תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי"ד-1954

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי"ד-1954
לתחילת העמוד 2. חישוב שכר העבודה הרגיל
 • (א) אם לרגל ההריון הפסיקה מבוטחת את עבודתה לפני היום שבעדו מגיעים לה לראשונה דמי-לידה, או לא שולם לה מלוא השכר לפני אותו יום, יחושב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק לפי שכר עבודתה ברבע השנה שקדם להפסקה כאמור, או למועד שבו לא שולם מלוא השכר כאמור, הכל לפי הענין.


  (ב) לא שולם למבוטחת מלוא השכר ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א), מפאת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, חופשה, ימי אבל במשפחה, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה, יחושב שכר העבודה הרגיל, לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי הסכום המתקבל מצירוף השכר שקיבלה ברבע השנה כאמור, עם השכר המשוער וחלוקתו לתשעים, ובלבד ששכר עבודתה הרגיל לא יעלה על השכר המלא שהיתה מקבלת לולא הפסיקה את עבודתה או אילו שולם לה מלוא השכר כאמור בתקנת משנה (א). "השכר המשוער" - לענין תקנת משנה זו - הוא הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה, המשתלם למבוטחת ברבע השנה האמור, במספר הימים שבהם לא עבדה מהסיבות האמורות.


  (ג) לגבי מבוטחת כאמור בתקנת משנה (א) הזכאית לדמי לידה בעד ששה שבועות, יחושב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א) ב-75, וחלוקת המכפלה ב-90, ובלבד ששכר העבודה הרגיל לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 7 לתוספת השביעית לחוק אלמלא הוראות תקנת משנה זו.


  (ד) בוטל.


  (ה) היתה העובדת ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א) תקופה מסויימת עובדת עצמאית או חברה בקיבוץ או במושב שיתופי בלי שהיתה אותה תקופה גם עובדת בשכר, יהיה שכר העבודה הרגיל שלה הכנסותיה הממשיות ברבע השנה האמור או השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה האמור כפול 60, הכל לפי הסכום הגבוה יותר מחולק ב-90.


  (ו) בוטל.

לתחילת העמוד 2א. תקופת רבע השנה
 • רבע השנה לענין סעיף 101 לחוק הוא רבע השנה שקדם ל-1 לחודש שבו חל יום הפסקת העבודה.

לתחילת העמוד 2ב. מינימום דמי לידה בעד 12 שבועות
 • סך כל דמי הלידה המשתלמים בעד 12 שבועות לא יפחת מסך כל דמי הלידה שהיו משתלמים לאותה מבוטחת לפי תקנה 2(ג) אילו היתה זכאית לדמי לידה בעד 6 שבועות בלבד.

לתחילת העמוד 4א. אישור מקומות שיקום והכשרה מקצועית
 • המקומות המפורטים להלן הם מקומות מאושרים שבהם ניתנים הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי לענין הגדרת "הכשרה מקצועית" שבסעיף 91 לחוק:

  (1) מקומות שבהם ניתנים הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה במקצוע הנלמד לפי תכנית לימודים לפחות 35 שעות בשבוע במשך 6 חדשים רצופים לפחות;

  (2) בתי ספר לאחיות מוסמכות ואחיות מעשיות שהכיר בהם המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיך לכך.

לתחילת העמוד 4ב. הוראות מיוחדות לתשלום דמי הביטוח
 • אדם שמלאו לו שמונה עשרה שנה והמקבל הכשרה מקצועית כאמור בתקנה 4א ישתלמו בעדו בעד כל חודש דמי ביטוח אמהות בשיעור של 0.1% ממחצית השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון; לענין זה, "רבעון" - כהגדרתו בלוח י"א.

לתחילת העמוד 4ג. קביעת מעביד לצורך תשלום דמי הביטוח
 • לגבי אדם המקבל הכשרה מקצועית באחד המקומות כאמור בתקנה 4א יראו כמעבידו, לצורך תשלום דמי הביטוח -

  (1) במקום כאמור בפיסקה (1) - את האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה;

  (2) במקום כאמור בפיסקה (2) - את החייב בתשלום שכר העבודה למדריכים ולעובדים;

לתחילת העמוד 6א. מענק לידה מיוחד
 • נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן, בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו' לחוק, מענק מיוחד בסך 850 שקלים חדשים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.