חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוראת שעה), התשע"א-2010

לתחילת העמוד חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוראת שעה), התשע"א-2010
 • חוק חדש (18 בנובמבר 2010) ס"ח 2262.

  (א) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) (בסעיף זה - המועד האחרון), רשאי כל אחד מהמפורטים להלן לבקש החזר של היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה:

  (1) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) (בסעיף זה - המועד הקובע), המשיך לשלם תשלומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ומלאו לו 60 שנים במועד הקובע;


  (2) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לא משלמת לקצבה במועד תחילתו של חוק זה, ומלאו לו 60 שנים במועד הקובע;


  (3) מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר הועברו לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה;


  (4) מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, היה זכאי למשוך כספים מהקופה האמורה, וכספים כאמור הועברו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה.

  (ב) עד יום כ"ה באדר ב' התשע"א (31 במרס 2011) תשלח החברה המנהלת לכל אחד מהמפורטים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א) הודעה נפרדת מהדוחות שעליה לשלוח להם בהתאם להוראות הדין שבה יפורטו אלה:

  (1) זכותו לבקש החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א);


  (2) משמעות הותרת הכספים בקופת גמל לא משלמת לקצבה אם לא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזר כספים עד המועד האחרון.

  (ג) על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ביקש עמית שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א), החזר כספים כאמור באותו סעיף קטן -

  (1) יחולו לגבי הכספים האמורים הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה;


  (2) תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס לפי הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה, לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר כספים;


  (3) לגבי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(4) - יחולו הוראות פסקאות (1) ו-(2) רק לאחר חישוב המס לפי סעיף 9(7א) לפקודה, אף אם חושב לאחר המועד האחרון.

  (ד) בסעיף זה - "היתרה הצבורה" - לעניין פסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א) - הכספים ששולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה בעד תקופה שבין ינואר 2008 עד דצמבר 2011, ולעניין פסקאות (3) או (4) שבסעיף קטן (א) - הכספים שהועברו לזכותו של העמית כאמור באותן פסקאות, והכל בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;

  "יום עסקים" - כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

  (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי כל דין לרבות לפי החוק העיקרי.