תקנות הביטוח הלאומי - תיקונים לתקנות

לתחילת העמוד תיקונים לתקנות
 • תיקון (9 במרס 1995) ק"ת 5668: תקנה 1, 2.
  תיקון (29 במאי 1997) ק"ת 5831: תקנה 3.
  תיקון (22 בפברואר 1999) ק"ת 5953: פתיח, תקנה 1, 2, 5, 5א, 5ב, 5ד, 6.
  תיקון (12 באפריל 2000) ק"ת 6029: תקנה 8.
  תיקון (13 בספטמבר 2001) ק"ת 6125: תקנה 5ב.
  תיקון (3 בפברואר 2005) ק"ת 6367: תקנה , 2ב.
  תיקון (25 בפברואר 2008) ק"ת 6650: תקנות: 1, 3, 8, 9.
  תיקון (8 במרץ 2010) ק"ת 6875: תקנות: 1ב, 2א.

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 336, 344, 355, 353, 360 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי, (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, אני מתקין תקנות אלה: