תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), התשל"ג-1972

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), התשל"ג-1972
לתחילת העמוד סימן א': דמי אבטלה
 • 1. תושב ארעי

  תושב ארעי לעניין פיסקה (2)(ב) שבהגדרת עולה בסעיף 127א לחוק הוא מי שבידו אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1, (עולה בכוח) כמשמעותו בתקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשט"ז-1955.

   

  2. תאריך כניסה

  לענין סעיף 127ב(ב) לחוק יראו כתאריך כניסתו של אדם לישראל את תאריך כניסתו כעולה, ואם נכנס לישראל שלא כעולה - את תאריך היותו לעולה.


  3. זכאות חייל משוחרר

  חייל ששוחרר משירות סדיר בצבא-הגנה לישראל שלא בגלל אי-התאמה שיש עמה התנהגות רעה חמורה, יהיה זכאי לדמי אבטלה אף אם טרם מלאו לו עשרים שנה; לענין זה, "התנהגות רעה חמורה" - כפי שנקבע בפקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ז-1955.


  4. זכאות לגילאי 20-8

  לענין סעיף 127ג(ד) לחוק, אדם שמטעמי בריאות, משפחה, חינוך או התיישבות בטחונית, או מטעמים הקשורים בצרכי המשק הלאומי, קיבל פטור משירות סדיר בצבא-הגנה לישראל או ששירותו נדחה לפי בקשתו, יהיה זכאי לפי פרק ו'1 לחוק אף אם טרם מלאו לו עשרים שנה.

   

  5. בטלה.

   

  6. רישום בלשכת עבודה

  (א) רואים אדם רשום בלשכת העבודה כמחוסר עבודה, לענין סעיף 127(א) לחוק, אם נרשם בה כדורש עבודה בהתאם לתקנון שירות התעסוקה והתייצב לרישום כמחוסר עבודה בלשכת העבודה בימים ובשעות שקבעה לשכת העבודה למתן סידורי עבודה באותו מדור שבו שובץ ושהודעה עליהם פורסמה על לוח המודעות של אותה לשכת עבודה.


  (ב) אדם ייחשב כרשום בלשכת העבודה כמחוסר עבודה בתקופה שבין יום התייצבותו האחרונה לבין יום התייצבותו הקודמת, ובלבד שהתייצב בפועל כאמור בתקנת משנה (א).


  (ג) התייצב אדם לרישום בלשכת העבודה ביום שלא נקבע להתייצבות במדור שבו שובץ כאמור בתקנת משנה (א), יירשם יום התייצבותו זה כיום אבטלה.


  7. שינוי במקום מגורים

  (א) הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקבוע, תיחשב ההצעה המחייבת שינוי במקום מגוריו לענין סעיף 127ז לחוק, זולת אם קיימת תחבורה ציבורית תקינה למקום העבודה או ההכשרה המקצועית וחזרה, או המעביד מספק הסעה לעבודה וחזרה; זמן הנסיעה לעבודה וחזרה העולה על שעה אחת, נחשב כחלק מזמן העבודה.


  (ב) היה מקום העבודה או ההכשרה המקצועית מרוחק לפחות 40 ק"מ, לא ייחשב כמחייב שינוי מקום מגורים, אם אין לאדם בן משפחה הגר עמו, ומובטחים לו מגורים במקום העבודה או ההכשרה המקצועית והוצאות נסיעה ממקום מגוריו הקבוע למקום העבודה או ההכשרה המקצועית וחזרה אחת לשבועיים לפחות.


  (ג) לענין תקנה זו -
  (1) מרחקים יחושבו לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה;
  (2) "בן משפחה" - בן-זוג, ילד, הורה, אח, סב או נכד;
  (3) מקום המגורים הקבוע של אדם ייקבע לפי הרישום בתעודת הזהות שלו.

   

  8. הצדקה להפסקת עבודה מרצון

  לענין סעיף 127ח(א) לחוק יראו התפטרות ממקום העבודה מהסיבות האמורות בסעיפים 6 או 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, כהצדקה להפסקת עבודה מרצונו של המבוטח.

   

  9. לימודים סדירים בהכשרה מקצועית

  (א) דמי האבטלה לפי סעיף 127טז ישולמו על יסוד אישור שהוגש למוסד מאת האגף להכשרה והשתלמות מקצועית במשרד העבודה והרווחה כי הזכאי השתתף בהכשרה מקצועית.


  (ב) האישור כאמור בתקנת משנה (א) יוגש למוסד אחת לחודש מתחילת ההכשרה המקצועית ויפורטו בו התשלומים שניתנו לזכאי בהכשרה המקצועית ומספר הימים שבעדם שולמו לו, לרבות ימי מחלה ואבל.

   

  10. מובטל שעיקר פרנסת הילד עליו

  לענין סעיף 127ג(ג) לחוק יראו מובטל שעיקר פרנסת הילד עליו אם בחודש שקדם להיותו מובטל היתה הכנסתו גבוהה מהכנסת בן זוגו.

   

  11. חישוב השכר היומי הממוצע

  (א) לעניין חישוב השכר היומי הממוצע של מובטל כאמור בסעיף 170(א) לחוק, יחולק סך כל הכנסתו של מובטל ב-150 ולעניין חישוב השכר היומי הממוצע של מובטל כאמור בסעיף 170(ב) לחוק, יחולק סך כל הכנסתו של מובטל במספר החודשים שבהם עבד והסכום המתקבל יחולק ב-25.


  (ב) סכום המתקבל לפי תקנת משנה (א) שהוא פחות מ-50 שקלים חדשים לא יובא בחשבון, וסכום שבין 50 ל-99 שקלים חדשים ייחשב כ-100 שקלים חדשים.


  (ג) בתקנה זו, "הכנסה" - ההכנסה או השכר המשמשים בסיס לחישוב השכר היומי הממוצע כאמור בסעיף 170(א) או (ב) לחוק.

לתחילת העמוד סימן ב': הענקת אבטלה
 • 12. קטין מובטל

  יראו קטין כמו שאין בידי לשכת העבודה לספק לו עבודה, אם לא סופקה לו עבודה בהתאם לכללים המפורטים בתקנות שירות התעסוקה.

   

  13. תקופת אכשרה

  (א) הענקת אבטלה תשולם לקטין שהשלים את תקופת האכשרה כמוגדר בתקנת משנה (ב).


  (ב) תקופת האכשרה לגבי קטין היא 100 ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח לפי פרק ג' לחוק, תוך 360 הימים בתכוף לראשון לחודש שבו התחילה תקופת האבטלה (להלן - התאריך הקובע).


  (ג) במנין 100 הימים האמורים בתקנת משנה (ב) יכללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח, ימי השתתפות בהכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעילות אחרת כמפורט בתקנה 14, ובלבד שמספר הימים שיובאו במנין כאמור לא יעלה על 50.


  (ד) לא הושלמה תקופת האכשרה מחמת אחת או יותר מהעילות המנויות להלן בפיסקאות (1) עד (3) (להלן - הימים החסרים), ימנו את 360 הימים כאמור בתקנת משנה (ב) בלי למנות בהם את הימים החסרים שאינם עולים על המספר הנקוב לצד כל עילה;


  (1) הכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעילות אחרת כמפורט בתקנה 14 - כל ימי השתתפות הקטין בהם; 
  (2) מחלה או תאונה - 50 יום;
  (3) היעדרות אחרת של קטין מעבודתו מסיבות שאינן תלויות ברצונו, לרבות ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם - 30 יום.

   

  14. הכשרה מקצועית ופעילות אחרת

  (א) ההכשרה המקצועית, סידורי התעסוקה והפעילות האחרת המוכרים לענין סעיף 127יח(ב) לחוק הם: בית-ספר לחניכים, בית-ספר תעשייתי, מסגרת הכוון או חניכות מודרכת שאושרו על-ידי האגף להכשרה והשתלמות מקצועית במשרד העבודה (להלן - האגף), וכן קורס למתבגרים, חבורת עבודה, קבוצת עבודה, כיתת קלט או כל פעילות אחרת המקוימים, מאורגנים או מאושרים על-ידי האגף ובלבד שכל אלה הוצעו לקטין על- ידי לשכת העבודה.


  (ב) לא הוצעו לקטין הכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעילות אחרת כאמור בתקנת משנה (א), או היו אלה במקום המרוחק לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקבוע, יראו בכך נסיבות המצדיקות אי-השתתפותו של הקטין בהם.


  (ג) לענין תקנת משנה (ב) יחושבו מרחקים לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה.

   

  15. שיעור הענקת האבטלה

  (א) בתקנה זו -

  "השכר הקובע" - שכרו היומי הממוצע של הקטין בתקופת האכשרה האמורה בתקנה 13, אולם לא יותר ממחצית השכר הממוצע במשק כמשמעותו בסעיף 127יב לחוק;


  "הכנסה" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו-(2) לפקודת מס הכנסה, וכן דמי אבטלה והענקת אבטלה אשר נתקבלו בתקופת האכשרה האמורה בתקנה 13;


  "שיעור ההשתתפות בפרנסת ההורים" - החלק באחוזים של הכנסת הקטין והוריו.


  (ב) (1) שיעורי הענקת האבטלה לקטין יחושבו באחוזים מהשכר הקובע בהתאם לשיעורי ההשתתפות בפרנסת הוריו שמקום מושבם בישראל, כמפורט להלן:

   

  שיעור הענקת האבטלה מן השכר הקבוע

  שיעור ההשתתפות בפרנסת ההורים

  35%

  20% עד 40%

  50%

  35% עד 49%

  70%

  50% עד 74%

  80%

  75% או יותר

   

  (2) קטין שאין לו הורים יהיה זכאי להענקת אבטלה בשיעור של 80% מן השכר הקובע.

  (3) סכום הענקת אבטלה שהוא פחות משלוש לירות ליום יעוגל לשלוש לירות ליום.

  (ג) לא תשולם הענקת אבטלה בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים מכל תקופה של 120 ימים רצופים המתחילים בתאריך הקובע.

  (ד) מהענקת האבטלה המשתלמת לקטין יופחתו התשלומים הניתנים לו בהכשרה מקצועית, סידורי התעסוקה והפעילות האחרת כמפורט בתקנה 14, להוציא החזר הוצאות נסיעה.

  (ה) לא תשולם הענקת אבטלה לקטין בחודש פלוני אם קיבל הענקת אבטלה בעד 138 ימים כולל מספר הימים באותו חודש ובאחד-עשר החדשים שקדמו בתכוף לאותו חודש, אלא אם הקטין משתתף בהכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעילות אחרת כמפורט בתקנה 14 וכל עוד הוא משתתף כאמור.

  (ו) לא תשולם הענקת אבטלה לקטין בהתקיים אחת מן העילות המנויות להלן וכל עוד היא מתקיימת:

  1. הפסיק את עבודתו, ההכשרה המקצועית, סידור התעסוקה או הפעילות האחרת כמפורט בתקנה 14 מרצונו, בלי שהיתה הצדקה לכך מהסיבות המנויות בתקנה 8;
  2. סירב לקבל עבודה שהוצעה לו לפי תקנה 12 או סירב להשתתף בהכשרה מקצועית, סידור תעסוקה או פעילות אחרת כאמור, או הופסקה השתתפותו בהם מחמת הפרה חמורה של משמעת באישור מי שהסמיך לכך מנהל האגף ועל-פי נוהלים שהוא קבע לאחר התייעצות בארגן הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של נוער עובד.

  16. הקצבה לחשבון מיוחד


  לחשבון המיוחד לפי סעיף 215א לחוק, יוקצב מדי שנת כספים סך השווה לאחוז אחד מהתקבולים בענף ביטוח אבטלה באותה שנת כספים.

לתחילת העמוד סימן ג': הגשת תביעות
 • 17. הגשת תביעה לגימלה

  (א) בוטל.

  (ב) לשכת העבודה תתן לתובע אישור לפי הטופס שבתוספת החל מ-5 לחודש בעד ימי אבטלה שקדמו לאותו חודש.


  (ג) תביעה לגימלה לפי סימן זה תוגש למוסד פעם אחת בכל תקופה של שנים- עשר חדשים שלאחר התאריך הקובע כמשמעותו בסעיף 127ד לחוק.


  18. בוטל.

   

  19. בוטל.

   

  20. המצאת אישורים על ידי לשכת העבודה

  אושרה התביעה לגימלה, יודיע על כך המוסד ללשכת העבודה, ולשכת העבודה תמציא למוסד, אחת לחודש ולא יאוחר מה-15 בו, אישור על מספר ימי אבטלתו של התובע שקדמו לאותו חודש, כאמור בתקנה 17(א).


  21. בוטל.

   

  22. בוטל.

   

  23. בוטל.