תקנות הביטוח הלאומי - צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לענין תגמול), התשנ"ה-1995

לתחילת העמוד צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לענין תגמול), התשנ"ה-1995
לתחילת העמוד 1. קביעת סוגים של משרתים במילואים
 • הסוגים של משרתים במילואים המנויים להלן נקבעים בזה כזכאים לתגמול לפי סעיף 127סח(א) לחוק בשל שירות, בהתייצבות אחת, של יום מילואים אחד:

  (1) איש צוות אויר;
  (2) איש צוות עזר אוירי;
  (3) צולל;
  (4) צוללן;
  (5) מג"ד במערך השדה;
  (6) מח"טים ומפקדי אגד במערך השדה;
  (7) איש צוות עזר חיל תותחנים;
  (8) איש צוות עזר חיל מודיעין.

לתחילת העמוד 2. ביטול
 • צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים לענין תגמול), התשנ"ג-1993 - בטל.