תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום מגוריהם ליהודה, שומרון וחבל עזה), התשנ"ג-1993

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום מגוריהם ליהודה, שומרון וחבל עזה), התשנ"ג-1993
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -


  "ילד" - מי שטרם מלאו לו 18 שנים;


  "תושב האזור" - מי שהיה לתושב האזור כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ"ז- 1987, לפני יום תחילתן של התקנות האמורות (להלן - תקנות 1987);


  "היום הקובע" - כהגדרתו בתקנות 1987;


  "תגמול" - תשלום חודשי ששולם בעד תקופה שלפני יום תחילתן של תקנות 1987, ששיעורו וסוגו כשיעורה וכסוגה של קיצבה או גימלה שהמוסד משלם לפי החוק או של גימלה המשלימה קיצבה כאמור לפי חוק הבטחת הכנסה.

לתחילת העמוד 2. חידוש תשלום
 • תגמול לתושב האזור וכן תגמול בשל נכות למי שהיה ילדו של תושב האזור ביום הקובע, ששולמו והופסקו, תשלומם יחודש ויימשך כל עוד מתקיימים התנאים שהיו מזכים את תושב האזור או מי שהיה ילדו כאמור בתשלום התגמול אילו היה תושב ישראל.

לתחילת העמוד 3. תוספת תלויים ותגמול בעד ילדים
 • חלקו של תגמול המהווה תוספת בעד תלויים ותגמול בעד ילדים ישולמו לפי תקנה 2 רק בעד מי ששולמו בעדו תוספת או תגמול, לפי הענין.

לתחילת העמוד 4. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום י' בשבט התשנ"ג (1 בפברואר 1993) (להלן - יום התחילה).

לתחילת העמוד 5. הוראות מעבר
 • (א) לא ישולם תגמול לפי תקנות אלה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה ואולם אם ביום התחילה היתה תלויה ועומדת תובענה שהוגשה נגד המוסד בענין התגמול, ישולם התגמול מיום הגשת התובענה לבית הדין האזורי לעבודה.

  (ב) תגמול לפי תקנות אלה לא ישולם אלא אם כן הוגשה למוסד בקשה לתגמול לאחר יום התחילה ולפני יום כ"ה בתשרי התשנ"ה (30 בספטמבר 1994).

  (ג) על תגמול לפי תקנות אלה יחולו הוראות חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984, והתקנות לפיו ולגבי תובענה התלויה ועומדת בבית הדין כאמור בתקנת משנה (א) יראו לענין החוק האמור את יום הגדת התובענה לבית הדין האזורי לעבודה כ"יום התביעה".