תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים), התשמ"ז-1987

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים), התשמ"ז-1987
לתחילת העמוד 1. הגדרה
  • בתקנות אלה, "אזור" - יהודה והשומרון וחבל עזה.

לתחילת העמוד 2. החלת הוראות החוק
  • הוראות החוק יחולו על אדם הגר באזור או עובד בו כאילו היה גר או עובד בישראל, אם הוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950.

לתחילת העמוד 3. חובת תשלום דמי ביטוח
  • מעבידו של אדם שהוראות החוק חלות עליו בהתאם לתקנה 2 חייב לשלם דמי ביטוח לפי החוק בעד אדם כאמור.

לתחילת העמוד 4. סמכויות המוסד
  • המוסד לביטוח לאומי יהיה מוסמך לפעול באזור לשם ביצוע החוק.