גמל אף לפני המועד שנקבע לכך לפי סעיף 23, לצורך מימוש עיקול שהוטל מכוח תקנות שהותקנו לפי סעיף זה.

  (ג) לא יהיה תוקף להעברה, לשעבוד או לעיקול של זכויות עמית שנעשו בניגוד להוראות לפי סעיף זה.

   

לתחילת העמוד סימן ה': השקעת כספי קופת גמל וניהול נכסיה
 • 26. השקעת כספי קופת גמל

  (א) חברה מנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל שבניהולה בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה כפי שנקבעה בתקנון הקופה ובידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות, והכל בכפוף להוראות שקבע השר באישור ועדת הכספים; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע שיעורים מרביים להשקעה בנכס מסוים או בסוגי נכסים שיקבע, בעבור קופת גמל אחת או כלל קופות הגמל שבניהול החברה המנהלת, וכן תנאים והגבלות על השקעה כאמור ותנאים לביצועה; לענין זה, "השקעה" - קניה, מכירה, החזקה, מתן הלוואה וכל עסקה אחרת.

  (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), חברה מנהלת תשקיע את כספיה ואת כספי קופות הגמל שבניהולה כך שלא יחזיקו יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי; לעניין שיעור ההחזקה כאמור, לא יימנו החזקות של גוף פיננסי שבשליטת החברה המנהלת; בסעיף קטן זה, "תאגיד ריאלי משמעותי" ו"גוף פיננסי" – כהגדרתם בסעיף 32א לחוק הפיקוח על הביטוח.

  27. הפרדת נכסים וחשבונות

  (א) חברה מנהלת תחזיק ותנהל את נכסי קופת הגמל שבניהולה בנפרד מרכושה, לטובת העמיתים באותה קופה.

  (ב) חברה מנהלת תנהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל שבניהולה, ותחזיק את נכסי קופת הגמל בנפרד מנכסים של קופות גמל אחרות.

  (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), חברה מנהלת רשאית, באישור הממונה ובתנאים שיורה, לנהל מערכת חשבונות משותפת לקופת גמל לתגמולים, לקופת גמל אישית לפיצויים, לקופת גמל להשקעה ולקופת גמל לחיסכון, או לכל שילוב ביניהן, ולהחזיק את נכסיהן במשותף.

  (ד) הממונה רשאי לתת הוראות בדבר דרכי הפרדת החשבונות והנכסים של קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת.

  28. חשבונות קופת גמל

  (א) חברה מנהלת תפקיד מזומנים של קופת גמל שבניהולה בחשבון אצל תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, אצל מוסד כספי מחוץ לישראל העוסק בקבלת פיקדונות והנתון לפיקוחו של מי שמוסמך לענין זה באותה מדינה, או אצל גופים אחרים שיאשר הממונה ובכפוף להוראות שייתן בענין זה.

  (ב) חברה מנהלת תנהל את חשבונות ניירות הערך של קופת הגמל שבניהולה אצל מי שהוא חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או אצל גופים אחרים שיאשר הממונה, ובכפוף להוראות שייתן בענין זה.

  29. הוראות לענין החזקת נכסים

  הממונה רשאי לתת הוראות לענין החזקת נכסי קופת גמל ורישומם.

  30. שעבוד ועיקול של נכסי קופת גמל

  (א) נכסי קופת גמל אינם ניתנים לעיקול.

  (ב) חברה מנהלת לא תשעבד נכסי קופת גמל שבניהולה, אלא לצורך קיום עסקה בעבור קופת הגמל, ובתנאים שיקבע השר, באישור ועדת הכספים.

  31. השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית

  (א) השר יקבע הוראות לענין השתתפות חברה מנהלת, בעבור קופת גמל שבניהולה, בהצבעות באסיפה כללית של תאגיד שהחברה היא בעלת זכות הצבעה בו בשל ניהול נכסי אותה קופת גמל.

  (ב) חברה מנהלת תפרסם את דרך הצבעתה באסיפה כללית כאמור בסעיף קטן (א) ותדווח על כך, כפי שיורה הממונה.

  32. הוצאות, דמי ניהול ועמלת הפצה

  (א) חברה מנהלת לא תגבה מנכסי קופת גמל שבניהולה, מחשבונות עמיתים בקופה, מתשלומים המועברים לקופה, או מתשלומי הקופה לעמיתים או לעובדים של עמית-מעביד או למוטביהם, אלא את אלה (בסעיף זה - הוצאות ודמי ניהול):

  1. דמי ניהול;

  2. הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת הגמל, כפי שקבע השר;

  3. דמי ביטוח הנגבים לפי הוראות סעיף 16(ד)(6).

  (ב) השר, באישור ועדת הכספים, יקבע את הסכומים או השיעורים, המרביים, של ההוצאות ודמי הניהול שחברה מנהלת רשאית לגבות מנכסים, מחשבונות או מתשלומים, כאמור בסעיף קטן (א).

  (ג) קופת גמל ענפית, תגבה דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאה בפועל, בכפוף לסכומים או לשיעורים המרביים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב).

  (ד) חברה מנהלת וכן אדם השולט בחברה מנהלת ותאגיד בשליטה של אדם כאמור לא יקבלו טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ניהול קופת גמל מעבר להוצאות ודמי הניהול שקבע השר לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

  (ה) (1) חברה מנהלת לא תשלם לאדם עמלה או כל תמורה אחרת בשל הצטרפות עמית לקופת גמל או המשך חברותו בה, או בשל הפקדת כספים בקופה או משיכתם או העברתם ממנה, זולת אלה:

  (א) עמלת הפצה ליועץ פנסיוני, כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

  (ב) עמלת הפצה לבעל רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף 28(א) (3) לחוק הפיקוח על הביטוח, ליועץ השקעות ולמשווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.


  (2) השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע תנאים שבהם רשאית חברה מנהלת לשלם עמלת הפצה כאמור בסעיף קטן זה, והוראות לענין סכומה או שיעורה, המרבי, של עמלה כאמור ואופן חישובה.

  (3) עמלת ההפצה כאמור בפסקה (1) לא תחושב בזיקה לשיעור דמי הניהול שהחברה המנהלת תגבה מעמית.

   

  (ו) הממונה רשאי להורות לחברה מנהלת, וכן לאדם או לתאגיד כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה), להחזיר הוצאות, דמי ניהול, עמלה, תמורה וכל טובת הנאה אחרת, אם הוא סבור שנגבו או ששולמו בניגוד להוראות לפי סעיף זה.

  33. חישוב שווי נכסי קופת גמל

  (א) חברה מנהלת תחשב את שווים של נכסי קופת גמל שבניהולה, בהתאם להוראות שייתן הממונה לפי סוגי הנכסים, סוג הקופה ומטרתה.

  (ב) הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר אופן חישוב שווים של נכסי קופת גמל במקרים מיוחדים, לרבות במקרה של הפסקת מסחר בבורסה בנייר ערך מסוים או בכלל ניירות הערך.

  34. תשואת קופת גמל

  (א) השר יקבע את אופן חישוב התשואה שהשיגה קופת גמל על נכסיה.

  (ב) חברה מנהלת תזקוף לחשבונות העמיתים בקופת גמל שבניהולה, שהיא מסוג או למטרה שקבע השר, את רווחי הקופה והפסדיה; השר יקבע את האופן והמועד לזקיפת רווחי הקופה והפסדיה, לרבות בשל כספים חדשים שהופקדו בחשבונות העמיתים, וכן את התנאים שיחולו על כספים חדשים כאמור עד למועד שקבע לזקיפת הרווחים וההפסדים.

לתחילת העמוד סימן ו': דיווח לעמיתים ופרסום לציבור
 • 35. דיווח לעמיתים

  חברה מנהלת תשלח לעמיתים בקופת גמל שבניהולה דוחות תקופתיים ודוחות נוספים, שבהם ייכללו הפרטים שעליהם יורה הממונה, באופן, במועדים ולתקופות שיורה; על דוחות כאמור יחולו הוראות סעיף 42 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.

  36. פרסום ואיסור תיאור מטעה

  (א) הממונה רשאי לקבוע הוראות בדבר פרסום קופות גמל, לרבות פרסום נתוני תשואות ודמי ניהול והשוואתם לקופות גמל אחרות.

  (ב) חברה מנהלת או מי מטעמה, אדם השולט בחברה מנהלת או תאגיד בשליטה של אדם כאמור, לא יתארו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל שבניהולה של החברה המנהלת, ולא יפרסמו או יגרמו לפרסום שיש בו תיאור מטעה כאמור, ויחולו לענין זה הוראות סעיפים 55 ו-56 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים; לענין זה, יראו כפרסום שיש בו תיאור מטעה גם פרסום של תשואה שהשיגה קופת גמל, אלא אם כן הפרסום נעשה בהתאם להוראות הממונה כאמור בסעיף קטן (א) והתשואה חושבה באופן שנקבע בתקנות לפי סעיף 34(א), ולתקופה שקבע השר.

  (ג) סבר הממונה כי היה בפרסום ביחס לקופת גמל תיאור מטעה, רשאי הוא, לאחר שנתן למי שהביא לפרסום הזדמנות לטעון את טענותיו בדרך שהורה, להורות על פרסום תיקון, בדרך ובצורה שיורה.

  (ד) בסעיף זה -

  "לפרסם", "פרסום" - כמשמעותם בסעיף 34כד לחוק העונשין;

  "תיאור מטעה" - כהגדרתו בסעיף 55 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.

   

לתחילת העמוד סימן ז': מיזוג ופיצול קופת גמל
 • 37. מיזוג קופות גמל

  (א) חברה מנהלת רשאית למזג קופת גמל אחת שבניהולה בקופת גמל אחרת שבניהולה או שבניהולה של חברה מנהלת אחרת, ובלבד שתכנית המיזוג אושרה מראש בידי הממונה והחברה הודיעה על כך לעמיתים, מראש, באופן ובמועד שהורה.

  (ב) במיזוג קופת גמל בקופת גמל אחרת, תעביר את כל נכסי הקופה המתמזגת ואת כל זכויות עמיתי הקופה המתמזגת, לקופה האחרת, באופן שיישמרו זכויות העמיתים הקיימים והמועברים, ובהתאם לתכנית המיזוג שאישר הממונה ולהוראות שנתן באישור כאמור; אין במיזוג כאמור בסעיף זה כדי להביא למיזוג של חשבונות עמיתים בקופות הגמל.

  (ג) הממונה רשאי לקבוע תקופת מעבר שלא תעלה על שנה אחת, להתאמת פעילותה של קופת גמל לאחר ביצוע מיזוג, להוראות לפי חוק זה שיקבע הממונה.

  38. פיצול קופות גמל

  (א) חברה מנהלת רשאית לפצל קופת גמל שבניהולה לשתי קופות גמל או יותר, באופן שחלק מהעמיתים יועברו לקופת גמל חדשה שאו לקופת גמל קיימת (בסעיף זה - הקופה הקולטת), ובלבד שתכנית הפיצול אושרה מראש בידי הממונה והחברה הודיעה על כך לעמיתים, מראש, באופן ובמועד שהורה.

  (ב) בפיצול קופת גמל, תעביר החברה המנהלת לקופה הקולטת זכויות עמיתים בקופה המתפצלת, ונכסים בקופת הגמל המתפצלת בשווי זכויות העמיתים המועברים, באופן שיישמרו זכויות העמיתים בשתי הקופות, ובהתאם לתכנית הפיצול שאישר הממונה ולהוראות שנתן באישור כאמור; אין בפיצול כאמור בסעיף זה כדי להביא לפיצול של חשבונות עמיתים בקופת הגמל.