תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה), התשל"ד-1974

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה), התשל"ד-1974
לתחילת העמוד 1. הרחבת חוג המבוטחים
  • חייל משוחרר כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה), תשל"ד-1973 (להלן - חוק החיילים המשוחררים), יהיה מבוטח לפי פרק ו'1 לחוק במשך שנה מיום סיום השירות שבו השלים את התקופה המזכה כמשמעותה בחוק החיילים או מיום תחילתן של תקנות אלה, לפי המועד המאוחר יותר.

לתחילת העמוד 2. דין חייל משוחרר
  • לענין סעיפים 127ד ו-127יג לחוק יראו מבוטח לפי תקנה 1 כחייל.