תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו-1985

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו-1985
לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • בתקנות אלה -


    "עיגול לשקלים חדשים" - עיגול לשקלים חדשים שלמים, כך שסכום שהוא פחות מ-50 אגורות לא יובא בחשבון וסכום שהוא 50 אגורות או יותר אך פחות מ-100 אגורות ייחשב כשקל חדש אחד.


    "תקנות בדבר מקרים מיוחדים" - תקנות הביטוח הלאומי (הוראות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971;


    "תקנות הפטור" - תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשמ"א-1981;


    "תקנות הגביה" - תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד-1954.

לתחילת העמוד 1א. עיגול גימלה יומית ותשלום יומי אחר
  • גימלה ליום המחושבת לפי החוק על בסיס הכנסה וכל תשלום שהמוסד משלם לפי כל דין אחר המחושב ליום על בסיס הכנסה, יעוגלו כך שסכום המסתיים בשבר של אגודה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר - כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - כבטל.

לתחילת העמוד 2. עיגול גימלה ותשלום אחר
  • גימלת כסף - למעט גימלה לפי פרק ו3 לחוק ולרבות מקדמה לפי סעיף 134א לחוק, קיצבת ילדים בעד כל ילד ומענק בעד כל ילד לפי חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, תוספת קיצבה בעד תלויים המשולמת לפי החוק, וכל תשלום שהמוסד משלם לפי כל דין אחר, יעוגלו לשקלים חדשים.

לתחילת העמוד 3. עיגול סכום לצורך גימלה וסכום אחר
  • סכום הכנסה חדשית המשמש בסיס לחישוב גימלה וסכום המחושב על פי החוק או על פי דין אחר והמשמש לענין קביעת זכאות לתשלום הסכומים האמורים בתקנות 1 ו-2, או לקביעת שיעורים של אלה, יעוגלו לשקלים חדשים.

לתחילת העמוד 4. עיגול חייב במזונות
  • סכומים שהמוסד גובה מחייב במזונות לפי סעיף 14 לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972,  יעוגלו לשקלים חדשים.

לתחילת העמוד 5. עיגול סכומים המשמשים לחיוב בדמי ביטוח ולחיוב אחר
  • (א) סכום הכנסה המחושב לצורך גביית מקדמה בדמי ביטוח או לצורך גביית מקדמה בחיוב אחר שהמוסד גובה לפי כל דין אחר, סכום המחושב לפי סעיף 181(ה) לחוק, ההכנסה האמורה בלוח א' לחוק, סכום שכר המשמש בסיס לתשלום דמי ביטוח לפי תקנה 8 לתקנות בדבר מקרים מיוחדים, וסכום המתקבל לפי תקנה 2א(א) או (ב) לתקנות הפטור, יעוגלו לשקלים חדשים.


    (ב) דמי ביטוח, לרבות כל סכום המשולם כמקדמה בחיוב בדמי ביטוח או כמקדמה בחיוב לפי כל דין אחר, מנה של מקדמה רבעונית והסכום הכולל של דמי ביטוח שמעביד מנכה משכרם של עובדיו לפי סעיף 161(ג) לחוק יעוגלו לשקלים חדשים.

לתחילת העמוד 6. עיגול תוספת והחזר
  • סך סכום של תוספת וקנס שחושבו לפי סעיף 179 לחוק ותשלום יתר ותוספת שחושבו לפי סעיף 178 לחוק המסתיימים בסכום שהוא פחות משקל חדש אחד, יעוגלו כלפי מטה לשקל החדש הקרוב.

לתחילת העמוד 7. ביטול תקנות
  • בטלות -

    (1) תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול גמלאות, הכנסה שנתית ודמי ביטוח), התשמ"ה-1985;

    (2) תקנת משנה (ד) בתקנה 8 לתקנות בדבר מקרים מיוחדים;

    (3) תקנת משנה (ג) בתקנה 2א' לתקנות הפטור.

לתחילת העמוד 8. תחילה ותחולה
  • (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשמ"ו (1 בינואר 1986).


    (ב) תקנות אלה יחולו גם על סכום שהמוסד חייב לשלם לפי החוק ולפי כל דין אחר וגם על חוב שהמוסד גובה לפי החוק ולפי כל דין אחר, שנוצרו לפני יום תחילתן של תקנות אלה והמשולמים לאחר יום תחילתן.

לתחילת העמוד 9. הוראות מעבר
  • (א) חוב בדמי ביטוח בשל הפרש דמי ביטוח לפי הוראות סעיף 164(ג)(1) או (ד) לחוק או לפי תקנה 5ב' לתקנות הגבייה, לרבות קנס ותוספת לפי סעיף 178 לחוק או לפי סעיפים 139 ו-140 לחוק, והחוב בשל מקדמה של גימלה, שביום תחילתן של תקנות אלה הסתיים בשבר של אגורה, ייראה שבר האגורה כבטל.

    (ב) סכום הכנסה המשמש בסיס לחישוב גימלה של נכה עבודה שנפגע בעבודה לפני 1 באפריל 1983, המסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר - כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - כבטל.