תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"ח-1998

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"ח-1998
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "האגף להכשרה" - האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה;


  "הועדה" - ועדה שמינתה הממשלה לטיפול באבטלה ושחבריה הם מנהל לשכת ראש הממשלה, סגן המנהל הכללי של המשרד לקליטת עליה, יושב ראש ועדת השרים לערי ואזורי פיתוח וכן המנהלים הכלליים של משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך התרבות והספורט, משרד התעשיה והמסחר, שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי;


  "רשימת הישובים" - רשימת הישובים שאישרה הועדה ושהופקדה לעיון הציבור בלשכות שירות התעסוקה ובסניפי המוסד ואשר הועדה קבעה לגביהם אחד מאלה:
  (1) שיעור האבטלה בהם, לפי נתוני שירות התעסוקה, שווה או עולה על השיעור החריג;

  (2) בשל נסיבות מיוחדות המתקיימות באותם ישובים, סביר להניח שיתקיים בהם האמור בפסקה (1), בסמוך לאחר מועד קביעת הועדה;


  "שיעור חריג" - שיעור שקבעה הועדה, לתקופה מסוימת, העולה על שיעור האבטלה הממוצע בישראל, באותה תקופה, לפי נתוני שירות התעסוקה;


  "הכשרה מקצועית" - תכנית הכשרה במסגרת מקום עבודה, שאישר האגף להכשרה.

לתחילת העמוד 2. תשלומים בהכשרה מקצועית
 • (א) בתשלומים הניתנים לזכאי כמשמעותו בסעיף 160(א) לחוק, המצוי בהכשרה מקצועית, לא יהא כדי להשפיע על זכאותו למלוא דמי אבטלה, ובלבד שמתקיימים התנאים שבתקנת משנה (ב) וכן אחד מהתנאים המנויים להלן:

  (1) ההכשרה המקצועית מתקיימת באחד הישובים המנויים ברשימת הישובים;

  (2) מקום מגוריו של הזכאי בהכשרה מקצועית מצוי באחד הישובים המנויים ברשימת הישובים.


  (ב) דמי אבטלה כאמור בתקנת משנה (א) ישולמו לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים ובתנאי שהאגף להכשרה אישר כי המעסיק במקום העבודה שבו מתקיימת ההכשרה המקצועית, התחייב להעסיק, לאחר סיומה, 70 אחוזים לפחות מן המשתתפים בה.

לתחילת העמוד 3. תחילה ותחולה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998), תוקפן עד ליום כ"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999), והן יחולו על דמי אבטלה המשתלמים בעד התקופה האמורה.