תקנות הביטוח הלאומי

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), התשל"ח-1977
לתחילת העמוד 1. תקופת ההפסקה בעיסוק
 • תקופת ההפסקה בעיסוק לענין סעיף 127עב(א) לחוק היא ששים יום.

לתחילת העמוד 2. הוראות משלימות בדבר חישוב שכר העבודה הרגיל
 • בחישוב שכר העבודה הרגיל של עובד יובאו בחשבון -

  (1) דמי פגיעה לפי סימן ד' לפרק ג' לחוק;
  (2) תמורת חופשה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951;
  (3) דמי מחלה;
  (4) תגמול לפי סעיף 127סט לחוק;
  (5) דמי אבטלה לפי פרק ו'1 לחוק.

לתחילת העמוד 4. חישוב תגמול למי שהיה עובד וגם עובד עצמאי
 • (א) בתקנה זו -

  "תקופה קובעת" - שלושת החדשים שהכנסתם משמשת בסיס לחישוב התגמול;
  "הכנסה מעבודה" - ההכנסה של עובד מעבודה בתקופה הקובעת;
  "הכנסה ממשלח יד" - ההכנסה של עובד עצמאי בתקופה הקובעת.


  (ב) היה אדם בתקופה הקובעת או בחלק ממנה גם עובד וגם עובד עצמאי, או שבחלק מהתקופה הקובעת היה עובד ובחלק עובד עצמאי, יחושב התגמול המגיע לו על בסיס הכנסתו מעבודה בצירוף הכנסתו ממשלח יד, מחולק בתשעים.

לתחילת העמוד 5. תקופת רבע השנה
 • רבע השנה לענין סעיף 127עא לחוק הוא רבע השנה שקדם ל-1 לחודש שבו החל שירות המילואים.

לתחילת העמוד 6. תשלום התגמול על ידי המוסד
 • התגמול ישולם לעובד במישרין על ידי המוסד במקרים אלה:

  (1) המעביד הוא פסול-דין, פושט רגל או שניתן נגדו צו קבלת נכסים;


  (2) המעביד נפטר, וכשהמעביד הוא תאגיד - אם התחילו לגביו הליכי פירוק או אם חדל להתקיים;

  (3) המפעל שבו עבד הזכאי הפסיק לפעול;

  (4) בכל מקרה אחר - כשקיימות נסיבות המצדיקות, להנחת דעתו של המוסד, כי התגמול ישולם במישרין על ידיו.

לתחילת העמוד 7. הפסקה בין שירות לשירות
 • התקופה לענין סעיף 127עז לחוק היא ששים יום.