תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), התשל"ה-1975

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), התשל"ה-1975
לתחילת העמוד סימן א': הוראות כלליות
 • 1. הגדרות 

  בתקנות אלה:

  "הכנסה" - ההכנסה של מבקש הענקה, לרבות הכנסת בן הזוג הנמצא עמו, מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, למעט הכנסה ממקורות אלה:

  (1) קצבת ילדים לפי פרק ה' לחוק;

  (2) הענקות מכוח סעיף 40(ב1)(2) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949;

  (3) הוצאות מבקש ההענקה עקב מחלתו או נכותו שלו או של התלויים בו בסכום סביר שהכיר בו המוסד ושאינן מכוסות על ידי שירותי הסעד של המדינה או רשות מקומית;


  "הענקה" - הענקה לפי פרק ט' 1 לחוק;


  "תלוי" ו"שאיר" - כמשמעותם בפרק ב' לחוק.


  2. למי ניתנת ההענקה

  בכפוף לאמור בסימן ב', יינתנו הענקות לפי סימן ג' לתקנות אלה למי שנדחתה תביעתו מסיבה כאמור בסעיף 198א לחוק.

לתחילת העמוד סימן ב': הצידוק למתן הענקה
 • 3. הנסיבות למתן הענקה

  בכפוף לאמור בסימן ג' יתן המוסד הענקה במקרה שלא אושפזה יולדת או נבצר מהמבוטח למלא חובת רישום לפי סעיף 33 לחוק או לשלם דמי ביטוח, כולם או מקצתם, ונוצר פיגור לפי סעיפים 98 או 181 לחוק מחמת אחד מאלה:

   

  1. מחלה או תאונה;
  2. מאסר או מעצר;
  3. פסלות לדין או פשיטת רגל;
  4. שירות בצבא-הגנה לישראל;
  5. הימצאות בארץ אויב או בארץ שאינה מאפשרת מגע חפשי עם ישראל;
  6. תנאי מלחמה או פעולות אויב;
  7. אסונות טבע או תנאי אקלים החורגים מהרגיל;
  8. רישום גיל לא נכון שתוקן על פי פסק דין, בתנאי שמבקש ההענקה נקט בהליכים משפטיים לתיקון הגיל תוך זמן סביר לאחר שעמד על הטעות;
  9. מסירת מידע לא נכון מאת עובד המוסד שפעל בתפקיד;
  10. סיבה אחרת שלפי שיקול דעת המוסד מקורה בנסיבות שלא היו תלויות במבקש הענקה בתום לב והמוסד שוכנע ששורת הצדק מחייבת מתן הענקה.

   

  4. מבחן ההכנסה למתן הענקה

  (א) בכפוף לאמור בסימן ג' יתן המוסד הענקה למבקש הענקה כשהכנסתו הממוצעת אינה עולה על סכום הנקוב בלוח ב' לחוק, לפי מספר התלויים, מחולק ב- 12; עולה ההכנסה הממוצעת על הסכום המתקבל כאמור - תשולם הענקה יחסית לפי האמור בתקנה 17.


  (ב) מי שתביעתו לקיצבה נדחתה לפי פרק ב' או פרק ו'2 לחוק, תחול לגביו תקנה זו בהתקיים אחד מאלה:

  (1) הושלמה תקופת אכשרה הנדרשת בחוק או קיים פטור לגביה בחוק;

  (2) הוא היה פטור מתקופת אכשרה אילו הוראות החוק הקובעות את הפטור היו חלות לפני תחולתן.

  (ג) "הכנסה ממוצעת", לענין תקנה זו, היא הכנסתו הממוצעת החדשית של מבקש ההענקה במחצית השנה שקדמה לחודש שבו הגיש את הבקשה להענקה כאמור בתקנה 21.


  5. התקופה שבה קיימות הנסיבות למתן הענקה

  הנסיבות למתן הענקה כאמור בתקנה 3 יובאו בחשבון לגבי התקופה שבה הן קיימות בלבד; לגבי חובת הרישום לפי סעיף 33 לחוק די אם נתקיימו נסיבות אלה תקופה של שלושה חדשים שקדמו בתכוף ליום שבו אירעה הפגיעה בעבודה.

לתחילת העמוד סימן ג': שיעורי ההענקה
 • 6. שיעור ההענקה למי שתביעתו לקיצבה לפי פרק ב' נדחתה

  שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו לקיצבה לפי פרק ב' לחוק נדחתה יהיה תשלום חדשי השווה לשיעור כפי שנקבע בסעיף 11 או בסעיף 21 לחוק, לפי הענין.

  7. שיעור ההענקה למי שתביעתו למענק אלמנה נדחתה

  שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו למענק אלמנה לפי סעיף 23 לחוק נדחתה ומתקיימות בו הנסיבות האמורות בתקנה 3 יהיה כמענק אלמנה שהיה משתלם אילו היתה זכאית לכך לפי סעיף 23 לחוק.

   

  8. שיעור ההענקה למי שתביעתו לדמי פגיעה נדחתה

  (א) שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו לדמי פגיעה לפי פרק ג' לחוק נדחתה יהיה -
  (1) כשמתקיימות הנסיבות האמורות בתקנה 3 - כדמי הפגיעה שהיו משתלמים אילו היה שזכאי לכך לפי פרק ג' לחוק;
  (2) כשמתקיימות הנסיבות האמורות בתקנה 4 ותקופת ההיעדרות מהעבודה או ממשלח יד עקב הפגיעה בעבודה היא חודש ימים לפחות - כפי שנקבע בסעיף 11 לחוק, לפי מספר התלויים, מחולק בשלושים וכפול במספר הימים שבעדם מבקש ההענקה היה זכאי לדמי פגיעה.

  (ב) ההענקה לפי תקנת משנה (א) תשולם החל מהיום הראשון שממנו היו מגיעים דמי-פגיעה לפי החוק.

   

  9. שיעור ההענקה למי שתביעתו לקיצבה לפי פרק ג' נדחתה

  (א) שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו לקיצבה לפי פרק ג' לחוק נדחתה יהיה -
  (1) כשמתקיימות הנסיבות האמורות בתקנה 3 - תשלום חדשי השווה לשיעור הקיצבה שהיתה משתלמת אילו היה זכאי על פי פרק ג' לחוק;

  (2) כשמתקיימות הנסיבות האמורות בתקנה 4 - תשלום חדשי השווה לשיעור שנקבע בסעיפים 11 או 21 לחוק, לפי מספר התלויים או השאירים.

  (ב) תלוי לפי סעיף 74(א)(3) או (4) לחוק יראוהו לענין תקנת משנה זו כשאיר לפי סעיף 21 לחוק אם אין בן-זוג או ילד שבעדו היתה משתלמת קיצבה או תוספת קיצבה (להלן בתקנת משנה זו - הילד), לפי הענין, וינהגו כך: אם ישנו הורה אחד או שני הורים, יראו את ההורה או את המבוגר משני ההורים כאלמן או כאלמנה, לפי הענין, ואת התלויים האחרים אם ישנם - כילדים, וההענקה תשולם בהתאם לשיעור הקיצבה לפי סעיף 21(א) ו-(א1) לחוק; אם אין הורה - תשולם לתלויים האחרים הענקה בשיעור הקיצבה לפי סעיף 21(א2)(1) לחוק; לענין זה, "הורה" - לרבות סב או סבתה.

   

  10. שיעור ההענקה למי שתביעתו למענק לפי פרק ג' נדחתה

  שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו למענק לפי סעיף 66 או לפי סעיף 77 לחוק נדחתה ומתקיימות בו הנסיבות האמורות בתקנה 3 יהיה כמענק שהיה משתלם אילו היה זכאי לפי הסעיפים האמורים.

   

  11. שיעור ההענקה למי שתביעתו למענק לידה נדחתה

  שיעור ההענקה למבקש הענקה שתביעתו למענק לידה נדחתה ומתקיימות הנסיבות האמורות בתקנה 3 יהיה צירוף שני אלה:

  (1) הסכום המיועד לפי החוק לרכישת ציוד לנולד;
  (2) סכום לכיסוי ההוצאות הכרוכות במתן עזרה רפואית מקצועית בשעת הלידה - שאינו עולה על הסכום הניתן לאישפוז יולדת.

   

  12. שיעור ההענקה למי שתביעתו לגימלה לשמירת הריון או לדמי לידה נדחתה

  שיעור ההענקה למבקשת הענקה שתביעתה לגימלה לשמירת הריון או לדמי לידה נדחתה ומתקיימות הנסיבות האמורות בתקנה 3, יהיה כשיעור הגימלה לשמירת הריון או כשיעור דמי הלידה שהיו משתלמים למבקשת ההענקה אילו היתה זכאית לדמי לידה או לגימלה לשמירת הריון, לפי הענין.

   

  13. שיעור ההענקה למי שתביעתו לקיצבה לפי פרק ו'2 נדחתה

  שיעור ההענקה למבקש הענקה שתביעתו לקיצבה לפי פרק ו'2 לחוק נדחתה יהיה כתשלום חדשי השווה לשיעור הקיצבה כאמור בסעיפים 127לו עד 127לט לחוק, לפי הענין.

   

  14. הענקה למי שנדחתה תביעתו חלקית

  ההענקה למבקש הענקה שתביעתו לגימלה נדחתה חלקית על-פי סעיף 181 לחוק תהיה בסכום ההפרש שבין ההענקה לפי תקנות 6 עד 13, לפי הענין, לבין הגימלה החלקית שמשתלמת לו.

   

  15. הגבלה

  ההענקה לא תעלה על הגימלה שהיתה משתלמת אילולא נדחתה התביעה במסגרת ענפי הביטוח כאמור בסעיף 198א לחוק.

   

  16. הגדלת סכומי ההענקה

  הוגדלו סכומי הגימלאות לפי סעיף 11(ג) לחוק, תגדל ההענקה החדשית באותו שיעור.

   

  17. הענקה יחסית

  למבקש הענקה לפי תקנה 4 שהכנסתו הממוצעת עולה על הסכום הנקוב בלוח ב' לחוק, לפי הענין, תשולם ההענקה בניכוי הסכום העולה כאמור ובלבד שסכום ההענקה שנותר לאחר הניכוי עולה על 10% ממנה.

לתחילת העמוד סימן ד': שונות
 • 18. הענקה נוספת

  אושרה בקשה להענקה, יינתנו לזכאי גם כל הגימלאות בעין שהיה זכאי להן אילו לא נדחתה תביעתו.

  19. מניעת תשלומי כפל

  בכפוף לאמור בתקנה 14, לא תשולם הענקה בעד פרק הזמן שמשתלמת בעדו גימלה לפי פרקים ב', ג', ו'1 או ו'2 לחוק, או הענקה חדשית מכוח סעיף 198א לחוק או תמיכה חדשית לצרכי מחייתו מאת אוצר המדינה או רשות מקומית, זולת תמיכה כאמור הניתנת כהשלמה בנוסף להענקה.

   

  20. בדיקה חוזרת

  (א) אושרה הענקה לפי תקנה 4, רשאי מקבל ההענקה לבקש בדיקה חוזרת של הכנסתו הממוצעת על סמך הטענה כי הכנסתו החדשית הממוצעת הופחתה בששת החדשים שקדמו לבקשתו; בקשה לבדיקה חוזרת לא תוגש אלא כתום ששה חדשים מתאריך הגשת הבקשה למתן ההענקה או בקשה קודמת לבדיקה חוזרת.


  (ב) המוסד רשאי לערוך בדיקה חוזרת בהתחשב בהכנסה החדשית הממוצעת של מקבל ההענקה בתקופה של ששת החדשים שקדמו לחודש שבו נערכה הבדיקה החוזרת.

   

  21. מועד הגשת הבקשה

  הענקה תינתן אם הוגשה בקשה להענקה תוך שנים עשר חדשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה לגימלה או מהיום שבו דחה המוסד את התביעה לגימלה.

   

  22. תשלום למפרע

  לא תשולם הענקה מעבר לתקופה העולה על שנים עשר חדשים מהאחד בחודש שבו הוגשה הבקשה להענקה.

   

  23. הליכים

  מבקש הענקה חייב לעבור כל ההליכים הדרושים לפי החוק והתקנות לקביעת דרגת נכות מעבודה או דרגת נכות, לפי הענין.

   

  24. תחולה

  (א) הוראות סעיפים 17א, 23(ב) ו-(ג), 23א, 26, 26ד, 27, 28, 52, 71, 72, 73, 76, 77(ב), 78, 80, 81, 82, 82ג, 90א, 127,103כה, 137א, 145, 146 ו-147 לחוק והתקנות שהותקנו מכוח סעיפי החוק האמורים יחולו על מתן הענקות, בשינויים המחוייבים.


  (ב) הוראות סעיף 69 לחוק יחולו לגבי מקבלי הענקה לפי תקנה 3, בשינויים המחוייבים.


  (ג) נוצרה זכאות להענקה חדשית לפי תקנות אלה לאחר האחד בחודש, תשולם ההענקה החל מאחד באותו חודש.