תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (קיצבאות ילדים) (הגשת תביעה ואופן תשלום הקיצבה), התשנ"ב-1992

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (קיצבאות ילדים) (הגשת תביעה ואופן תשלום הקיצבה), התשנ"ב-1992
לתחילת העמוד 1. הגשת תביעה
 • (א) תביעה לקיצבת ילדים לפי פרק ה' לחוק (להלן - התביעה) תוגש למוסד, בטופס שקבע לכך (להלן - טופס התביעה), בידי אחד ההורים של הילד או בידי אפוטרופסו, ובאין אפוטרופוס - בידי אדם אחר המבקש להתמנות כמקבל קיצבה לפי סעיף 136 לחוק והוא כשיר להתמנות לכך.


  (ב) המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו, לשלם קיצבאות ילדים לסוגי זכאים שקבע, בהתבסס על נתוני מאגר המידע שברשותו, אף ללא הגשת תביעה; לענין זה, "מאגר מידע" - כמשמעותו בפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

לתחילת העמוד 2. הוכחת הזכות לקיצבה
 • (א) התובע קיצבת ילדים (להלן - התובע) ימסור את כל הפרטים הנדרשים בטופס התביעה, לרבות פרטים על חשבון הבנק שבאמצעותו תשולם הקיצבה; התובע יצרף לתביעה את כל המסמכים הנדרשים להוכחת זכותו לקיצבה.


  (ב) התובע יודיע למוסד על כל שינוי שחל בפרטים שנמסרו בתביעה.

לתחילת העמוד 3. השלמת פרטים
 • (א) מצא פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 130 לחוק, כי התובע לא חתם על התביעה, לא מסר את כל הפרטים שבטופס התביעה או כי לא צירף מסמך מהמסמכים הדרושים להוכחת הזכות לקיצבה, יודיע על כך לתובע וידרוש ממנו להשלים את הפרטים החסרים.


  (ב) לא השלים התובע את הפרטים החסרים, לרבות פרטים הדרושים לביצוע התשלום בתוך 12 חדשים מיום דרישת המוסד כאמור בתקנת משנה (א) - תידחה התביעה.

לתחילת העמוד 4. מועד תשלום הקיצבה
 • קיצבת ילדים תשולם מדי חודש, בעד החודש השוטף, במועד שהמוסד קבע.

לתחילת העמוד 5. אופן תשלום הקיצבה
 • (א) קיצבת ילדים תשולם בידי המוסד לחשבון הבנק של התובע.


  (ב) ביקש התובע כי קיצבת הילדים לא תשולם באמצעות בנק, תשולם לו הקיצבה בבנק הדואר או בהמחאה אם אישר זאת המוסד.


  (ג) קיצבת ילדים המגיעה לזכאי השוהה בחוץ לארץ תשולם בארץ, בדרך האמורה בתקנות משנה (א) ו-(ב).

לתחילת העמוד 6. ביטול תקנות
 • תקנות 2 עד 10 לתקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), התש"ך-1959 - בטלות.

לתחילת העמוד 7. תחילה ותחולה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן והן יחולו גם לגבי תביעות שהוגשו לפני תחילתן.