תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ"א-1991

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ"א-1991
לתחילת העמוד 3. אישור תקופה העבודה
 • (א) היתה התובעת עובדת, יאשר המעסיק בטופס התביעה את תקופת עבודתה והשכר ששולם לה.


  (ב) היתה התובעת עובדת עצמאית, תיקבע תקופת עבודתה על פי פרק הזמן שבעדו שילמה דמי ביטוח.

לתחילת העמוד 4. חובת הודעה למוסד
 • התובעת תודיע למוסד בכתב -

  (1) על המועד שבו הפסיקה בפועל לעבוד בשל שמירת ההריון;

  (2) על המועד שבו חידשה עבודתה בתקופה שלגביה ינתן האישור הרפואי;

  (3) על כל תשלום בשל שמירת הריון, שהיא זכאית לו על פי כל חיקוק והסדר אחר האמור בסעיף 103ו לחוק;

  (4) על מועד סיום ההריון.

לתחילת העמוד 5. פרטים נוספים
 • (א) המוסד רשאי לדרוש בכל עת פרטים נוספים הדרושים לבדיקת זכאות התובעת לגמלה לשמירת הריון.


  (ב) רופא שהסמיך לכך המוסד (להלן - הרופא המוסמך) רשאי לדרוש, בכל עת, הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים רפואיים, בכל ענין הקשור באישור הרפואי ולחוות דעתו בדבר הצורך בשמירת הריון ותקופתה.


  (ג) בהחלטתו בתביעה רשאי פקיד התביעות להביא בחשבון את חוות דעתו של הרופא המוסמך.

לתחילת העמוד 7. אישור רפואי להמשך תשלום
 • אישור רפואי לתקופת שמירת הריון נוספת יוגש למוסד לא יאוחר מששה חודשים מתום התקופה הרצופה הנוספת של שמירת ההריון.

לתחילת העמוד 9. סייג לתשלום גמלה
 • לא תשולם גמלה לתקופה העולה על שבועיים שקדמו ליום שבו נערכה לתובעת הבדיקה רפואית הראשונה שבה נקבע כי היא זקוקה לשמירת הריון.

לתחילת העמוד 10. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה בתום 30 ימים מיום פרסומן.