חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - פרק א': הוראות כלליות

לתחילת העמוד פרק א': הוראות כלליות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "איגרת חוב מסוג ערד" - איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995;

   

  "אישור קופת גמל" - אישור שניתן לפי הוראות סעיף 13;

  "אמצעי שליטה", "הון עצמי", "החזקה" ו"שליטה" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח;

  "דירקטור חיצוני" - דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, בעל כשירות מקצועית כאמור בסעיף 219(ג) לחוק האמור;

  "הוועדה" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח;

  "הממונה" - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח;

  "ועדת השקעות" - הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 11;

  "ועדת הכספים" - ועדת הכספים של הכנסת;

   

  "חברה מנהלת" - חברה שקיבלה רישיון חברה מנהלת;

   

  "חוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו-2018" - חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016;

   

  "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999;

  "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

  "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

  "חוק הפיקוח על הביטוח" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

  "חוק השקעות משותפות בנאמנות" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994;

  "חוק פיצויי פיטורים" - חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

  "כספי קופת גמל" - סך כל הכספים וההכנסות שנתקבלו על ידי חברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה, לאחר ניכוי כל אלה:

  (1) כספים שנמשכו מקופת גמל או שהועברו ממנה לקופת גמל אחרת, כאמור בסעיף 23;

  (2) הוצאות ודמי ניהול שגבתה החברה המנהלת לפי הוראות סעיף 32(א) עד (ג);

  "מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

  "מדד" - מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

   

  "מוטב" - מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בשל מותו של עמית בקופת הגמל או בשל מותו של עובד של עמית-מעביד, בהתאם לרישומי קופת הגמל, ואם נודע לחברה המנהלת על זכאותו של אדם אחר לקבל כספים כאמור לפי כל דין, יהא אותו אדם המוטב, לגבי כספים שטרם נמשכו מהקופה;

  "מושב שיתופי" - מושב שיתופי שניתנה לגביו הוראה לפי סעיף 61 לפקודת מס הכנסה;

  "מעביד" - אדם המשלם שכר או משכורת;

  "מרכיב הפיצויים" - המרכיב בחשבון קופת גמל של תשלומים עבור פיצויים, כמשמעותו לפי סעיף 21;

  "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות וכל עובד הכפוף לו במישרין, וכן חבר ועדת השקעות;

  "נכסי קופת גמל" - סך כל הנכסים המנוהלים על ידי חברה מנהלת, בעבור עמיתי קופת גמל שבניהולה;

  "עובד של עמית-מעביד" - עובד של עמית-מעביד או חבר של עמית-מעביד שהעמית שילם בעדו כספים לקופת גמל מרכזית;

   

  "עמית" - מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל או מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל, למעט מוטב ולמעט עובד של עמית-מעביד;

  "עמית-מעביד" - עמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו או עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד חבריו;

  "עמית-עצמאי" - עמית יחיד המשלם כספים לקופת גמל בעד עצמו, לרבות עובד המשלם כספים כאמור בלא תשלום מקביל של מעבידו;

   

  "עמית-שיתופי" - עמית בקופת גמל לתגמולים שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת הגמל בעד חבריו;

  "עמית-שכיר" - עמית שהוא עובד אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל;

  "פיצויים" - סכום הון המשתלם על ידי מעביד לעובד או לשאיריו אחריו, כמענק עקב פרישה או מוות;

  "קופת ביטוח" - תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה;

  "קופת גמל" או "קופה" - קרן או תכנית ביטוח שניתן לגביהן אישור קופת גמל לפי הוראות סעיף 13;

  "קופת גמל אישית לדמי מחלה" - קופת גמל לדמי מחלה המתנהלת בחשבונות אישיים על שם העובדים;

  "קופת גמל אישית לפיצויים" - קופת גמל לפיצויים המתנהלת בחשבונות אישיים על שם העובדים;

  "קופת גמל בניהול אישי" - קרן שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) כקופת גמל לתגמולים, כקופת גמל לקצבה או כקרן השתלמות, או תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) כקופת גמל לתגמולים, כקופת גמל לקצבה או כקרן השתלמות, או תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל לקצבה, או כקופת גמל לקצבה המיועדות לעמית אחד בלבד אשר רשאי לתת הוראות לענין השקעת הכספים בקופה;

  "קופת גמל לדמי מחלה" - קופת גמל המיועדת לתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות בענין זכאות לדמי מחלה בהסכם קיבוצי החל על העמיתים או על עובדים של עמית-מעביד, לפי הענין, או בהתאם להוראה מהוראות חוקים אלה:

  (1) חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976;

  (2) חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993;

  (3) חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1994;

  (4) חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998;

  (5) חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוכ), התש"ס-2000;

  "קופת גמל להשקעה" – קופת גמל המיועדת לתשלום סכום הון לעמית עצמאי או למוטביו;

  "קופת גמל לחופשה" - קופת גמל המיועדת לתשלום דמי חופשה, אשר עמיתיה הם עובדים יומיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי בשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993; לענין זה, "דמי חופשה" - סכומים המשתלמים לעובד לפי כל דין או הסכם, בעד ימי חופשה;

  "קופת גמל לחיסכון" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה;

  "קופת גמל למטרה אחרת" - קופת גמל המיועדת לתשלום דמי הבראה, וכן קופת גמל המיועדת לתשלום דמי חגים, דמי תאונה, ותשלומים אחרים כיוצא באלה;

  "קופת גמל מסלולית" - קופת גמל שמנוהלים בה מספר מסלולי השקעה, ואשר על פי תקנונה רשאי העמית לבחור מתוכם את מסלולי ההשקעה שבהם יושקעו כספיו; לענין זה, "מסלול השקעה" - אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין במגבלות השקעה שנקבעו בתקנון קופת הגמל;

  "קופת גמל מרכזית" - קופת גמל שעמיתיה הם מעבידים או קיבוצים או מושבים שיתופיים בלבד;

  "קופת גמל מרכזית לדמי מחלה" - קופת גמל לדמי מחלה שהיא קופת גמל מרכזית;

  "קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית" - קופת גמל מרכזית המיועדת לשם השתתפות במימון תשלום קצבה לעובדים של עמית-מעביד;

  "קופת גמל מרכזית לפיצויים" - קופת גמל לפיצויים שהיא קופת גמל מרכזית;

  "קופת גמל מרכזית לקצבה" - קופת גמל לקצבה שהיא קופת גמל מרכזית שאינה קופת ביטוח, המיועדת לעמית-מעביד אחד בלבד לשם לשם תשלום קצבה לעובדים של העמית- מעביד";

  "קופת גמל ענפית" - קופת גמל, שמתקיימים בה כל אלה:

  (1) ההצטרפות לקופה מוגבלת לפי תקנונה לציבור מסוים בלבד;

  (2) החברה המנהלת של הקופה היא גוף שפעילותו היא שלא למטרת רווח;

  (3) מחצית לפחות מן הדירקטורים בחברה המנהלת של הקופה מתמנים בידי העמיתים או בידי גוף יציג של העמיתים' שאישר לענין זה הממונה;

  "קופת גמל לפיצויים" - קופת גמל המיועדת לתשלום פיצויים;

  "קופת גמל לקצבה" - קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה;

   

  "קופת גמל לתגמולים" - קופת גמל המיועדת לתשלום תגמולים;

   

  "קיבוץ" - כהגדרתו בסעיף 54(א) לפקודת מס הכנסה;

  "קצבה" – כל אחד מאלה:
  (1) תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו באופן רציף מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית-עצמאי, לעמית-שכיר או לעובד של עמית-מעביד, במשך כל ימי חייהם, ולאחר מותם – למוטבים שלהם, אם ישנם; לעניין פסקה זו, "סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה שעניינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה, ובקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – בכפוף להוראות בתקנון הקובעות מנגנון לשמירה על איזון אקטוארי של הקופה;
  (2) תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו באופן רציף בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית-עצמאי או לעמית-שכיר, באופן הזה:
  (א) תשלומים מקופת גמל, לפי תקנונה, במשך תקופה מוגדרת;
  (ב) לאחר שהסתיימה התקופה האמורה בפסקת משנה (א) – תשלומים ממבטח לפי פוליסת ביטוח שנרכשה בהתאם להוראות לפי סעיף 16(ד)(6) או תשלומים מקופת גמל אחרת, לפי תקנונה, המשולמים במשך כל ימי חייו של העמית או של העובד כאמור;
  לעניין פסקה זו, "סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה או בפוליסת הביטוח שעניינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה;

   

  "קרן השתלמות" - קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם;

  "קרן ותיקה" - קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל, לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

  "קרן חדשה כללית" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ולא נקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

  "קרן חדשה מקיפה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ונקבע לגביה בחיקוק כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

  "קרן פנסיה" – קרן ותיקה, קרן חדשה כללית וקרן חדשה מקיפה;

  "רישומי קופת גמל" - רישומים שעורכת חברה מנהלת, לגבי קופת גמל שבניהולה, בהתאם לתקנון אותה קופה והוראות כל דין;

  "רישיון חברה מנהלת" - רישיון לעיסוק בניהול קופות גמל, שניתן לפי הוראות סעיף 4(א);

  "תגמולים" - סכום הון המשולם מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, לעמית-שכיר, סכום הון המשולם מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, לעמית-שכיר, לעמית-עצמאי לעמית-שיתופי או למוטבים שלהם, מכספים שנצברו בקופת הגמל לזכות אותם עמיתים;

  "תכנית ביטוח" - כמשמעותה בחוק הפיקוח על הביטוח;

  "השר" - שר האוצר.

לתחילת העמוד 2. ניהול קופת גמל
 • (א) לא ינהל אדם קופת גמל אלא אם כן ניתן לו רישיון חברה מנהלת, ובהתאם לתנאי הרישיון, והכל אם לא נקבע אחרת בחוק זה.

  (ב) חברה מנהלת תנהל קופת גמל, בהתאם לתנאים באישור קופת הגמל ובתקנון הקופה.

  (ג) חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל המפורטים להלן:

  (1) נמחק.
  (2) קרן חדשה כללית;
  (3) קרן חדשה מקיפה;
  (4) קופת גמל לחיסכון;
  (5) קופת גמל לתגמולים;
  (6) קופת גמל אישית לפיצויים;
  (7) קרן השתלמות;
  (8) קופת גמל מרכזית לדמי מחלה;
  (9) קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית;
  (10) קופת גמל מרכזית לפיצויים;
  (11) סוג אחר של קופת גמל שקבע השר.

  (ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על קופת גמל מסוג כאמור באותו סעיף קטן, שהיא קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל המבטיחה תשואה קבועה או מזערית לעמיתיה, קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל שההצטרפות אליה מוגבלת, לפי תקנונה, לציבור מסוים בלבד.

  (ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד) ועל אף הוראות סעיף קטן (ג), השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לעניין אי-תחולת סעיף קטן (ג) על חברה מנהלת שמתקיימים לגביה התנאים שקבע, או כי ההוראות האמורות יחולו עליה בשינויים שקבע.

  (ו) בוטל

לתחילת העמוד 3. נאמנות וטובת העמיתים
 • (א) חברה מנהלת תשמש נאמן על נכסי קופות הגמל שבניהולה, לטובת העמיתים.

  (ב) בניהול נכסי קופות הגמל, במתן שירות לעמיתיהן ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות חוק זה, תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים, לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם.

   

  (ג) חברה מנהלת תנהג בזהירות וברמת מיומנות שנאמן מיומן היה נוהג בהן בנסיבות דומות, ותנקוט את כל האמצעים הסבירים לשם שמירה על נכסי קופות הגמל שבניהולה ועל הזכויות הנובעות מנכסים אלה.

  (ד) הוראות סעיף זה יחולו -

  1. לגבי כל קופת גמל שבניהול החברה המנהלת, בנפרד, ולגבי העמיתים בכל קופת גמל כאמור;

  2. על כל מי שעוסק מטעם החברה המנהלת בניהול נכסי קופות הגמל.

  (ה) בסעיף זה, "עמית" - לרבות עובד של עמית-מעביד, וכן מוטב של עמית או עובד כאמור, לאחר מותם.