תקנות הביטוח הלאומי - צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972

לתחילת העמוד צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972
לתחילת העמוד 1. סיווג עובדים
 • מבוטח העוסק בסוג עבודה המפורט בטור א' בתוספת הראשונה, והנתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב לענין החוק כעובד.

לתחילת העמוד 2. קביעת המעבידים
 • כמעבידו של עובד כאמור בסעיף 1 ייחשב מי שצוין לצידו בטור ג' לתוספת הראשונה.

לתחילת העמוד 3. סיווג עובדים עצמאים
 • מבוטח העוסק בסוג עבודה כמפורט בטור א' בתוספת השניה, והנתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב לענין החוק כעובד עצמאי, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאי ההגדרה של עובד עצמאי בסעיף 1 לחוק.

לתחילת העמוד 4. סיווג מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי
 • מבוטח העוסק בפעילות האמורה בתוספת השלישית ייחשב לענין החוק בעת פעילותו כאמור כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי.

לתחילת העמוד התוספת הראשונה
 • (סעיפים 1 ו-2)

   

  טור א

  טור ב

  טור ג

   

  סוגי העבודה

  תנאי העבודה

  המעביד

  1

  גובה שאינו מעסיק עובדים ואין לו מקום לניהול עסק משלו הפתוח לקהל

  הגמול משולם בעד פעולות גבייה המבוצעות בעיקרן על פי רשימה אישית קבועה, או באזור מגורים מוגדר מראש מאת המעסיק

  המעסיק

  2

  עובד נקיון או חצרן, למעט מי שעיקר עיסוקו בגננות, שאינם מעסיקים עובדים

  תחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראש

  החייב בתשלום גמול העבודה

  3

  מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז, מרכיב ומתקין תריסים הכל בתנאי שאינם מעסיקים עובדים ואין להם מקום לניהול עסק משלהם הפתוח לקהל

  בכל תנאי העסקה למעט כאשר ביצוע העבודה נעשה על פי התקשרות ישירה עם הצרכן

  המעסיק

  4

  שומר

  תחום השמירה נקבע מראש

  החייב בתשלום גמול העבודה

  5

  ממלא תפקידים דתיים מטעם מוסדות דת, לרבות משגיח כשרות ומנקר בשר

  משתלם גמול בעד העבודה

  החייב בתשלום גמול העבודה

  6

  א. מרצה וכן אחרים המועסקים באמצעי תקשורת ציבוריים;

  ב. מורה או מדריך

  א. הסכם העבודה נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או למתן סדרה של שבע הופעות, או שבע הרצאות או שבעה שיעורים לפחות, הכל לפי הענין;

  ב. כאמור בפיסקה (א)

  החייב בתשלום גמול העבודה

  7

  מורה דרך- מלווה רפואי ומלווים אחרים בטיולים המאורגנים על ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות

  משתלם גמול בעד העבודה

  החייב בתשלום גמול העבודה

  8

  חבר מושב עובדים או מושב עולים המועסקים במסגרת תקציבית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ברכוש המשותף להם או לאגודה שיתופית של המושב

  בכל תנאי העסקה

  האגודה השיתופית של המושב

  9

  חונכים וסומכות מטעם משרד הסעד או רשות מקומית

  הדרכת עקרות-בית לייעול תפקידן במשק הבית ובקיום היחסים התקינים עם ילדיהן.

  החייב בתשלום גמול העבודה

  10

  השוכר "מולה" מבעל מלטשה ליהלומים ועיקר עיסוקו הוא בשביל בעל המלטשה בתוך שטח המלטשה, ובתנאי שאינו מעסיק עובד

  בכל תנאי העסקה

  החייב בתשלום גמול העבודה

  11

  עבודות משרד, שירותים, תעשיה ומסחר

  מבצע העבודה הופנה לעבודה לפי התקשרות בינו לבין אדם שעיקר עיסוקו במשלוח ובהפנית עובדים, וגמול העבודה משתלם לו על ידי מי שהפנה אותו, למעט מי שנשלח כאמור על ידי שירות התעסוקה

  החייב בתשלום גמול העבודה לפי ההתקשרות

  12

  חלוקת דברי דואר בתחומי רשויות מקומיות, שיש בהן בית דואר, כמשמעותו במדריך הדואר, התשל"ז1977-

  חלוקת דברי דואר נעשית על פי הסכם בין המחלק לבין משרד התקשורת

  החייב בתשלום גמול העבודה.

  13

  כל הופעה אמנותית או בידורית של אמן, או הנחיה במופע, לרבות משחק, שירה, דיקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות וכן כל הופעה בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או צילום למעט הקלטה או צילום לצרכי פרסומת

  הסכם העבודה בכתב נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או לסדרה של חמש הופעות לפחות; ובהופעות באמצעי תקשורת ציבוריים - כשלא חל האמור בסעיף 6(א) - הסכם העבודה בכתב נערך מראש למתן סדרה של שלוש הופעות בחודש לפחות

  החייב בתשלום גמול העבודה לפי ההסכם.

  14

  ספורטאי העוסק בפעילות ספורטיבית, במסגרת אגודת ספורט או מטעמה. לענין זה, "אגודת ספורט" - חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים בין שהוא פועל באופן עצמאי ובין אם הוא מסונף לגוף ספורט אחר.

  הסכם העסקה בכתב שנערך מראש

  החייב בתשלום גמול העסקה

  15

  בוטל החל מה-01/08/22    

   

לתחילת העמוד התוספת השניה (סעיף 3)
 • טור א'

  טור ב'

  סוגי העבודה

  תנאי העבודה

  1. מוכר עתונים, אשר אינו מועסק כזבן בחנות או בבית עסק אחר

  בכל תנאי העסקה

  2. מבצע עבודות בביתו על פי הזמנה כנגד תמורה (home worker)

  בכל תנאי העסקה, ובלבד שהוא עובד אך ורק בביתו

  3. מוכר דברי דואר במיתקנים שאינם שייכים למשרד התקשורת

  בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו משתלם על בסיס יחידת זמן

  4. מוכר אגרות הימורים

  בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו משתלם על בסיס של יחידת זמן

  5. נהג מונית 

  בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו משתלם על בסיס של יחידת זמן 

לתחילת העמוד התוספת השלישית (סעיף 4)
 • 1. ספורטאי כאמור בפרט 14 לתוספת הראשונה שלא נערך עמו מראש הסכם העסקה בכתב.