תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ"ז-1987

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ"ז-1987
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "אזור" - יהודה והשומרון וחבל עזה;


  "גמלה" - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק, למעט גמלה לפי פרק ג' לחוק;


  "יום התחילה" - יום תחילתן של תקנות אלה;


  "היום הקובע" - היום שבו העתיק אדם את מקום מגוריו לאזור;


  "תושב האזור" - מי שיושב באזור ומתקיימים בו כל אלה;


  (1) הוא אינו אזרח ישראלי;


  (2) הוא רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;


  (3) הוא מחזיק בתעודת זהות ישראלית שניתנה לו לפני יום התחילה;


  (4) מקום מגוריו הרשום בתעודת הזהות הוא בשטח המתואר בתוספת לצו סדרי השלטון והמשפט (מס' 1), התשכ"ז-1967;


  (5) ביום הקובע היה בן 18 שנים ומעלה.

לתחילת העמוד 2. שמירת זכויות
 • משולמת לתושב האזור גמלה ביום התחילה, ימשך תשלומה כל עוד יתקיימו התנאים שהיו מזכים אותו בתשלום הגימלה אילו היה תושב ישראל.

לתחילת העמוד 3. המשך תשלום
 • שולמה גמלה ביום הקובע שחל לאחר יום התחילה, ימשך תשלומה לתושב האזור כל עוד יתקיימו התנאים שהיו מזכים אותו בתשלום הגימלה אילו היה תושב ישראל.

לתחילת העמוד 4. זכות לקצבת זקנה
 • תושב האזור שאינו זכאי לקצבת זקנה לפי תקנות 2 ו-3, יהיה זכאי לקצבת זקנה כאמור באותן תקנות אם נתקיים בו אחד מאלה:

  (1) היה זכאי לקצבת זקנה ביום הקובע, אך היא טרם שולמה לו;

  (2) השלים תקופת אכשרה לקבלת קצבת זקנה לפני היום הקובע ונעשה זכאי לקצבת זקנה תוך שנתיים מאותו יום;

  (3) השלים תקופת אכשרה לקבלת קצבת זקנה בהיותו עובד או עובד עצמאי בישראל כאמור בתקנה 8(א)(1) ונעשה זכאי לקצבת זקנה לא יאוחר מאשר תוך שנתיים מהיום שבו הפסיק לעבוד כאמור;

  (4) השלים תקופת אכשרה לקבלת קצבת זקנה ובתכוף לפני שהגיע לגיל זיקנה קיבל קצבת נכות לפי פרק ו'2 לחוק, והוראות סעיף 20א לחוק יחולו, בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד 5. זכות לקצבת שאירים
 • (א) משולמת ביום התחילה כאמור בתקנה 2 או ביום הקובע כאמור בתקנה 3, לפי הענין, קצבת שאירים מכוח מי שהיה מבוטח לפי החוק או שהיה תושב האזור, יימשך תשלום הקצבה כאמור באותן תקנות לפי הרכב המשפחה שהיה ביום הלחילה או ביום הקובע, לפי הענין.

  (ב) נפטר תושב האזור - מקבל קצבת זקנה או קצבת נכות לפי פרק ו'2 לחוק - תינתן קצבת שאירים לאלמנתו שהיא תושבת האזור וכן לאותם ילדים שבעדם שולמה תוספת לקצבה, ובלבד שמתקיימם התנאים המזכים בקצבת שאירים לפי החוק.

  (ג) נפטר תושב האזור בעת היותו עובד או עובד עצמאי כאמור בתקנה 8(א) או תוך שנתיים מהיום שבו חדל לצבור תקופת אכשרה, תינתן קצבת שאירים לאלמנתו ולילדיו, ובלבד שמתקיימם התנאים המזכים בקצבת שאירים לפי החוק.

לתחילת העמוד 6. זכות לקצבת נכות
 • הגיש תושב האזור תביעה לקצבת נכות לפי פרק ו'2 לחוק והתאריך הקובע, כמשמעותו באותו פרק, חל בעת שהתובע היה מבוטח לפי פרק ב' לחוק, תיבדק תביעתו כאילו היה תושב ישראל; אושרה התביעה - תשולם קצבת הנכות כל עוד מתקיימים התנאים המזכים בקצבת נכות לפי החוק.

לתחילת העמוד 7. תשלום דמי ביטוח
 • (א) תושב האזור, שעובד בישראל כעצמאי ונרשם במוסד לביטוח לאומי כעצמאי, חייב בתשלום דמי ביטוח נפגעי עבודה לפי הכללים שנקבעו בחוק ובתקנות לגבי עובד עצמאי שהוא תושב ישראל ודמי ביטוח אמהות כאמור בסעיף 340(ג) לחוק.


  (ב) מועסק תושב האזור כעובד בישראל, יחולו הוראות החוק והתקנות בדבר תשלום דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד שנקבעו לגבי עובד שהוא תושב ישראל ודמי ביטוח אמהות כאמור בסעיף 340(ג) לחוק.

לתחילת העמוד 8. צבירת תקופת אכשרה
 • (א) תושב האזור שעובד בישראל 6 חדשים רצופים לפחות כעובד, למעט במשק בית, או כעובד עצמאי שרשום במוסד לביטוח לאומי, תיחשב לו תקופת עבודתו בישראל, לגבי עובד עצמאי - מהחודש שבו נרשם כעצמאי במוסד לביטוח לאומי -
  (1) כתקופת ביטוח לענין תקופת האכשרה המזכה בקצבת זקנה ובקצבת שאירים;
  (2) כתקופה שבה היה מבוטח לפי פרק ב' לחוק לענין הזכאות לקצבת נכות לפי תקנה 6 וכתקופה שבה היה תושב ישראל לענין סעיף 127כב(א) לחוק, ובלבד שעבד בישראל 12 חדשים רצופים לפחות בתכוף לפני התאריך הקובע כמשמעותו בפרק ו'2 לחוק.

  (ב) היתה בתקופת האכשרה של תושב האזור הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות, לא תיחשב לגביו, לענין חישוב תקופת האכשרה המזכה בקצבת זקנה ובקצבת שאירים, כל תקופת אכשרה שקדמה להפסקה.

לתחילת העמוד 9. שיעור הגמלה
 • (א) שיעור הגמלה לפי תקנות אלה ייקבע בהתאם להרכב המשפחה שהיה לזכאי לתשלום ביום התחילה - לגבי מי שחלה עליו תקנה 2 או ביום הקובע - לגבי מי שזכאי לגמלה שלא לפי תקנה 2.


  (ב) תושב האזור שחלה עליו תקנה 8, ייחשב לגביו כיום קובע לענין תקנת משנה (א), היום שבו הגיש תביעה לגמלה ואם הגיש את התביעה לאחר שהפסיק לעבוד בישראל - היום שבו הפסיק לעבוד.


  (ג) "ילד", לענין תשלום גימלה או תוספת לגמלה - מי שטרם מלאו לו 18 שנים.

לתחילת העמוד 10. הגשת תביעה
 • על אף האמור בסעיף 128 לחוק -

  (1) לא תשולם גמלה לפי תקנות אלה אלא אם כן התביעה לקבלתה הוגשה תוך 12 חדשים -

  מהיום הקובע - לענין תקנה 4(1);

  מהיום שבו נעשה זכאי לקצבה - לענין תקנה 4(2) ו-(3);

  מיום הפטירה - לענין תקנה 5;

  מהיום הקובע - לענין תקנה 6 ואם חלה גם תקנה 8(א)(2) - מהתאריך הקובע כמשמעותו בפרק ו'2 לחוק.

  (2) התקופה שבעדה תשולם הגמלה למפרע לא תעלה על 12 חדשים מיום הגשת התביעה.

לתחילת העמוד 11. סייג לזכאות
 • קיים ביום שבו קרה המקרה המזכה בגמלה חוב של דמי ביטוח בעד תקופה של 12 חדשים לפחות, לא תינתן גמלה והוראות פרק ט1 לחוק לא יחולו; לענין זה, "היום שבו קרה המקרה המזכה בגמלה" -

  (1) בתביעה לקצבת זקנה - היום בו נוצרה לראשונה הזכאות לקצבה;

  (2) בתביעה לקצבת שאירים - היום שבו נפטר תושב האזור;

  (3) בתביעה לקצבת נכות - התאריך הקובע כמשמעותו בפרק ו'2 לחוק.

לתחילת העמוד 12. חידוש תשלום
 • הופסק תשלום גמלה לתושב האזור לפני יום התחילה ושולמה לו גמלה ביום הקובע או מתקיימים בו התנאים המזכים בגמלה לפי תקנות אלה, יחודש תשלומה מה-1 בחודש שלאחר הגשת הבקשה לחידוש התשלום, אך לא לפני יום התחילה.

לתחילת העמוד 13. גמלה להבטחת הכנסה
 • (א) תושב האזור שתקנה 2 או 3 חלה עליו ואשר, בנוסף לגמלה, קיבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, יימשך תשלומה כל עוד מתקיימים התנאים שהיו מזכים אותו בתשלום הגמלה לפי החוק האמור, אילו היה תושב ישראל.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תושב האזור הנמצא במוסד לא יהיה זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה.

לתחילת העמוד 14. תקופת עבודה לפני יום התחילה
 • הוראות תקנות אלה יחולו גם על תושב האזור שעבד בישראל כאמור בתקנה 8 לפני יום התחילה.

לתחילת העמוד 15. תחילה ותחולה
 • (א) תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987).


  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם היום שבו קרה המקרה המזכה בגמלה כמשמעותו בתקנה 11 יחול תוך שלושת החדשים הראשונים מיום התחילה, יחולו הוראות סעיף 181 לחוק במקום הוראות תקנה 11.


  (ג) מתקיימים באדם התנאים האמורים בפסקאות (1), (2) ו-(3) להגדרת "תושב האזור" ומקום מגוריו הרשום בתעודת הזהות הישראלית הוא השכונה דחית אל-בריד (שכונת הדואר), יחולו עליו תקנות אלה כאילו התקיים בו האמור בפסקה (4) להגדרת תושב האזור וכאילו מיום 1 בינואר 1970 היה לתושב האזור.


  (ד) העתיק אדם את מקום מגוריו לישראל וחדל להיות תושב האזור, יחולו עליו הוראות תקנות אלה לתקופה של שנתיים מהיום שבו העתיק את מקום מגוריו כאמור.