תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ"ח-1997

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ"ח-1997
לתחילת העמוד 1. הרחבת חוג המבוטחים
  • לענין פרק ז' לחוק יראו כמבוטח גם תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 65 שנים אם נתקיים בו אחד מאלה:

    (1) הוא עובד הזכאי לשכר והוא חייב בתשלום דמי ביטוח לפי הוראות סעיף 371(1(ז) ו-(ח) לחוק;

    (2) הוא עובד שאינו זכאי לשכר ומעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו כפי שנקבע לפי הוראות סעיף 371(1)(ו) לחוק.

לתחילת העמוד 2. דמי ביטוח אבטלה
  • בעד מבוטחים כאמור בתקנה 1 ישתלמו דמי ביטוח לענף ביטוח אבטלה בשיעורים הנקובים בפרט 6 שבטור ד' של לוח י' לחוק, ולפי הוראות שנקבעו למבוטחים כאמור, בתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971.

לתחילת העמוד 3. תחילה ותחולה
  • תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן (להלן - יום התחילה), והן יחולו על דמי ביטוח ודמי אבטלה המשתלמים בעד התקופה שלמן יום התחילה.

לתחילת העמוד 4. הוראות מעבר
  • על אף האמור בתקנה 3, מי שנתקיימו בו הוראות תקנה 1 במשך תקופה של 540 הימים שקדמו בתכוף ליום התחילה, יראוהו, לענין סעיף 161(א)(1)(א) לחוק, כאילו שולמו בעדו דמי ביטוח אבטלה בתקופה האמורה.