תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ"ז-1986

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ"ז-1986
לתחילת העמוד 1. אישור על שירות חד-יומי
  • (א) זכאי לתגמול בעד שירות חד-יומי לפי סעיף 127סח(ג), יתן לו צבא הגנה לישראל, בתום כל רבעון כמשמעותו בלוח י"א לחוק, אישור על מספר ימי שירות חד-יומי, שבעדם מגיע לו תגמול באותו רבעון.


    (ב) האישור יינתן על גבי טופס מיוחד המיועד לשירות חד-יומי בלבד.

לתחילת העמוד 2. חישוב התגמול בעד שירות חד-יומי
  • (א) התגמול בעד כל שירות חד-יומי המזכה בתגמול, שאדם שירת ברבעון, יחושב על בסיס הכנסה שהיתה לו ברבע השנה שקדם לחודש האחרון שברבעון (להלן בתקנה זו - רבע השנה); חל פיצוי בחודש השני של רבע השנה, תוגדל ההכנסה בעד החודש הראשון בשיעור הפיצוי ואם הפיצוי חל בחודש השלישי של רבע השנה - תוגדל ההכנסה בעד החודשים הראשון והשני בשיעור הפיצוי שחל בחודש השלישי; חל פיצוי בחודש האחרון שברבעון, תוגדל ההכנסה בעד רבע השנה שחושבה כאמור בשיעור הפיצוי שחל בחודש האחרון שברבעון; סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב-90.


    (ב) לא היתה לאדם הכנסה ברבע השנה או התגמול שחושב לפי האמור בתקנת משנה (א) קטן ממינימום התגמול, ישולם בעד כל שירות חד-יומי מינימום תגמול.


    (ג) התגמול בעד שירות חד-יומי לא יעלה על מקסימום התגמול; היה הזכאי לתגמול עצמאי בחודש האחרון של רבע השנה, יחול עליו מקסימום התגמול שנקבע לעובד עצמאי.

לתחילת העמוד 3. תשלום התגמול על ידי מעביד
  • לענין סעיף 127עד יראו כאילו הזכאי לתגמול בעד שירות חד-יומי ברבעון שירת ברציפות כל ימי השירות המזכים בתגמול בימים האחרונים של אותו רבעון.

לתחילת העמוד 4. החלת תקנות
  • הוראות תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), התשל"ח-1977 למעט תקנות 1, 5 ו-7, יחולו, בשינויים המחוייבים, על זכאי לתגמול בעד שירות חד-יומי.