תקנות הביטוח הלאומי - צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), התשנ"ט-1999

לתחילת העמוד צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. שיעור מופחת של דמי ביטוח
  • סכום השכר או ההכנסה שאינם עולים על מחצית השכר הממוצע לעובד עצמאי ולמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, ייקבע לגבי כל חודש ברבעון ולגבי רבעון, לפי הענין, לפי השכר הממוצע לעובד של החודש הראשון שבאותו רבעון; לענין זה, "רבעון" - כהגדרתו בלוח י"א.

לתחילת העמוד 2. ביטול
  • צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח) (מס' 2), התשמ"ז- 1987 - בטל מיום תחילתו של צו זה.

לתחילת העמוד 3. תחילה ותחולה
  • תחילתו של צו זה ביום י"ב בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) (להלן - יום התחילה), והוא יחל על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ולאחריו.

לתחילת העמוד 4. הוראת שעה
  • בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ד באדר ב' התש"ס (31 במרס 2000) יחול האמור בתקנה 1 גם לגבי עובד.