תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשרות קבע), התשכ"ה-1965

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשרות קבע), התשכ"ה-1965
לתחילת העמוד 1. דמי ביטוח בעד חייל
 • דמי הביטוח בעד אדם המשרת בצבא-הגנה לישראל שירות סדיר לפי התחייבות לשירות קבע (להלן - חייל) הם בשיעור האמור בפרטים 2, 3, 8, 9 ו- 10 של לוח י' לחוק.

לתחילת העמוד 2. החייב בדמי ביטוח
 • (א) דמי הביטוח כאמור בתקנה 1 ישולמו על ידי אוצר המדינה על בסיס שכרו של החייל אולם לא יבוא בחשבון סכום שכר העולה על סכום המקסימום האמור בפרט 1 של לוח י"א לחוק.


  (ב) אוצר המדינה רשאי לנכות מהשכר של חייל דמי ביטוח בשיעורים המפורטים להלן:
  (1) 3.5% מחלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע;
  (2) 1.48% מחלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע.

לתחילת העמוד 3. חייל שהוא גם עובד עצמאי
 • חייל שהוא גם עובד עצמאי (להלן - חייל עובד עצמאי) ישלם דמי ביטוח לפי פרטים 1, 3, 4, 8, 9 ו- 10 של לוח י' לחוק, מהכנסתו כעובד עצמאי שאינה עולה על ההפרש שבין שכרו כחייל ובין המקסימום הנקוב בפרט 2 של לוח י"א.

לתחילת העמוד 4. מסירת פרטים ואישורים
 • (א) חייל עובד עצמאי ימסור למוסד, עד ה- 15 בפברואר של כל שנת מס, בנוסף לכל דין וחשבון שהוא נדרש למסור על פי החוק, פרטים של שכרו החדשי בחודש ינואר של אותה שנת מס, או על שכרו החדשי בחודש הראשון של שנת המס בה החל ביטוחו כעובד עצמאי.

  (ב) הודיע החייל על שינוי בשכרו, יראו את הודעתו על הסכום ששונה כהצהרה על שינוי בהכנסה.

  (ג) לצורך תשלום מקדמות בכל שנה שוטפת יראו את הסכום שעליו הוצהר לפי תקנה זו כהכנסה שעליה הוצהר לפי תקנה 23 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום דמי ביטוח במקרים מיוחדים) התשל"א-1971 (להלן - תקנות בדבר מקרים מיוחדים).

  (ד) חייל עובד עצמאי ימציא למוסד, תוך שלושה חדשים מתום כל שנת מס, אישור מהצבא על הכנסתו כחייל באותה שנת מס.

לתחילת העמוד 5. החזר תשלום יתר
 • התברר על פי האישורים שהמציא החייל כי נגבו ממנו דמי ביטוח מהכנסה העולה על הסכום המרבי לפי סעיף 348(א) לחוק, יחולו הוראות תקנה 9 לתקנות בדבר מקרים מיוחדים, בשינויים המחוייבים.