תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -


  "הפקודה" - פקודת מס הכנסה;


  "שכר" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה;


  "שכר חודשי רגיל" - שכר שנהוג לשלמו לעובד מדי חודש;


  "תשלום נוסף" - שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים.

לתחילת העמוד 2. פטור מתשלום דמי ביטוח
 • לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף 9(5), (11) ו-(12) לפקודה.

לתחילת העמוד 3. תשלומים חודשיים
 • תשלום חודשי לעובד, שנהוג לשלמו בחודש שלאחר החודש שבעדו הוא משתלם, בהתאם לדיווח של העובד, יראו כשכר חודשי רגיל של העובד בעד החודש שלאחר החודש שבעדו תשולם התשלום החודשי האמור.

לתחילת העמוד 4. הפרשים
 • הפרשים ייראו כשכרו החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו.

לתחילת העמוד 5. תשלום נוסף
 • על תשלום נוסף יחולו, לענין תשלום דמי ביטוח, הוראות אלה:

  (1) אם שיעורו 25% או יותר משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום (להלן - שכר המינימום) יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד (להלן - חודשי העבודה הקודמים), והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה, יצורף לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים;

  (2) אם שיעורו נמוך מ-25% משכר המינימום, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.

לתחילת העמוד 6. חלוקת תשלום נוסף בוטלה
לתחילת העמוד 7. מועד תשלום דמי ביטוח
 • המועד לתשלום דמי ביטוח, החלים על תשלומים חודשיים כאמור בתקנה 3, על הפרשים כאמור בתקנה 4 ועל תשלום נוסף כאמור בתקנה 6, הוא ב-15 לחודש שלאחר החודש שבו שולמו.

לתחילת העמוד 8. תחולה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995).