תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ"ח-1998

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ"ח-1998
לתחילת העמוד 1. טופס תביעה
 • תביעה לגמלה וכן תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה כאמור בסעיף 118 לחוק (להלן - תביעה), יוגשו בטופס שהורה עליו המוסד.

לתחילת העמוד 2. הוכחת הזכות
 • (א) תובע גמלה (להלן - התובע) יציין בתביעתו את כל הפרטים הנדרשים בטופס ויצרף לתביעה את המסמכים הדרושים להוכחת זכותו לגמלה.

  (ב) התובע או אפוטרופסו יאשרו בחתימת ידם את נכונות הפרטים שבתביעה.

  (ג) כוללת התביעה פרטים שאותם חייב למסור מעבידו של התובע או גוף אחר, תוגש התביעה למוסד רק לאחר שהפרטים האמורים יצוינו בתביעה.

לתחילת העמוד 3. הגשת תביעה שלא בידי הזכאי
 • (א) על אף האמור בתקנה 2(ב), נבצר מהתובע מחמת ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לאשר בחתימתו את פרטי התביעה, ולא מונה לו אפוטרופוס, תיחתם התביעה בידי בן זוגו של התובע או בידי אדם אחר המבקש להתמנות למקבל גמלה לפי סעיף 304 לחוק (להלן - אדם אחר), ובתביעה לגמלת סיעוד - יכול שתיחתם בידי קרובו של התובע, ידיד קרוב שלו, עובד סוציאלי של שירותי הרווחה או אחות של שירותי הבריאות במקום מגורי התובע.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תביעה לקצבת זקנה יכול שתיחתם בידי בן זוגו של התובע אף אם לא נתקיים האמור בתקנת משנה (א).

  (ג) שוהה תובע גמלה כאמור בתקנת משנה (א), במוסד שמתקיים בו האמור בסעיף 307(א) לחוק, תיחתם התביעה בידי אדם אחר ובהעדרו בידי -

  (1) שניים מאלה:
  (1) מנהל המוסד שבו שוהה התובע;
  (2) סגן מנהל המוסד כאמור;
  (3) מנהל השירות הסוציאלי של המוסד האמור;
  (2) מנהל שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות או מי שהוא מינה לענין זה;

  (3) מנהל השירות למפגר במשרד העבודה והרווחה או מי שהוא מינה לענין זה;

  (ד) לענין תקנה זו יראו תובע כשוהה במוסד, אם בתקופה של 12 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה שהה במוסד 90 ימים, מתוכם 60 ימים ברציפות.

לתחילת העמוד 4. דרישת פרטים מהמעביד
 • דרש המוסד כי מעבידו של תובע גמלה ימסור פרטים על תקופת עבודתו, סוגה ותנאיה, שכר העבודה ודמי הביטוח ששולמו בעד המבוטח - ימסור את הפרטים האמורים בכתב בגוף התביעה או באישור נפרד, כפי שידרוש המוסד, ויאשרם בחתימת ידו.

לתחילת העמוד 5. שימוש במאגר מידע במאגר
 • (א) על אף האמור בתקנה 1 רשאי המוסד לשלם גמלה מסוג מסוים בהסתמך על נתונים שבמאגר מידע, אף אם לא הוגדש לו תביעה.


  (ב) המוסד רשאי לעשות שימוש במאגר מידע לצורך הוכחת זכות לגמלה, לצורך אימות פרטים ומסמכים המוגשים למוסד לענין תשלום גמלה, וכן לצורך שיפוי מעביד ששילם גמלה.


  (ג) בתקנה זו, "מאגר מידע" - כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ואשר נמצא ברשות המוסד.

לתחילת העמוד 6. בירור התביעה
 • פקיד תביעות כמשמעותו לפי סעיף 298 לחוק (להלן - פקיד התביעות), רשאי להזמין את התובע למוסד לבירור תביעתו ולאימות הפרטים שמסר בה; לא התייצב התובע בפני פקיד התביעות, יראוהו כמי שלא מסר למוסד פרטים או מסמכים הדרושים לבירור תביעתו ויחול האמור בתקנה 8.

לתחילת העמוד 7. תביעה לקויה
 • (א) נתקבלה במוסד תביעה לגמלה שאינה חתומה יראו כאילו התביעה לא הוגשה, והיא תוחזר לתובע בדואר רשום.


  (ב) חתם התובע על התביעה והחזירה למוסד או הגיש תביעה חדשה כנדרש בתוך 30 ימים מהיום שבו הוחזרה התביעה כאמור בסעיף קטן (א), ייחשב המועד שבו נתקבלה התביעה לראשונה כמועד הגשת התביעה, החזירה למוסד לאחר 30 ימים מהיום שהוחזרה ייחשב המועד שבו נתקבלה התביעה החתומה כמועד הגשת התביעה.

לתחילת העמוד 8. השלמת פרטי התביעה
 • (א) ראה פקיד התביעות שהתביעה אינה כוללת את כל הפרטים שנדרשו בטופס התביעה, שלא צוין בתביעה מספר חשבון הבנק לתשלום הגמלה, שלא צורפו לתביעה מסמכים הדרושים לבירור הזכות או לקביעת שיעורה, או שנתגלו אי-התאמות בין המסמכים והנתונים שהגיש התובע לבין הנתונים שבמאגר המידע שברשותו של המוסד - יודיע על כך המוסד לתובע ויבקשו להשלים את החסר בתום 21 ימים מיום מתן ההודעה; לא השלים התובע את החסר בתוך המועד האמור, תישלח לו בתום התקופה האמורה, הודעה נוספת שעליו להשלים את החסר בתוך 15 ימים נוספים (להלן - מועד אחרון להשלמת פרטים).


  (ב) השלים התובע את החסר עד למוסד האחרון להשלמת הפרטים, ייחשב המועד שבו נתקבלה התביעה לראשונה כמועד הגשת התביעה.


  (ג) לא השלים התובע את החסר עד למועד האחרון להשלמת הפרטים תידחה התביעה; ואולם לא תידחה תביעה כשהמעביד הוא החייב במסירת הפרטים ולא מסר אותם.

לתחילת העמוד 9. תביעה לתוספת גמלה
 • הודיע מי שמשתלמת לו גמלה, כי נוצרו נסיבות שבגינן הוא זכאי להגדלת הגמלה או לתוספת גמלה, יראו בהודעה תביעה לגמלה או לתוספת גמלה, לפי הענין.

לתחילת העמוד 10. תביעה לדמי לידה
 • תביעה לדמי לידה המוגשת לפני יום הלידה, תכלול אישור רפואי על יום הלידה המשוער שנקבע בבדיקה רפואית שנערכה בתקופת תשעת השבועות שבתכוף לפני יום הלידה המשוער.

לתחילת העמוד 11. תביעה לגמלה לשמירת הריון
 • (א) לתביעה לגמלה לשמירת הריון יצורף, על גבי טופס שהורה עליו המוסד, אישור של רופא מומחה למחלות נשים ולידה (להלן - התעודה הרפואית); בתעודה הרפואית יאשר הרופא המומחה כי על פי ממצאי בדיקה עדכנית של התובעת עליה להיות בשמירת הריון, והתקופה הדרושה לשמירת ההריון, בציון הפרטים האחרים שבטופס התעודה הרפואית.


  (ב) ניתנה תעודה רפואית לפי תקנת משנה (א) לתקופה שקדמה ליום הוצאתה, יאשר בה הרופא המומחה את המועדים שבהם נבדקה התובעת.

לתחילת העמוד 12. תביעה לדמי תאונה
 • לתביעה לדמי תאונה יצורף, על גבי טופס שהורה עליו המוסד, אישור רפואי על אובדן כושר התפקוד.

לתחילת העמוד 13. תביעה לדמי אבטלה ועבודה מועדפת
 • (א) לתביעה לדמי אבטלה יצורף אישור לשכת שירות התעסוקה, על מספר ימי האבטלה.


  (ב) לתביעה למענק לפי סעיף 174 לחוק יצורפו כל אלה:

  (1) אישור המעיד על תאריך השחרור משירות סדיר בצבא הגנה לישראל;
  (2) המסמכים הדרושים לצורך בדיקת זכאות לדמי אבטלה;
  (3) אישור מאת המעביד על תקופת עבודתו.

לתחילת העמוד 14. תביעה לגמלת סיעוד
 • (א) נבצר מהמוסד או מוועדה מקומית מקצועית כהגדרתה בסעיף 223 לחוק להשלים את הדיון בתביעה לגמלת סיעוד בתוך תשעים ימים מיום שהוגשה התביעה, בשל נסיבות הקשורות בתובע, רשאי המוסד, בהתחשב בנסיבות המקרה, לדחות את התביעה.


  (ב) חדלו להתקיים הנסיבות האמורות בתקנת משנה (א) בטרם דחה המוסד את התביעה, לא תובא התקופה שבה נתקיימו הנסיבות האמורות, במנין 60 הימים שבסעיף 225(ג) לחוק.


  (ג) החליט פקיד התביעות לדחות את התביעה לגמלה, יודיע על כך בכתב לתובע וינמק את החלטתו.


  (ד) נדחתה תביעה לגמלת סיעוד בשל סיבה כלשהי, רשאי התובע, בכל עת, להגיש תביעה חדשה.

לתחילת העמוד 15. תביעה לפי פרק ח'
 • (א) מפרק יצרף לתביעה לגמלה לפי פרק ח' לחוק, אישור בדבר הזכות לגמלה ודין וחשבון מטעמו בדבר שיעור הגמלה ובדבר הסכומים שיש לנכותם לפי סעיף 187 לחוק.

  (ב) מפרק ימציא למוסד, לפי דרישתו, מסמכים הדרושים לבירור תביעה לגמלה לפי פרק ח', לרבות תלושי שכר, הסכמי עבודה, מסמכי ההתאגדות ודין וחשבון על הפרשה לקופות גמל.

לתחילת העמוד 16. תביעה להחזר על-ידי מעביד
 • מעביד התובע החזר תגמולים לפי סעיף 280 לחוק, יצרף לתביעה אישור מטעם צבא הגנה לישראל על תקופת שירות מילואים של כל אחד מעובדיו ששילם לו תגמול לפי סעיף 276(א).

לתחילת העמוד 17. פרטים לצורך המשך תשלום הגמלה
 • המוסד רשאי לדרוש ממי שמשתלמת לו גמלה פרטים וראיות בקשר למתן הגמלה ורשאי הוא להשהות את המשך תשלומה עד שיוגשו לו הפרטים והראיות.

לתחילת העמוד 18. אופן התשלום
 • (א) המוסד ישלם את הגמלה לזכאי לתשלום באמצעות בנק, בנק הדואר או בהמחאה, הכל לפי בחירת המוסד.


  (ב) קצבאות ישולמו אחת לחודש בעד החודש השוטף במועדים שיקבע המוסד.


  (ג) דמי לידה ישולמו בתשלום אחד, בעד כל התקופה שבעדה הם מגיעים, לאחר שחלפה מחציתה.


  (ד) גמלה לזכאי שאינו תושב ישראל תועבר, לפי פרטים שימציא למוסד.

לתחילת העמוד 19. הודעה על שינויים
 • מי שמשתלמת לו גמלה חייב להודיע למוסד בכתב, בציון מספר הזיכוי שלו וסוג הגמלה המשתלמת לו, על כל שינוי שחל בכתובתו, במצבו המשפחתי, בהכנסותיו, במקום תשלום הגמלה או במספר חשבון הבנק שבאמצעותו משלם המוסד את הגמלה, וכן על כל שינוי אחר העשוי להשפיע על זכותו לגמלה, על שיעורה, או על הדרך לתשלומה; קיבל המוסד הודעה כאמור, יאשר המוסד בכתב את קבלת ההודעה תוך ציון השינוי שחל לגבי הגמלה, בעקבות ההודעה האמורה.

לתחילת העמוד 20. תחולה והוראת מעבר
 • תקנות אלה יחולו גם על תביעה שטרם הוחלט לאשרה או לדחותה לפני יום תחילתן (להלן - תביעה קודמת), ולענין תביעה קודמת יוארך המועד האחרון להשלמת פרטים כאמור בתקנה 8, ב-90 ימים נוספים.